Συμβόλαια συντήρησης και service

Εξυπηρέτηση μετά την πώληση

Οι τακτικοί έλεγχοι μετά την πώληση βοηθούν στην αποφυγή πρόκλησης βλαβών στις συσκευές και στην αποφυγή αρνητικών συνεπειών κατά την εργασία σας. Ειδικά εκπαιδευμένοι τεχνικοί ελέγχουν την κατάσταση, τη λειτουργικότητα και την ασφάλεια των συσκευών σας. Έχουν τη δυνατότητα να ανιχνεύσουν πιθανές βλάβες και φθαρμένα μέρη πριν αυτά προκαλέσουν βλάβη. Ο έλεγχος, το service και η συντήρηση συμβάλλουν στη διατήρηση της αξίας της συσκευής και συνεπώς διασφαλίζουν την επένδυσή σας.

Συντήρηση & Service

Οι τακτικοί έλεγχοι και η προληπτική συντήρηση αυξάνουν την ασφαλή λειτουργία και προλαμβάνουν τις μη αναγκαίες επισκευές. Εξασφαλίστε τακτική επαγγελματική φροντίδα και συντήρηση για τις συσκευές σας.

Μάθετε περισσότερα

Συμβόλαια επισκευής

Η ειδικά σχεδιασμένη επιθεώρηση, το service και οι εργασίες συντήρησης αυξάνουν την απόδοση και τη διάρκεια ζωής των συσκευών Miele.

Μάθετε περισσότερα

Επικύρωση και πιστοποίηση

Ειδικά εκπαιδευμένοι ιατρικοί τεχνικοί εκτελούν διαδικαστικούς ελέγχους σύμφωνα με τις κανονιστικές απαιτήσεις και πρότυπα, προκειμένου να διασφαλιστεί η μέγιστη ασφάλεια για τους υπαλλήλους και τους ασθενείς σας.

Μάθετε περισσότερα