Όροι χρήσης

Όροι Χρήσης

Η Miele για το θέμα προστασίας δεδομένων
Η Miele δεν συλλέγει προσωπικά δεδομένα χωρίς την έγκρισή σας.

1. Χρήση προσωπικών δεδομένων
Η Miele συλλέγει τα προσωπικά σας δεδομένα, όπως πχ. όνομα, διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση e-mail, τηλέφωνο και Fax μόνο για το σκοπό για τον οποίο εσείς τα δώσατε (π.χ. για υποβολή αίτησης εργασίας, αποστολή προσπέκτ ή άλλου έντυπου υλικού). Αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για να ικανοποιηθούν δικά σας αιτήματα και για να μπορούμε εμείς να καλυτερεύουμε συνεχώς τις υπηρεσίες μας. Τα προσωπικά σας δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν μόνο μέσα στα πλαίσια του Miele group και από εταιρικούς συνεργάτες, οι οποίοι είναι εξουσιοδοτημένοι από εμάς να επεξεργαστούν τα στοιχεία σας και να ικανοποιήσουν τις επιθυμίες σας. Η Miele προστατεύει με εχεμύθεια τα προσωπικά σας δεδομένα. Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων συμμορφώνεται πάντα στις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές ρυθμίσεις της χώρας στην οποία ανήκει η ιστοσελίδα την οποία έχετε επισκεφθεί.
2. Τεχνολογίες
Η Miele χρησιμοποιεί τεχνολογίες του Internet (π.χ. cookies, javascript) με μοναδικό σκοπό να κάνει πιο εύχρηστες τις εφαρμογές του Internet. Για τη βελτίωση της ελκυστικότητας της ιστοσελίδας, οι πληροφορίες σώζονται αυτόματα σε περιορισμένο αριθμό περιπτώσεων (π.χ. browser - πρόγραμμα περιήγησης, operating system - λειτουργικό σύστημα, click count - μετρητής κλικ, average time spent per page - μέσος χρόνος επισκεψιμότητας ανά σελίδα). Αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να προστατεύονται τα προσωπικά σας δεδομένα.

3. Ασφάλεια
Η Miele εγγυάται για τη φύλαξη των προσωπικών σας δεδομένων κατά της απώλειας, καταστροφής, αλλοίωσης, παραποίησης, παράνομης πρόσβασης και παράνομης γνωστοποίησης.

4. Παραπομπή σε άλλες ιστοσελίδες
Παραπομπές (αποκαλούμενες hyperlinks) από τις ιστοσελίδες της Miele μπορεί να σας συνδέσουν με ιστοσελίδες άλλων εταιριών. Η Miele δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους και για την πολιτική τους προστασίας δεδομένων.

5. Ζητήματα προστασίας δεδομένων
Αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις που αφορούν στην προστασία δεδομένων της Miele, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον αρμόδιο για τα θέματα αυτά στο info@miele.gr

6. Περαιτέρω ανάπτυξη στις τεχνολογίες του διαδικτύου (internet) / στρατηγική ασφάλειας δεδομένων
Η περαιτέρω ανάπτυξη των τεχνολογιών του διαδικτύου, σαφώς, επηρεάζει τη στρατηγική ασφάλειας δεδομένων. Αν προκύψουν οποιεσδήποτε αλλαγές/τροποποιήσεις της πολιτικής μας, θα γνωστοποιηθούν έγκαιρα σε αυτή τη σελίδα.

7. Αποποίηση ευθύνης
Έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες, για να διασφαλιστεί η ορθότητα των πληροφοριών. Όμως, λόγω της διαρκούς βελτίωσης των προϊόντων, διατηρεί η Miele το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στα προϊόντα και στα τεχνικά δεδομένα, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Λήψεις Miele

1. Το παρόν συμφωνητικό διέπει τη λήψη και χρήση λογισμικού και πληροφοριών της Miele. Προβαίνοντας στη λήψη, ο χρήστης συμφωνεί ότι δεσμεύεται από τους παρόντες όρους.

2. Εν γένει, οι λήψεις είναι διαθέσιμες 24 ώρες το 24ωρο, επτά ημέρες την εβδομάδα. Ωστόσο, η Miele δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για την αδιάλειπτη παροχή υπηρεσιών βάσει της κατάστασης του internet και υπολογιστικών συστημάτων.

3. Η Miele ασκεί τη δέουσα επιμέλεια ώστε να διατηρεί τις λήψεις ενημερωμένες. Η Miele διατηρεί το δικαίωμα, ωστόσο, να μεταβάλλει τις πληροφορίες και το λογισμικό ανά πάσα στιγμή, ειδικά σε ό,τι αφορά περαιτέρω τεχνικές ή οικονομικές εξελίξεις ή μεταβολή των συνθηκών παροχής υπηρεσιών ή των γενικών συνθηκών, λαμβάνοντας επίσης υπόψη θέματα τιμολόγησης/εμπορικά θέματα, χωρίς να είναι υποχρεωμένη να ενημερώνει για τις μεταβολές.

Δικαιώματα και ευθύνες κατά τη χρήση

1. Τα περιεχόμενα προστατεύονται από τον νόμο περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Δικαιούχοι είναι η Miele και τρίτοι. Η χρήση και, συγκεκριμένα, οποιαδήποτε αναπαραγωγή, διανομή, επίδειξη, εκπομπή, διάθεση σε δημόσια πρόσβαση και, καθώς και προσαρμογές και μετατροπές επιτρέπονται μόνο μετά τη ρητή γραπτή συναίνεση της Miele ή των κατόχων των αντίστοιχων δικαιωμάτων.

2. Το λογισμικό της Miele απαγορεύεται να δημοσιευθεί, να μεταπωληθεί, να χρησιδανειστεί ή να παραχωρηθεί σε μη εξουσιοδοτημένους τρίτους. Το λογισμικό της Miele είναι αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας περιέχει δε και στοιχεία διανοητικής ιδιοκτησίας. Για αυτό τον λόγο, δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή του πηγαίου ή του αντικειμενικού κώδικα του λογισμικού, η αποσυμπίλησή του ή η μετατροπή του σε άλλες χρησιμοποιήσιμες μορφές.

3. Αν από την κείμενη νομοθεσία προβλέπονται εξαιρέσεις από τους πιο πάνω περιορισμούς, αυτέ οι εξαιρέσεις ισχύουν και εν προκειμένω.

4. Η Miele εκχωρεί στον χρήστη χωρίς αποκλειστικότητα βασικά και μεταβιβάσιμα δικαιώματα. Η εκχώρηση αυτή μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Miele. Ο χρήστης δικαιούται να χρησιμοποιεί τις λήψεις για την υποστήριξη επιχειρηματικών του σκοπών εντός του πλαισίου εφαρμογής υπαρχουσών επιχειρηματικών συμβάσεων με την Miele. Οι οδηγίες της Miele θα πρέπει να ακολουθούνται αυτούσιες.

5. Η Miele επισημαίνει το γεγονός ότι η μετάδοση δεδομένων μέσω του internet δεν είναι ασφαλής. Δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο μη εξουσιοδοτημένα άτομα να λάβουν γνώση των δεδομένων καθώς και να τα αλλοιώσουν.

Ευθύνη

1. Δεν παρέχεται καμία εγγύηση ή εξασφάλιση μέσω του περιεχομένου και των λήψεων που διατίθενται μέσω του παρόντος Συμφωνητικού. Παρομοίως, δεν επιτρέπεται να εγείρονται απαιτήσεις εγγύησης βάσει αυτού.

2. Η Miele δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την ακρίβεια, την πληρότητα, την ποιότητα και την αξιοπιστία των πληροφοριών, ούτε για τα αποτελέσματα που μπορεί να επιτευχθούν με χρήση αυτών των πληροφοριών. Η Miele δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία που οφείλεται στη χρήση των λήψεων, όπως η απώλεια υπηρεσιών, η απώλεια κερδών, η απώλεια πληροφοριών και δεδομένων. Οι αποφάσεις ως προς τη χρήση του λογισμικού που διατίθεται από την Miele ως λήψεις θα πρέπει να λαμβάνονται κατόπιν συμβουλών της Miele.

3. Η Miele δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ζημίες οι οποίες οφείλονται σε χρήση, αδυναμία χρήσης, πιθανά σφάλματα υλικού ή λογισμικού ή εσφαλμένες ρυθμίσεις συστήματος που έχουν δημιουργηθεί από τον χρήστη. Ο χρήστης αναλαμβάνει  τον πλήρη κίνδυνο για τη χρήση των λήψεων. Η Miele δεν φέρει καμία ευθύνη για το λογισμικό και τις πληροφορίες, ειδικά ως προς τη δυνατότητα χρήσης, την ακρίβεια, την πληρότητα και την απαλλαγή τους από ιούς.

4. Η Miele δεν φέρει επίσης καμία ευθύνη για ζημίες που προκαλούνται από ιούς, δούρειους ίππους, φημολογούμενους ιούς ή παρόμοια προγράμματα, καθώς και για προγράμματα, τμήματα προγραμμάτων ή κώδικα που προκαλούν παρόμοια παρεμπόδιση, καταστροφή ή αστοχία συστημάτων ή μερών τους. Ο χρήστης πρέπει να λαμβάνει τα δικά του μέτρα προστασίας από ιούς και άλλα καταστροφικά δεδομένα.

5. Η Miele δεν φέρει καμία ευθύνη για την εσφαλμένη μεταβίβαση δεδομένων, την παραποίηση αυτών των δεδομένων από τρίτους, ειδικά μέσω μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στα δίκτυα και τα συστήματά της, αυτή η πρόσβαση δεν υποστηρίζεται από την ίδια.

6. Ευθύνη υφίσταται μόνον όταν τούτο προβλέπεται ρητά από τον νόμο, όπως σε περιπτώσεις πρόκλησης ζημίας από δόλο ή βαριά αμέλεια, όταν ισχύουν εγγυήσεις ποιότητας ή παραβιάζονται ουσιώδεις συμβατικές υποχρεώσεις, σε περίπτωση απώλειας ζωής, ακρωτηριασμού ή ασθένειας, καθώς και σε περιπτώσεις ύπαρξης ευθύνης για ελαττωματικά προϊόντα. Ωστόσο, η αποζημίωση λόγω παραβίασης ουσιωδών συμβατικών υποχρεώσεων περιορίζεται σε ζημίες που μπορούν να προβλεφθούν και είναι συνήθεις για τη σύμβαση, εφόσον δεν υπάρχει δόλος ή βαριά αμέλεια.

Προβολή αρχείων pdf

Για την προβολή αρχείων pdf απαιτείται το Adobe Acrobat Reader.

Προβολή δεδομένων CAD

Τα δεδομένα σχεδίασης επιτρέπουν την απλή, γρήγορη και ασφαλή σχεδίαση δισδιάστατων και, μερικές φορές, τριδιάστατων προσόψεων και κατόψεων. Τα δεδομένα σχεδίασης, όπως μετρήσεις, σημεία σύνδεσης και οι απαραίτητες υποδομές επισημαίνονται.

Κατά κανόνα, απαιτείται ειδικό λογισμικό για την προβολή αρχείων CAD. Τα δεδομένα CAD από την Miele διατίθενται σε διάφορες μορφές και είναι συμβατά με σύγχρονα προγράμματα CAD:

3DS: http://en.wikipedia.org/wiki/.3ds

DWG: http://en.wikipedia.org/wiki/.dwg

OBJ: http://en.wikipedia.org/wiki/Wavefront_.obj_file

STEP: http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_10303-21

Τα αρχεία σχεδίασης των συσκευών επισημαίνονται με τον τύπο θέρμανσης “EL” (ηλεκτρική), “D” (με ατμό) ή “G” (με αέριο), κατά περίπτωση. Οι επιπλέον σημάνσεις "D", "S", "V" ή "R" σημαίνουν κάτοψη, πλευρική όψη, πρόσοψη ή πίσω όψη των συσκευών.

Ο αποδέκτης αναλαμβάνει την ευθύνη για τη σωστή επιλογή και τις συνέπειες από τη χρήση των δεδομένων, ενώ αποδέχεται τις συνέπειες της χρήσης των δεδομένων, καθώς και των επιθυμητών ή τελικών αποτελεσμάτων. Εξαιρείται η ευθύνη για θετικές ή αποθετικές ζημίες.

Θα χαρούμε να απαντήσουμε σε οποιεσδήποτε τυχόν απορίες σας:

Ιστότοποι Miele

Η ιστοσελίδα της ΜΗΛΕ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς ιστοσελίδες άλλων προμηθευτών. Κάθε αρχική σύνδεση προς μια συνδεδεμένη ιστοσελίδα ελέγχεται για παράνομο περιεχόμενο. Η ΜΗΛΕ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ δεν ευθύνεται για εξωτερικό περιεχόμενο στο οποίο μπορεί να γίνει πρόσβαση μέσω αυτών των συνδέσμων. Ωστόσο, αν η ΜΗΛΕ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ διαπιστώσει ή ενημερωθεί ότι ένας ιστότοπος εμφανίζει παράνομο περιεχόμενο, η παραπομπή στον σύνδεσμο θα αφαιρεθεί το συντομότερο δυνατό.