Προστασία δεδομένων

Προστασία δεδομένων

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΜΗΛΕ-ΕΛΛΑΣ, Εμπορική Εταιρεία Ηλεκτρικών Μηχανών, Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» (στο εξής η «Miele») έχει ως βασική προτεραιότητά της την προστασία των προσωπικών δεδομένων τα οποία επεξεργάζεται. Για το σκοπό αυτό, συμμορφώνεται διαρκώς με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ειδικότερα τον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 679/2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (στο εξής «ΓΚΠΔ») καθώς και την εθνική νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (στο εξής η «Πολιτική») έχει ως σκοπό την πληροφόρησή σας σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που πραγματοποιούμε καθώς και τον τρόπο και τους σκοπούς συλλογής, αποθήκευσης, χρήσης και διαβίβασης των εν λόγω πληροφοριών κατά περίπτωση.

Γενικές πληροφορίες και Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Η Miele που εδρεύει στη Λεωφόρο Κηφισίας 69, Μαρούσι, 151 24, με Α.Φ.Μ. 095053144, και με αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 000430201000, όπως νομίμως εκπροσωπείται, είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται με τα μέσα και τους τρόπους που περιγράφονται αναλυτικά στην παρούσα Πολιτική και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας στο πλαίσιο της σχέσης σας με αυτή.

 1. Σκοποί Επεξεργασίας

Η Miele ενδέχεται να επεξεργασθεί τα προσωπικά σας δεδομένα για έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους σκοπούς και ειδικότερα: στο πλαίσιο εκτέλεσης σύμβασης με εσάς  (π.χ. για επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με τη παράδοση της παραγγελίας κλπ.), για τη συμμόρφωσής της με τις έννομες υποχρεώσεις της, για την διαφύλαξη και προστασία των εννόμων συμφερόντων της, για την βελτιστοποίηση των υπηρεσιών της καθώς και για την προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών της (π.χ. για τα νέα προϊόντα, προσφορές και εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στην Miele κλπ.).

 1. Τι είδους προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε

Κάθε φορά που αγοράζετε κάποιο προϊόν μας, κάνετε χρήση των υπηρεσιών μας ή αιτείστε την παροχή αυτών από εμάς,  επισκέπτεστε τις εγκαταστάσεις μας ή τον διαδικτυακό τόπο μας, επικοινωνείτε απευθείας μαζί μας χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε μέσο, συμπληρώνετε ηλεκτρονικές ή φυσικές αιτήσεις ή φόρμες επικοινωνίας, συνάπτετε οποιουδήποτε είδους σύμβαση μαζί μας, ενδέχεται να συλλέξουμε και να επεξεργαστούμε προσωπικά σας δεδομένα. Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε μόνο δεδομένα, τα οποία είναι απολύτως αναγκαία για την εκπλήρωση των σκοπών μας, ενώ σε καμία περίπτωση δεν συλλέγουμε ούτε επεξεργαζόμαστε μεγαλύτερο αριθμό δεδομένων από αυτόν που απαιτείται για την εκπλήρωση των σκοπών της επεξεργασίας.

Συγκεκριμένα, τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας από την Miele περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

 1. Προσωπικά δεδομένα που μας έχετε παράσχει εσείς, όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση e-mail, αριθμό τηλεφώνου, ΑΦΜ κ.ά.
 2. Προσωπικά Δεδομένα και πληροφορίες κατά την περιήγησή σας στον ιστότοπo της Miele και πληροφορίες που προέρχονται από τη χρήση του διαδικτύου ή/και αυτόματα μέσω του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε στο desktop, το laptop, το tablet ή την κινητή σας συσκευή, όπως τη διεύθυνση IP, τον τύπο και την έκδοση του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε, το λειτουργικό σας σύστημα, τον είδος της συσκευής που χρησιμοποιείτε, πληροφορίες που αναζητήσατε κ.ά.

 

 1. Νομική Βάση της Επεξεργασίας

Η Miele επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους ανωτέρω σκοπούς μόνο όταν έχει νόμιμο λόγο να προβεί στη συγκεκριμένη επεξεργασία και, συγκεκριμένα:

 1. όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης ή για να ληφθούν μέτρα κατ' αίτησή σας πριν από τη σύναψη σύμβασης, όπως για παράδειγμα όταν αγοράζετε κάποιο προϊόν μας, κατά την παροχή των υπηρεσιών μας σε εσάς ή όταν αιτήστε την παροχή αυτών κλπ. (ΓΚΠΔ, άρθρο  6, παρ. 1 β’),
 2. όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωσή μας με τις έννομες υποχρεώσεις μας, όπως για παράδειγμα για τη συμμόρφωσή μας με τις φορολογικές διατάξεις κλπ.  (ΓΚΠΔ, άρθρο  παρ. 1 γ’).
 3. όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη διαφύλαξη και προστασία των έννομων συμφερόντων, τόσο των δικών μας όσο και των δικών σας, όπως για παράδειγμα για τη θεμελίωση, άσκηση ή/και υποστήριξη των νομικών μας αξιώσεων, για την ασφάλεια των φυσικών προσώπων και των προϊόντων που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις μας καθώς και των ίδιων των εγκαταστάσεών μας χρησιμοποιώντας κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης (CCTV) και κάμερες ασφαλείας  (ΓΚΠΔ, άρθρο  παρ. 1 στ’).
 4. όταν υπάρχει συναίνεση από το υποκείμενο των δεδομένων για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του για τους σκοπούς της βελτιστοποίησης των υπηρεσιών μας καθώς και για την προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών μας (ΓΚΠΔ, άρθρο  παρ. 1 α’)

Qualtrics

Στην ιστοσελίδα μας χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες της Qualtrics LLC – 333 W. River Park Drive, Provo UT 84604, USA – για έρευνες πελατών, προϊόντων και εμπορικών σημάτων, προκειμένου να βελτιώνουμε τακτικά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Όταν συμμετέχετε σε μια έρευνα, υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο τα δεδομένα καταγραφής (ημερομηνία και χρονοσφραγίδα/πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησής σας και τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης/πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή σας/ημερομηνία χρήσης). Εσείς και μόνο αποφασίζετε εάν επιθυμείτε να συμμετάσχετε σε μια έρευνα. Αν δεν θέλετε να συμμετάσχετε, μπορείτε απλώς να κλείσετε το αναδυόμενο παράθυρο της έρευνας πατώντας το κουμπί X στην επάνω δεξιά γωνία του αναδυόμενου παραθύρου της έρευνας. Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων είναι η συγκατάθεσή σας, άρθρο (6) (1) (a) ΓΚΠΔ. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή με μελλοντική ισχύ. Στο πλαίσιο της χρήσης των υπηρεσιών Qualtrics, χρησιμοποιούμε επίσης Qualtrics cookies, κυρίως για την παρακολούθηση ή τη διατήρηση των περιόδων λειτουργίας. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς χρησιμοποιούμε τα Qualtrics cookies στην ενότητα σχετικά με τα cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Qualtrics LLC και τη χρήση προσωπικών δεδομένων από τη Qualtrics επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://www.qualtrics.com/privacy-statement/.

 

     IV. Πώς και με ποιους μοιραζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
Η Miele διαβιβάζει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους μόνο εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, προκειμένου οι ίδιοι να την βοηθήσουν στην εκτέλεση των ανωτέρω σκοπών. Οι εν λόγω αποδέκτες προσωπικών δεδομένων είναι αξιόπιστοι συνεργάτες της Miele και εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι της, οι οποίοι λειτουργούν ως εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της. Η Miele θα διαβιβάσει δεδομένα σε άλλα πρόσωπα μόνο εκ του νόμου ή βάσει δικαστικής απόφασης.

Η Miele απαιτεί από όλους τους συνεργάτες της – παρόχους υπηρεσιών εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία της εμπιστευτικότητας και της ασφάλειας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και συνάπτει με αυτούς συμβάσεις με αντίστοιχες δεσμεύσεις, κατά τα προβλεπόμενα στην εφαρμοστέα νομοθεσία.

 

 1. Για ποιο χρονικό διάστημα τηρούμε τα δεδομένα σας

Τα προσωπικά δεδομένα σας τυγχάνουν επεξεργασίας από την Miele για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο ανάλογα με το σκοπό για τον οποίο γίνεται η συλλογή και η επεξεργασία τους και ειδικότερα:

 1. Όταν η επεξεργασία εκτελείται για την εκτέλεση σύμβασης ή για να ληφθούν μέτρα κατ' αίτησή σας πριν από τη σύναψη σύμβασης, για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης.
 2. Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση από διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου, για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις (π.χ. φορολογικές διατάξεις κλπ.).
 3. Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται για λόγους έννομων συμφερόντων της Miele ή τρίτου μέρους, για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την ικανοποίηση των εν λόγω εννόμων συμφερόντων.
 4. Όταν η επεξεργασία εκτελείται με βάση την συγκατάθεσή σας, μέχρι την ανάκληση της. Εάν επιθυμείτε τη διαγραφή των δεδομένων σας από τη βάση δεδομένων της Miele, μπορείτε να υποβάλετε σχετικό αίτημα σύμφωνα με τα οριζόμενα κατωτέρω υπό VΙΙI. Στην περίπτωση αυτή, η Miele αναλαμβάνει να ικανοποιήσει το αίτημά σας, εκτός εάν από την ισχύουσα νομοθεσία προβλέπεται συγκεκριμένο διάστημα διατήρησης των προσωπικών δεδομένων, το οποίο δεν μπορεί να αρθεί ή μεταβληθεί από το υποκείμενο των δεδομένων. Η ανάκληση της συγκατάθεσής δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση κατά το χρονικό διάστημα πριν την ανάκλησή της.

 

 1. Ασφάλεια Δεδομένων

Η Miele λαμβάνει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων, για τη διασφάλιση του απορρήτου της επεξεργασίας τους και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή / απώλεια / αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλης μορφής αθέμιτη επεξεργασία. Επιπλέον, δεσμεύει με ρήτρες εμπιστευτικότητας και με την υποχρέωση τήρησης απορρήτου όσα άτομα έχουν πρόσβαση ή επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό της.

Αν και καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, η Miele δεν μπορεί να εγγυηθεί την απόλυτη ασφάλεια των δεδομένων που αποθηκεύονται στο πληροφοριακό της σύστημα. Εφόσον διαπιστωθεί παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η Miele θα εφαρμόζει επαρκείς διαδικασίες για τη διασφάλιση της ορθής διαχείρισης τέτοιων περιστατικών και την αποτελεσματική αντιμετώπιση του κινδύνου.

 1. Χρήση cookies

Η Miele χρησιμοποιεί τεχνολογίες Internet (όπως cookies, Java Script) για να σας διευκολύνει να εργάζεστε σε εφαρμογές στο Διαδίκτυο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την χρήση cookies από την Miele παρακαλούμε δείτε την Πολιτική Cookies.

 

 1. Τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα σας

Σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα σας που υποβάλλονται στην ανωτέρω περιγραφόμενη επεξεργασία, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

Δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης: Έχετε δικαίωμα να ενημερωθείτε και να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα σας τα οποία επεξεργαζόμαστε και να λάβετε συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους.

Δικαίωμα διόρθωσης: Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση, τροποποίηση, συμπλήρωση και επικαιροποίηση των δεδομένων σας, εφόσον αυτά είναι ανακριβή, ανεπίκαιρα ή ελλιπή. 

Δικαίωμα διαγραφής: Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων όταν το εν λόγω δικαίωμα δεν υπόκειται σε περιορισμούς σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ή τυχόν άλλους περιορισμούς.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων όταν: (α) αμφισβητείται η ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων και μέχρι να γίνει επαλήθευση, (β) η επεξεργασία είναι παράνομη και ζητάτε αντί διαγραφής τον περιορισμό χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων, (γ) τα προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας, σας είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων, και (δ) εναντιώνεστε στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που μας αφορούν και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία.

Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία: Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων υπό συγκεκριμένες μόνο προϋποθέσεις που προβλέπονται στη νομοθεσία.

Δικαίωμα στη φορητότητα: Έχετε δικαίωμα να λάβετε χωρίς χρέωση τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή που θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά, να τα χρησιμοποιήσετε και να τα επεξεργαστείτε, καθώς και να μας ζητήσετε, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Το εν λόγω δικαίωμα ισχύει για τα δεδομένα που μας έχετε παράσχει εσείς και η επεξεργασία τους διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα με βάση τη συγκατάθεσή σας ή σε εκτέλεση σχετικής σύμβασης.

Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης: Έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, στο μέτρο που ελήφθη για τις σκοπούμενες επεξεργασίες, ανά πάσα στιγμή.

Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματά σας μπορείτε να απευθύνεστε στη διεύθυνση e-mail: info@miele.gr

Δικαίωμα καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧ: Έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr). Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600, Fax: +30 210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: complaints@dpa.gr.

Ωστόσο, η Αρχή συνιστά να απευθύνεστε πρώτα στον υπεύθυνο επεξεργασίας, δηλαδή στην Miele, προκειμένου να προσπαθήσουμε να επιλύσουμε εσωτερικά το όποιο ζήτημα προκύψει.

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μπορεί να αναθεωρείται ανά διαστήματα, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίησή σας. Για το λόγο αυτό, παρακαλούμε να ελέγχετε την παρούσα Πολιτική ανά τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνεστε για την ύπαρξη τροποποιημένων εκδόσεων.

Ασφάλεια Δεδομένων

Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια των δεδομένων στη Miele​

Η Miele σχετικά με την ασφάλεια των δεδομένων

Η Miele λαμβάνει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων, για τη διασφάλιση του απορρήτου της επεξεργασίας τους και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή / απώλεια / αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλης μορφής αθέμιτη επεξεργασία. Επιπλέον, δεσμεύει με ρήτρες εμπιστευτικότητας και με την υποχρέωση τήρησης απορρήτου όσα άτομα έχουν πρόσβαση ή επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό της.

Αν και καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, η Miele δεν μπορεί να εγγυηθεί την απόλυτη ασφάλεια των δεδομένων που αποθηκεύονται στο πληροφοριακό της σύστημα. Εφόσον διαπιστωθεί παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η Miele θα εφαρμόζει επαρκείς διαδικασίες για τη διασφάλιση της ορθής διαχείρισης τέτοιων περιστατικών και την αποτελεσματική αντιμετώπιση του κινδύνου.


Για την αναφορά ευπάθειας και πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο στη Miele, χρησιμοποιήστε τη διεθνή σελίδα μας:

             https://www.miele.com/de/com/cybersicherheit-5047.htm

Ακόμα κι αν δεν είστε σίγουροι: Θα παρακολουθήσουμε το αίτημά σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας αν έχουμε περαιτέρω ερωτήσεις.

Cookies

Cookie Notice

Η Miele Hellas χρησιμοποιεί cookies (συμπεριλαμβανομένων των cookies τρίτων) για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου από τους επισκέπτες. Αυτά τα cookies μας βοηθούν να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή διαδικτυακή εμπειρία και επίσης να βελτιώνουμε συνεχώς την ιστοσελίδα μας. Κάνοντας κλικ στο κουμπί "Επιβεβαίωση επιλογής" ή "Επιβεβαίωση όλων", συναινείτε στη χρήση των cookies. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον, διαχειριζόμενοι τις ρυθμίσεις σας μέσω του εργαλείου "Προτιμήσεις Cookies". Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies ή τον τρόπο αλλαγής των ρυθμίσεών σας, κάντε κλικ στο "Περισσότερες πληροφορίες" ή ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου και στην πολιτική για τα cookies.

 

Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή.

 1. Γενική Επεξήγηση

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας ή στην τερματική σας συσκευή όταν χρησιμοποιείτε τους ιστότοπούς μας. Όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα της Miele, ένα cookie μπορεί να αποθηκευτεί στο σύστημά σας. Αυτό περιέχει μια μεμονωμένη σειρά χαρακτήρων που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αναγνώριση του προγράμματος περιήγησής σας την επόμενη φορά που θα επισκεφθείτε τον ιστότοπο. Υπάρχουν δύο βασικές κατηγορίες cookies:

 • Προσωρινά cookies/cookies συνεδρίας: αποθηκεύονται προσωρινά στον υπολογιστή ή την τερματική συσκευή σας κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας στην ιστοσελίδα μας και στη συνέχεια διαγράφονται.
 • Επίμονα/μόνιμα cookies: Αυτά τα cookies παραμένουν στον υπολογιστή σας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Γενικά, η Miele χρησιμοποιεί διάφορες τεχνολογίες του Διαδικτύου (π.χ. cookies, Java-Script) για να σας διευκολύνει στη χρήση των εφαρμογών του Διαδικτύου της Miele και να τις βελτιστοποιήσει. Αυτό γίνεται:

 • Για την αναγνώρισή σας, όταν συνδέεστε στο διαδικτυακό μας κατάστημα και για να διασφαλίσουμε ότι τηρούνται τα έγκυρα πρότυπα ασφαλείας, βελτιστοποιημένα για εσάς.
 • Για να μας βοηθήσετε να θυμόμαστε τα προϊόντα που έχετε προσθέσει στο καλάθι αγορών σας ή στα αγαπημένα σας.
 • Για να σας εμφανίσουμε την ποσότητα των προϊόντων που έχετε προσθέσει στο καλάθι αγορών ή στα αγαπημένα σας.
 • Για να μας θυμίζει τη γλώσσα που έχετε επιλέξει κατά τη διάρκεια της συνεδρίας, ώστε να μπορείτε να πλοηγήστε ευκολότερα στις σελίδες μας.
 • Για την ανάλυση δεδομένων, όπως η αξιολόγηση του αριθμού των επισκεπτών στον ιστότοπό μας ή των πιο συχνά επισκεπτόμενων ιστότοπων. Χρησιμοποιούμε τα αποτελέσματα της ανάλυσης με σκοπό τη βελτιστοποίηση του ιστότοπού μας.

Μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας για τα cookies ανά πάσα στιγμή μέσω του εργαλείου "Προτιμήσεις Cookies".

Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας για τα cookies αλλάζοντας τις ρυθμίσεις των cookies του προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο, μπορείτε να απενεργοποιήσετε ή να περιορίσετε τη μετάδοση των cookies. Μπορείτε να διαγράψετε τα ήδη αποθηκευμένα cookies ανά πάσα στιγμή. Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησης για το πώς να διαγράψετε τα cookies μπορείτε να βρείτε εδώ:

Σημειώστε, ωστόσο, ότι εάν απενεργοποιήσετε τα cookies, ενδέχεται να μην μπορείτε πλέον να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες του ιστότοπου. Στο μενού των περισσότερων προγραμμάτων περιήγησης θα βρείτε επιλογές ρύθμισης για τη χρήση των cookies. Συνήθως, ένα πρόγραμμα περιήγησης διαθέτει τις ακόλουθες επιλογές ρύθμισης:

 • Προβολή των cookies,
 • Αποδοχή των cookies,
 • Απενεργοποίηση όλων ή ορισμένων cookies,
 • Απενεργοποίηση όλων των cookies κατά το κλείσιμο του προγράμματος περιήγησης,
 • Αποκλεισμός των cookies,
 • Ειδοποίηση, όταν πρόκειται να εγκατασταθεί ένα cookie,
 • Ένσταση στην παρακολούθηση ανάλυσης ιστού (opt-out).

Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, ένα ειδικό εργαλείο σας ενημερώνει για τη χρήση των cookies και σας ζητά τη συγκατάθεσή σας για τα cookies που απαιτούν συγκατάθεση. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον, διαχειριζόμενοι τις ρυθμίσεις σας μέσω του εργαλείου "Προτιμήσεις Cookies".

 1. Τεχνικά απαραίτητα/αναγκαία cookies (essential cookies)

Τα απαραίτητα cookies είναι αναγκαία για την πλοήγηση στους ιστότοπους και για τη χρήση των λειτουργιών τους, όπως η πρόσβαση στο τμήμα εγγραφής του ιστότοπου ή η χρήση του εργαλείου συνομιλίας μας. Χωρίς αυτά τα cookies ορισμένες λειτουργίες του ιστότοπου δεν είναι δυνατές.

Η νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με τη χρήση τεχνικά αναγκαίων cookies είναι τα έννομα συμφέροντα σύμφωνα με το άρθρο 6 (1) (στ) του GDPR. Το έννομο συμφέρον είναι ότι η επεξεργασία αυτή απαιτείται για την πλοήγηση στους ιστότοπους και για τη χρήση των λειτουργιών τους. Τα δεδομένα που συλλέγονται από τα τεχνικά απαραίτητα cookies δεν χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία προφίλ χρηστών.

Τα απαραίτητα cookies δεν μπορούν να απενεργοποιηθούν. Τα απαραίτητα cookies που χρησιμοποιούμε είναι γενικά τα λεγόμενα cookies συνεδρίας, τα οποία διαγράφονται γενικά αυτόματα μετά το τέλος της συνεδρίας του προγράμματος περιήγησης.

Ορισμένα απαραίτητα cookies παρέχονται ή/και είναι προσβάσιμα από τρίτα μέρη. Λεπτομέρειες σχετικά με τα τρίτα μέρη και τα εργαλεία τους για τα οποία χρησιμοποιούμε απαραίτητα cookies εξηγούνται παρακάτω.

Ψηφιακός Βοηθός Miele – bot συνομιλίας e-bot7

Στην ιστοσελίδα μας χρησιμοποιούμε τον Ψηφιακό Βοηθό Miele, ένα bot συνομιλίας, που προσφέρεται από τον πάροχο τεχνικών υπηρεσιών e-bot7 GmbH, Perusastraße 7, 80333 Munich, με τον οποίο συνεργαζόμαστε. Προκειμένου να σας παρέχουμε τη λειτουργία bot συνομιλίας, είναι απαραίτητο να χρησιμοποιούμε τεχνολογίες όπως «Αποθήκευση περιόδου λειτουργίας» και «Αποθήκευση τοπικά», συγκεκριμένα για τεχνικούς σκοπούς ταυτοποίησης, για ανάκτηση του ιστορικού συνομιλίας και για σκοπούς αναλύσεων/διασφάλισης ποιότητας. Χωρίς αυτές τις τεχνολογίες, η υπηρεσία bot συνομιλίας δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Οι τεχνολογίες αυτές χρησιμοποιούνται μόνο εάν ζητήσετε ρητά να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία bot συνομιλίας. Στην ενότητα σχετικά με την πολιτική απορρήτου μπορείτε να βρείτε περισσότερες αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την e-bot7 και τις ενέργειες επεξεργασίας δεδομένων σχετικά με τη χρήση της λειτουργίας bot συνομιλίας.

 

Όνομα

Τρίτοι

Σκοπός

Περίοδος διατήρησης

Ebot7/webchat/env (αποθήκευση περιόδου λειτουργίας)

e-bot7 GmbH

Πληροφορίες σχετικά με το περιβάλλον υλοποίησης της εφαρμογής συνομιλίας

Περίοδος λειτουργίας

Ebot7/webchat/config (αποθήκευση περιόδου λειτουργίας)

Πληροφορίες σχετικά με την έκδοση της εφαρμογής συνομιλίας

Περίοδος λειτουργίας

Chat-jwt

(Αποθήκευση τοπικά)

Διακριτικό περιόδου λειτουργίας για τεχνικούς σκοπούς ταυτοποίησης του χρήστη
(ανωνυμοποιημένο αναγνωριστικό)
 

Χωρίς περιορισμό
(ωστόσο το διακριτικό ελέγχου ταυτότητας δεν είναι πλέον έγκυρο μετά από 24 ώρες)
 

convId_

(Αποθήκευση τοπικά)

Αναγνωριστικό συνομιλίας για την ανάκτηση του ιστορικού συνομιλίας
(ανωνυμοποιημένο αναγνωριστικό)
 

Χωρίς περιορισμό
(ωστόσο το διακριτικό ελέγχου ταυτότητας δεν είναι πλέον έγκυρο μετά από 24 ώρες)
 

Eb7UUID:

(Αποθήκευση τοπικά)

Αναγνωριστικό ανάλυσης για την παρακολούθηση του ανοίγματος, της φόρτωσης και του κλεισίματος του παραθύρου συνομιλίας
(ανωνυμοποιημένο αναγνωριστικό)
 

Χωρίς περιορισμό
(ωστόσο το διακριτικό ελέγχου ταυτότητας δεν είναι πλέον έγκυρο μετά από 24 ώρες)

Πληροφορίες εντός του παραθύρου bot συνομιλίας

Προκειμένου να σας παρέχουμε τη λειτουργία bot συνομιλίας, είναι απαραίτητο να χρησιμοποιούμε τεχνολογίες όπως «Αποθήκευση περιόδου λειτουργίας» και «Αποθήκευση τοπικά». Χωρίς αυτές τις τεχνολογίες, η υπηρεσία bot συνομιλίας δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στην ενότητα πολιτικής απορρήτου και cookies.

 

2.1 Google

Στον ιστότοπό μας χρησιμοποιούμε διάφορα απαραίτητα cookies που παρέχονται ή/και χρησιμοποιούνται από την Google Ireland Limited ("Google"), μια εταιρεία που έχει συσταθεί και διέπεται από το ιρλανδικό δίκαιο (αριθμός μητρώου: 368047) με έδρα το Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ιρλανδία ("Google"). Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με αυτές τις υπηρεσίες της Google μπορείτε να βρείτε παρακάτω και στη διεύθυνση https://www.google.com/privacy/ads/.

Google Tag Manager

Το Google Tag Manager είναι ένα σύστημα διαχείρισης ετικετών (TMS) που επιτρέπει στους ιστότοπους να ενημερώνουν γρήγορα και εύκολα τους κωδικούς μέτρησης και τα συναφή τμήματα κώδικα που είναι συλλογικά γνωστά ως ετικέτες στους ιστότοπους ή τις εφαρμογές για κινητά. Μόλις προστεθεί το μικρό τμήμα κώδικα Tag Manager σε ένα έργο, ο ιστότοπος μπορεί να αναπτύξει με ασφάλεια και ευκολία τις διαμορφώσεις των ετικετών ανάλυσης και μέτρησης από ένα περιβάλλον εργασίας χρήστη που βασίζεται στον ιστό.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Google Tag Manager μπορείτε να βρείτε εδώ.

2.2 Περαιτέρω λεπτομέρειες

Περισσότερες λεπτομέρειες για καθένα από τα μεμονωμένα απαραίτητα cookies που χρησιμοποιούμε μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο πίνακα:
 

Ονομασία

Τρίτο μέρος

Σκοπός

Περίοδος τήρησης

 

NID

 

 


Google

 

 

 

Google Tag Manager

 

 

6 μήνες

gtm_auth

 


Συνεδρία

 

gtm_debug

gtm_preview

 

cookieUse

N/A

Καταγραφή των ρυθμίσεων συγκατάθεσης cookie σχετικά με τα cookies μάρκετινγκ

 

180 ημέρες

ds-session-id

N/A

Αυτό είναι ένα cookie συνεδρίας πλατφόρμας. Με αυτό το cookie, ο διακομιστής διατηρεί την ανωνυμία της συνεδρίας του χρήστη.

 

Συνεδρία

JSESSIONID

N/A

Αυτό είναι ένα cookie συνεδρίας πλατφόρμας, που χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με JavaServer Pages (JSP). Με αυτό το cookie, ο διακομιστής διατηρεί την ανωνυμία της συνεδρίας του χρήστη.

Συνεδρία

 

3. Cookies ανάλυσης

Επιπλέον, χρησιμοποιούμε cookies στον ιστότοπό μας που επιτρέπουν την ανάλυση της συμπεριφοράς σας ως χρήστης (τα λεγόμενα cookies ανάλυσης). Με αυτά τα cookies συλλέγουμε και αποθηκεύουμε τα ακόλουθα δεδομένα:

- Συχνότητα επισκέψεων στη σελίδα
- Λέξεις-κλειδιά αναζήτησης
- Χρήση των λειτουργιών του ιστότοπου

Τα δεδομένα σας που συλλέγονται μέσω των cookies είναι ψευδωνυμοποιημένα, έτσι ώστε να μην είναι πλέον δυνατή η αντιστοίχιση των δεδομένων στον εκάστοτε χρήστη χωρίς πρόσθετα στοιχεία.

Η επεξεργασία αυτή μας επιτρέπει να βελτιώσουμε την ποιότητα του ιστότοπού μας και του περιεχομένου του. Η νομική βάση για την εν λόγω επεξεργασία δεδομένων είναι η συγκατάθεση, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο (α) του GDPR. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον, διαχειριζόμενοι τις ρυθμίσεις σας μέσω του εργαλείου "Προτιμήσεις Cookies" .

Ορισμένα cookies ανάλυσης παρέχονται από ή/και έχουν πρόσβαση σε αυτά τρίτα μέρη. Λεπτομέρειες σχετικά με τα τρίτα μέρη και τα εργαλεία τους για τα οποία χρησιμοποιούμε cookies ανάλυσης εξηγούνται παρακάτω.

 

3.1 Google

Στον ιστότοπό μας χρησιμοποιούμε διάφορα cookies για σκοπούς ανάλυσης ή/και μάρκετινγκ τα οποία παρέχονται ή/και χρησιμοποιούνται από την Google Ireland Limited («Google»), εταιρεία συσταθείσα σύμφωνα με την ιρλανδική νομοθεσία και που διέπεται από αυτήν (αριθμός μητρώου: 368047), με έδρα τη διεύθυνση Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland («Google»). Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις Υπηρεσίες Google θα βρείτε παρακάτω και στη διεύθυνση https://www.google.com/privacy/ads/.

 

3.1.1. Google Analytics

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί το Google Analytics για τη σχεδίαση και τη βελτίωση του ιστότοπου σύμφωνα με τη ζήτηση. Το Google Analytics χρησιμοποιεί τα λεγόμενα cookies, τα οποία αποθηκεύονται στη συσκευή σας και επιτρέπουν την ανάλυση της χρήσης του ιστότοπου εκ μέρους σας. Οι πληροφορίες που παράγονται από το cookie κατά κανόνα μεταβιβάζονται σε έναν διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί. Σε αυτόν τον ιστότοπο, χρησιμοποιούμε την επέκταση της λεγόμενης απόκρυψης IP, δηλαδή η διεύθυνση IP σας περικόπτεται από την Google εντός των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλα συμβεβλημένα κράτη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο πριν μεταβιβαστεί και αποθηκευτεί στις ΗΠΑ. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις θα μεταβιβάζεται η πλήρης διεύθυνση IP σε έναν διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και θα περικόπτεται εκεί.

Η Google θα χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για λογαριασμό του διαχειριστή του ιστότοπου για να αξιολογεί τη χρήση του ιστότοπου εκ μέρους σας, να συντάσσει αναφορές σχετικά με τις δραστηριότητες του ιστότοπου και να παρέχει περαιτέρω υπηρεσίες στον διαχειριστή του ιστότοπου σε σχέση με τη χρήση του ιστότοπου και του Internet.

Αν είστε κάτοχος λογαριασμού Google και έχετε συναινέσει στην εξατομίκευση των διαφημίσεων («Εξατομίκευση διαφημίσεων»), τότε οι υπηρεσίες της Google περιλαμβάνουν επίσης αναφορές σχετικά με την αποτελεσματικότητα των μετρήσεων διαφημίσεων (συμπεριλαμβανομένων αναφορών για διάφορες συσκευές), τα δημογραφικά στοιχεία και τα ενδιαφέροντα των χρηστών μας, καθώς και λειτουργίες για την παροχή online διαφημίσεων σε διάφορες συσκευές. Σε αυτή την περίπτωση, η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων είναι η συγκατάθεσή σας προς την Google, (Άρθρο 6 (1) (α) ΓΚΠΔ).

Μπορείτε να εναντιωθείτε στη συλλογή ή στην αξιολόγηση των δεδομένων σας από το Google Analytics με τη λήψη και εγκατάσταση του plug-in προγράμματος περιήγησης που διατίθεται στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Τα δεδομένα που αποστέλλονται από εμάς και συνδέονται με cookies, αναγνωριστικά χρηστών ή αναγνωριστικά διαφήμισης διαγράφονται αυτόματα μετά από 14 μήνες.

 

3.1.2 Google Optimize

Το Google Optimize είναι ένα εργαλείο δοκιμών A/B που παρέχεται από την Google. Το Optimize μάς επιτρέπει να πειραματιζόμαστε με διάφορους τρόπους παροχής του περιεχομένου σας. Για τον σκοπό αυτόν, το Optimize χρησιμοποιεί cookies για να εμφανίσει εκδοχές περιεχομένου σε έναν χρήστη και να τοποθετήσει ένα cookie πειράματος περιεχομένου για να προσδιορίσει τη συμμετοχή του χρήστη σε ένα πείραμα. Ακόμη, το Optimize μπορεί να αντιστοιχίζει τις δραστηριότητες του χρήστη σε συγκεκριμένες διαφημίσεις Google Ads με σκοπό την αξιολόγηση των εκστρατειών μάρκετινγκ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Google Optimize, επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://support.google.com/optimize/answer/6292487?hl=en

 

3.2 Περαιτέρω λεπτομέρειες

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα cookies ανάλυσης διαχειριζόμενοι τις ρυθμίσεις σας μέσω των "Προτιμήσεων Cookies". Περισσότερες λεπτομέρειες για όλα τα επιμέρους cookies ανάλυσης που    χρησιμοποιούμε μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο πίνακα:

Ονομασία

Τρίτο μέρος

Σκοπός

Περίοδος τήρησης

_ga

Google

Google Analytics, Google Marketing Platform ή/και Google Ads

2 έτη

_gid

24 ώρες

_gat

1 λεπτό

30 δευτερόλεπτα έως 1 έτος

AMP_Token

Χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της συμπερίληψης του χρήστη σε ένα πείραμα και τη λήξη των πειραμάτων στα οποία έχει συμπεριληφθεί ο χρήστης

90 ημέρες

_dc_gtm_UA-45634856-1

_gaexp

 

4. Cookies μάρκετινγκ/εμπορικής προώθησης

Τα cookies μάρκετινγκ χρησιμοποιούνται για να σας παρέχονται διαφημίσεις που σχετίζονται με τα ενδιαφέροντά σας, για τον υπολογισμό του αποτελέσματος της διαφήμισης και για τον περιορισμό της συχνότητάς τους. Τρίτα μέρη θέτουν cookies μάρκετινγκ μέσω της σελίδας μας, προκειμένου να εμφανίζουν περιεχόμενο που μπορεί να σας ενδιαφέρει σε άλλες σελίδες. Παρέχοντας τη συγκατάθεσή σας για τα cookies μάρκετινγκ, τα δεδομένα σας μεταφέρονται σε τρίτους παρόχους, όπως η Google.

Η νομική βάση για αυτή την επεξεργασία δεδομένων είναι η συγκατάθεση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο (α) του GDPR. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον, διαχειριζόμενοι τις ρυθμίσεις σας μέσω του εργαλείου "Προτιμήσεις Cookies".

Ορισμένα cookies μάρκετινγκ παρέχονται από ή/και έχουν πρόσβαση σε αυτά τρίτα μέρη. Λεπτομέρειες σχετικά με τα τρίτα μέρη και τα εργαλεία τους που χρησιμοποιούμε σε σχέση με τα cookies μάρκετινγκ εξηγούνται παρακάτω. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας από τρίτα μέρη, μπορείτε να επισκεφθείτε την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων των εν λόγω τρίτων.

 

4.1 Google

Στον ιστότοπό μας χρησιμοποιούμε διάφορα cookies για σκοπούς ανάλυσης ή/και μάρκετινγκ τα οποία παρέχονται ή/και χρησιμοποιούνται από την Google Ireland Limited («Google»), εταιρεία συσταθείσα σύμφωνα με την ιρλανδική νομοθεσία και που διέπεται από αυτήν (αριθμός μητρώου: 368047), με έδρα τη διεύθυνση Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland («Google»). Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις Υπηρεσίες Google θα βρείτε παρακάτω και στη διεύθυνση https://www.google.com/privacy/ads/.

 

4.1.1 Google Ads

Το Google Ads είναι μια πλατφόρμα online διαφημίσεων που έχει αναπτυχθεί από την Google, όπου οι διαφημιζόμενοι πληρώνουν για την εμφάνιση σύντομων διαφημίσεων, προσφορών υπηρεσιών, καταχωρίσεων προϊόντων και περιεχομένου βίντεο, καθώς και για την πραγματοποίηση εγκαταστάσεων εφαρμογών για φορητές συσκευές εντός του δικτύου διαφημίσεων της Google στους χρήστες του web. Μπορεί να τοποθετεί διαφημίσεις τόσο σε αποτελέσματα μηχανών αναζήτησης, όπως η Αναζήτηση Google, όσο και σε ιστότοπους που δεν σχετίζονται με αναζήτηση, σε εφαρμογές για φορητές συσκευές και σε βίντεο.

Περισσότερες πληροφορίες για το Google Ads μπορείτε να βρείτε εδώ.

 

4.1.2 Λειτουργία remarketing της Google

Η λειτουργία remarketing της Google μάς επιτρέπει να προβάλλουμε διαφημίσεις στους χρήστες μας σε άλλους ιστότοπους εντός του δικτύου του Google Ads (ονομάζονται «διαφημίσεις Google» ή διαφημίσεις σε άλλους ιστότοπους) βάσει των ενδιαφερόντων τους. Για τον σκοπό αυτόν, αναλύουμε την αλληλεπίδραση των χρηστών στον ιστότοπό μας προκειμένου να μπορούμε να εμφανίζουμε στοχευμένες διαφημίσεις στους χρήστες σε άλλους ιστότοπους ακόμη και αφού έχουν επισκεφθεί τον ιστότοπό μας. Σε αυτό το πλαίσιο, η Google αποθηκεύει έναν αριθμό στα προγράμματα περιήγησης των χρηστών που επισκέπτονται ορισμένες υπηρεσίες ή ιστότοπους της Google στο Δίκτυο προβολής Google. Αυτός ο αριθμός, γνωστός ως «cookie», χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση των επισκέψεων αυτών των χρηστών. Αυτός ο αριθμός χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό με μοναδικό τρόπο ενός προγράμματος περιήγησης web σε έναν συγκεκριμένο υπολογιστή, όχι για την ταυτοποίηση ενός ατόμου, και δεν αποθηκεύονται προσωπικά δεδομένα.

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση των cookies από την Google εγκαθιστώντας το plug-in που παρέχεται στον ακόλουθο σύνδεσμο: www.google.com/settings/ads/plugin

 

4.1.3 Παρακολούθηση μετατροπών Google

Χρησιμοποιούμε επίσης την παρακολούθηση μετατροπών της Google σε αυτό το πλαίσιο. Όταν κάνετε κλικ σε μια διαφήμιση που έχει τοποθετηθεί από την Google, τοποθετείται στη συσκευή σας ένα cookie παρακολούθησης μετατροπών 30 ημερών. Αυτό το cookie δεν χρησιμοποιείται για ταυτοποίηση. Οι πληροφορίες που συλλέγονται με τη χρήση του cookie μετατροπών χρησιμοποιούνται για την παραγωγή στατιστικών στοιχείων μετατροπών για τους πελάτες του Google Ads.

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τις διαφημίσεις Google βάσει ενδιαφερόντων στο Google στο πρόγραμμα περιήγησής σας κάνοντας κλικ στο κουμπί «Απενεργοποίηση» στη διεύθυνση https://adssettings.google.de/authenticated ή επιλέγοντας να εξαιρεθείτε στη διεύθυνση http://www.aboutads.info/choices/.

 

4.1.4 Άλλες υπηρεσίες του Google Marketing Platform (Google Campaign Manager 360)

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί επίσης άλλες υπηρεσίες του Google Marketing Platform (πρώην «Google Doubleclick»). Αυτές οι υπηρεσίες χρησιμοποιούν cookies για την παροχή διαφημίσεων που είναι σχετικές με τους χρήστες, για τη βελτίωση των αναφορών απόδοσης εκστρατειών ή για την αποτροπή της εμφάνισης διαφημίσεων σε έναν χρήστη περισσότερες από μία φορές.

Η Google χρησιμοποιεί ένα αναγνωριστικό cookie για να προσδιορίζει ποιες διαφημίσεις προβάλλονται σε ποιο πρόγραμμα περιήγησης, και με αυτόν τον τρόπο μπορεί να αποτρέψει την εμφάνισή τους περισσότερες από μία φορές. Η Google μπορεί επίσης να χρησιμοποιεί τα αναγνωριστικά cookie για να παρακολουθεί τις μετατροπές, δηλαδή εάν ο χρήστης βλέπει μια διαφήμιση και αργότερα επισκέπτεται τον ιστότοπο του διαφημιζόμενου για να κάνει μια αγορά. Αυτά τα cookies δεν περιέχουν προσωπικά στοιχεία.

Το πρόγραμμα περιήγησής σας πραγματοποιεί αυτόματα απευθείας σύνδεση με τον διακομιστή της Google. Σύμφωνα με την Google, η ενσωμάτωση αυτών των υπηρεσιών παρέχει στην Google την πληροφορία ότι έχετε δει το αντίστοιχο τμήμα του ιστότοπού μας ή έχετε κάνει κλικ σε μια διαφήμιση από εμάς. Αν είστε εγγεγραμμένοι σε μια υπηρεσία της Google, η Google μπορεί να αντιστοιχίσει την επίσκεψη στον λογαριασμό χρήστη σας. Ακόμη και αν δεν είστε εγγεγραμμένοι στην Google ή δεν έχετε συνδεθεί, είναι πιθανό ο πάροχος να βρει τη διεύθυνση IP σας και να την αποθηκεύσει.

Ακόμη, τα cookies μάς επιτρέπουν να καταλάβουμε εάν πραγματοποιείτε ορισμένες ενέργειες στον ιστότοπό μας αφού έχετε δει ή κάνει κλικ σε μία από τις διαφημίσεις μας στο Google ή σε άλλη πλατφόρμα (παρακολούθηση μετατροπών) («floodlight»). Η Google χρησιμοποιεί αυτό το cookie για να καταλάβει με ποιο περιεχόμενο έχετε αλληλεπιδράσει στους ιστότοπούς μας, ώστε να μπορέσουμε αργότερα να σας στείλουμε στοχευμένη διαφήμιση.

Μπορείτε να αποτρέψετε την παρακολούθηση αλλάζοντας τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας (π.χ., απενεργοποιώντας τα cookies τρίτων), απενεργοποιώντας τα cookies παρακολούθησης μετατροπών με μπλοκάρισμα των cookies από τον τομέα http://www.google.com/settings/ads/ στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας, όσον αφορά τις διαφημίσεις βάσει ενδιαφερόντων από παρόχους που συμμετέχουν στην εκστρατεία αυτορρύθμισης About Ads, κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο http://www.aboutads.info/choices ή τον σύνδεσμο www.googleadservices.com. Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι σε αυτήν την περίπτωση ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες του ιστότοπου στο πλήρες εύρος τους.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Google Marketing Platform στη διεύθυνση https://marketingplatform.google.com/. Μπορείτε επίσης να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στον οργανισμό Network Advertising Initiative (NAI) στη διεύθυνση http://www.networkadvertising.org/.

 

4.2 Περαιτέρω λεπτομέρειες
 

Όνομα

Τρίτοι

Σκοπός

Περίοδος διατήρησης
 

_gac_UA-45634856-1

Google

Γενικά: Google Ads", "Λειτουργία επαναληπτικού μάρκετινγκ Google", "Παρακολούθηση μετατροπών Google" ή/και "Άλλες υπηρεσίες Google Marketing Platform (Google Campaign Manager 360)"

90 ημέρες

_gcl_au

90 ημέρες

@@scroll#

Συνεδρία

_gac_UA-45634856-1

Μόνιμα

_gcl_aw

Μόνιμα

_sm_au_c

Μόνιμα

_opt_awcid

Χρησιμοποιείται για εκστρατείες που αντιστοιχίζονται σε αναγνωριστικά πελατών του Google Ads

24 ώρες

_opt_awmid

Χρησιμοποιείται για εκστρατείες που αντιστοιχίζονται σε αναγνωριστικά πελατών του Google Ads

24 ώρες

_opt_awgid

Χρησιμοποιείται για εκστρατείες που αντιστοιχίζονται σε αναγνωριστικά πελατών του Google Ads

24 ώρες

_opt_awkid

Χρησιμοποιείται για εκστρατείες που αντιστοιχίζονται σε αναγνωριστικά πελατών του Google Ads

24 ώρες

_opt_utmc

Χρησιμοποιείται για εκστρατείες που αντιστοιχίζονται σε αναγνωριστικά πελατών του Google Ads

24 ώρες

Doubleclick_spotlight

Ετικέτες για την ανάλυση των διαφημίσεων και τον εντοπισμό των διαφημίσεων, εκστρατειών ή προϊόντων που παράγουν τις καλύτερες πωλήσεις.

540 ημέρες

Doubleclick

540 ημέρες

 

4.3 Meta/Facebook

Στον ιστότοπό μας χρησιμοποιούμε cookie μάρκετινγκ που παρέχονται και/ή χρησιμοποιούνται από τη Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland («Facebook» ή «Meta»).

Τα cookies του Meta χρησιμοποιούνται αν έχετε λογαριασμό στο Facebook, χρησιμοποιείτε τον σύνδεσμο Προϊόντα Facebook, συμπεριλαμβανομένου του ιστότοπου και των εφαρμογών του Facebook, ή επισκέπτεστε άλλους ιστότοπους και εφαρμογές που χρησιμοποιούν τα Προϊόντα του Facebook (συμπεριλαμβάνονται το κουμπί Μου αρέσει ή άλλες Τεχνολογίες του Facebook). Τα cookies του Facebook μάς επιτρέπουν να παρακολουθούμε τις δραστηριότητές σας στον ιστότοπό μας με σκοπό την ανάλυση της αποτελεσματικότητας της διαδικασίας μετατροπής μας και την τακτική βελτίωση του ιστότοπου μας. Επιπρόσθετα, τα cookies του Facebook μάς επιτρέπουν να χρησιμοποιούμε τη λειτουργία επαναστόχευσης του Facebook «Προσαρμοσμένα κοινά». Αυτό επιτρέπει στους χρήστες του ιστότοπου να βλέπουν διαφημίσεις με βάση τα ενδιαφέροντά τους («Διαφημίσεις του Facebook») ως μέρος της επίσκεψής τους στο κοινωνικό δίκτυο Facebook ή άλλους ιστότοπους που επίσης χρησιμοποιούν τη διαδικασία. Βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Παρακολούθηση μετατροπών του Facebook, τα Προσαρμοσμένα κοινά του Facebook και σχετικές δραστηριότητες επεξεργασίας δεδομένων στην πολιτική απορρήτου μας.

Επιπλέον, τα cookies του Meta παρέχουν στο Meta τη δυνατότητα να προσφέρει τα Προϊόντα του Facebook σε εσάς και να κατανοεί τις πληροφορίες που λαμβάνει για εσάς, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τη χρήση άλλων ιστότοπων και εφαρμογών από εσάς, είτε είστε εγγεγραμμένοι ή συνδεδεμένοι είτε όχι.

Τα cookies του Meta λαμβάνουν τους ακόλουθους τύπους δεδομένων: Http Headers, Pixel specific Data, Button Click Data, Optional Values και Form Field Names. Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα cookies του Facebook μπορείτε να βρείτε εδώ.

 

Όνομα

Τρίτος (περισσότερες λεπτομέρειες παραπάνω)
 

Σκοπός (περισσότερες επεξηγήσεις παραπάνω)
 

Περίοδος διατήρησης
 

_fbp

Meta/Facebook

Γενικά: Μάρκετινγκ του Facebook

Ειδικά: το cookie χρησιμοποιείται για την αναγνώριση προγραμμάτων περιήγησης για τους σκοπούς της παροχής διαφημίσεων και της ανάλυσης δικτυακού τόπου

90 ημέρες

_fbc

Γενικά: Μάρκετινγκ του Facebook

Ειδικά: το cookie χρησιμοποιείται για την αποθήκευση του Facebook Click ID με σκοπό την αντιστοίχιση πρόσβασης σε ιστότοπους και κλικ σε διαφημίσεις του Facebook

90 ημέρες

fr

Γενικά: Μάρκετινγκ του Facebook

Ειδικά: το cookie χρησιμοποιείται για την παροχή, μέτρηση και βελτίωση της συνάφειας των διαφημίσεων του Facebook

7 ημέρες

wd

Γενικά: Μάρκετινγκ του Facebook

Γενικά: το cookie χρησιμοποιείται για την παροχή μιας άριστης εμπειρίας για την οθόνη της συσκευής σας

2 έτη

datr

 

Γενικά: Μάρκετινγκ του Facebook

Γενικά: το cookie χρησιμοποιείται για την αναγνώριση του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση στο Facebook ανεξάρτητα από τον συνδεδεμένο χρήστη

700 ημέρες

c_user

 

Γενικά: Μάρκετινγκ του Facebook

Ειδικά: το cookie χρησιμοποιείται για τον έλεγχο ταυτότητας στο Facebook

90 ημέρες

local

 

Γενικά: Μάρκετινγκ του Facebook

Ειδικά: το cookie χρησιμοποιείται για το κουμπί «Κοινοποίηση»

7 ημέρες

presence

 

Γενικά: Μάρκετινγκ του Facebook

Ειδικά: το cookie χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση λειτουργιών και υπηρεσιών του ιστότοπου, όπως η χρήση των παραθύρων συνομιλιών του messenger

Περίοδος λειτουργίας

sb

 

Γενικά: Μάρκετινγκ του Facebook

Ειδικά: το cookie χρησιμοποιείται για την αναγνώριση του προγράμματος περιήγησης για σκοπούς ταυτοποίησης σύνδεσης

700 ημέρες

spin

 

Γενικά: Μάρκετινγκ του Facebook

Περίοδος λειτουργίας

xs

 

Γενικά: Μάρκετινγκ του Facebook

Ειδικά: το cookie χρησιμοποιείται για τον έλεγχο ταυτότητας στο Facebook

Η διάρκεια ζωής αυτού του cookie είναι ανεξάρτητη από την κατάσταση του πλαισίου ελέγχου «Να παραμείνω συνδεδεμένος». Αν το πλαίσιο ελέγχου «Να παραμείνω συνδεδεμένος» έχει επιλεγεί, το cookie λήγει μετά από 90 ημέρες αδράνειας. Αν το πλαίσιο ελέγχου «Να παραμείνω συνδεδεμένος» δεν έχει επιλεγεί, το cookie είναι ένα cookie περιόδου λειτουργίας.

oo

 

Γενικά: Μάρκετινγκ του Facebook

Ειδικά: το cookie χρησιμοποιείται από το Facebook για να θυμάται ότι ο χρήστης απέρριψε να βλέπει διαφημίσεις από το Meta με βάση τη δραστηριότητα σε ιστότοπους τρίτων

5 έτη

dpr

 

Γενικά: Μάρκετινγκ του Facebook

Ειδικά: το cookie χρησιμοποιείται για τη βελτιστοποίηση της προβολής στην οθόνη

7 ημέρες

dbln

 

Γενικά: Μάρκετινγκ του Facebook

Ειδικά: το cookie χρησιμοποιείται για την αποθήκευση λεπτομερειών του προγράμματος περιήγησης και των στοιχείων ασφάλειας λογαριασμού του Facebook

2 έτη

act

 

Γενικά: Μάρκετινγκ του Facebook

Ειδικά: Αυτό το cookie χρησιμοποιείται για τη διάκριση ανάμεσα σε δύο περιόδους λειτουργίας για τον ίδιο χρήστη, που έχουν δημιουργηθεί σε διαφορετικές χρονικές στιγμές

Η διάρκεια ζωής αυτού του cookie είναι ανεξάρτητη από την κατάσταση του πλαισίου ελέγχου «Να παραμείνω συνδεδεμένος». Αν το πλαίσιο ελέγχου «Να παραμείνω συνδεδεμένος» έχει επιλεγεί, το cookie λήγει μετά από 90 ημέρες αδράνειας. Αν το πλαίσιο ελέγχου «Να παραμείνω συνδεδεμένος» δεν έχει επιλεγεί, το cookie είναι ένα cookie περιόδου λειτουργίας.

 

4.4 Qualtrics

Χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες της Qualtrics LLC – 333 W. River Park Drive, Provo UT 84604, USA – για τη διενέργεια ερευνών πελατών, προϊόντων και εμπορικών σημάτων στην ιστοσελίδα μας. Όταν συμμετέχετε σε μια έρευνα, χρησιμοποιούμε Qualtrics cookies με τιμές αναγνωριστικών, κυρίως για την παρακολούθηση ή τη διατήρηση των περιόδων λειτουργίας της έρευνας. Χωρίς αυτές τις τεχνολογίες, η υπηρεσία Qualtrics δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Οι τεχνολογίες αυτές χρησιμοποιούνται μόνο εφόσον εσείς αποφασίσετε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία Qualtrics. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Qualtrics LLC επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.qualtrics.com

 

Όνομα

Τρίτοι

Σκοπός

Περίοδος διατήρησης

 

Αναγνωριστικό έρευνας

Qualtrics LLC

 

Το cookie χρησιμοποιείται για την ταυτοποίηση του χρήστη της έρευνας και για την αποθήκευση του ιστορικού έρευνας του χρήστη, καθώς και για την παρακολούθηση ή τη διατήρηση της περιόδου λειτουργίας της έρευνας.

6 μήνες

Κατακερματισμός του αναγνωριστικού περιόδου λειτουργίας και των παραμέτρων ερωτήματος που αντιστοιχίζεται σε ένα αναγνωριστικό περιόδου λειτουργίας 

Το cookie χρησιμοποιείται για την καταγραφή του κατακερματισμού του αναγνωριστικού περιόδου λειτουργίας και της διεύθυνσης URL της απάντησης χρήστη ώστε, αν γίνει αποθήκευση και συνέχιση στην έρευνα, ο χρήστης να μπορεί να επιστρέψει στην απάντηση και να συνεχίσει.

Έως 1 έτος ή όταν η περίοδος λειτουργίας ολοκληρωθεί

QST

Το cookie χρησιμοποιείται για την καταγραφή της έρευνας που πραγματοποιήθηκε και αποτρέπει την εκ νέου συμμετοχή του ίδιου χρήστη στην ίδια έρευνα.

6 μήνες

<surveyid><statedata>-reloadSession

Αυτό το cookie προορίζεται για έρευνες που χρησιμοποιούν τη μέθοδο ελέγχου ταυτότητας SSO και χρησιμοποιείται για την αποστολή πληροφοριών στην Qualtrics σχετικά με την περίοδο λειτουργίας προς επαναφόρτωση, αφού ο συμμετέχων διακόψει προσωρινά και επιστρέψει.

15 λεπτά

Κατακερματισμός της διεύθυνσης URL, όπου μπορεί να προστεθεί το -singleReload 

Το cookie χρησιμοποιείται για την καταγραφή της έρευνας που πραγματοποιήθηκε και αποτρέπει την εκ νέου συμμετοχή του ίδιου χρήστη στην ίδια έρευνα.

6 μήνες