Συνοπτική παρουσίαση των πλεονεκτημάτων του προϊόντος

Πλυντήρια απολύμανσης
Πλεονεκτήματα προϊόντος

Ενσωματωμένο αποσκληρυντικό νερού

Περισσότερη καθαριότητα
Τα μεταλλικά στοιχεία στο νερό βρύσης αποτελούν πιθανό εμπόδιο για τον σωστό
καθαρισμό και προκαλούν εναποθέσεις στα
εργαλεία. Οι θερμικοί απολυμαντές Miele με εργοστασιακά τοποθετημένο αποσκληρυντικό νερού, αφαιρούν τα ιόντα
από το νερό βρύσης, τα οποία ευθύνονται για τη σκληρότητα του νερού. Αν το νερό είναι εξαιρετικά σκληρό
και σε ιατρεία με χρήση πολλών εργαλείων,
μια πρόσθετη ολοκληρωμένη αποσκλήρυνση μπορεί να φανεί ιδιαίτερα
χρήσιμη.
Χαρακτηριστικά ανάλογα με το μοντέλο - σχήμα(τα) ως παράδειγμα για πληροφόρηση