Συνοπτική παρουσίαση των πλεονεκτημάτων του προϊόντος

Πλυντήρια απολύμανσης
Πλεονεκτήματα προϊόντος

AutoClose*

Αυτόματο κλείσιμο της πόρτας
Η λειτουργία AutoClose της Miele εξασφαλίζει εύχρηστες και αξιόπιστες απρόσκοπτες διεργασίες. Μια ελάχιστη επαφή μεταξύ πόρτας και συσκευής αρκεί ώστε το πλυντήριο-απολυμαντής να κλείσει εντελώς αυτόματα.
Πατέντα: EP 1 733 675 B1 Χαρακτηριστικά ανάλογα με το μοντέλο - σχήμα(τα) ως παράδειγμα για πληροφόρηση