Μεγάλα διαστήματα αφαλάτωσης 

Exclusiv bei Miele
Επίστρωση αδαμαντοειδούς άνθρακα
Το σύστημα ατμού πρέπει να αφαλατώνεται τακτικά, προκειμένου να διασφαλίζεται η μεγάλη διάρκεια ζωής της συσκευής. Το μπόιλερ διαθέτει μια ειδική επίστρωση αδαμαντοειδούς άνθρακα, η οποία έχει σχεδιαστεί για να παρατείνει σημαντικά τα διαστήματα αφαλάτωσης. Αυτό σημαίνει ότι δεν απαιτείται αφαλάτωση μέχρι να φτάσει η παροχή περίπου σε 80 l νερού ή τις 20 ημέρες λειτουργίας (ανάλογα με τη σκληρότητα νερού). 
Χαρακτηριστικά ανάλογα με το μοντέλο - σχήμα(τα) ως παράδειγμα για πληροφόρηση