Συνοπτική παρουσίαση των πλεονεκτημάτων του προϊόντος

Πλυντήρια απολύμανσης
Πλεονεκτήματα προϊόντος

Eνσωματωμένος αποσκληρυντής νερού

Περισσότερη καθαριότητα
Τα μεταλλικά στοιχεία στο νερό βρύσης αποτελούν πιθανό εμπόδιο για τον σωστόbrκαθαρισμό και προκαλούν εναποθέσεις σταbrεργαλεία. Τα πλυντήρια απολύμανσης Miele με εργοστασιακά τοποθετημένο αποσκληρυντή νερού, αφαιρούν τα ιόνταbrαπό το νερό βρύσης, τα οποία ευθύνονται για τη σκληρότητα του νερού. Αν το νερό είναι εξαιρετικά σκληρόbrκαι σε ιατρεία με χρήση πολλών εργαλείων,brένας πρόσθετος αποσκληρυντής μπορεί να φανεί ιδιαίτεραbrχρήσιμος.
Χαρακτηριστικά ανάλογα με το μοντέλο - σχήμα(τα) ως παράδειγμα για πληροφόρηση