Υψηλή πίεση επαφής

Εντατική αλληλεπίδραση μεταξύ πλάκας και κυλίνδρου
Κατά το σιδέρωμα, η πλάκα ασκεί πίεση στoν κύλινδρο ίση με 0,35 N/cm². Για παρόμοια πίεση στο σιδέρωμα με το χέρι, θα έπρεπε να πιέζετε συνεχώς το σίδερο στην πλάκα με βάρος περίπου 7 kg. Για ιδανικά αποτελέσματα στο σιδέρωμα με τη μικρότερη προσπάθεια.
Αριθμοί ως παραδείγματα που δείχνουν τα οφέλη του προϊόντος