Λήψεις Miele

1. Το παρόν συμφωνητικό διέπει τη λήψη και χρήση λογισμικού και πληροφοριών της Miele. Προβαίνοντας στη λήψη, ο χρήστης συναινεί με τους παρόντες όρους.

2. Εν γένει, οι λήψεις είναι διαθέσιμες 24 ώρες το 24ωρο, επτά ημέρες την εβδομάδα. Ωστόσο, η Miele δεν μπορεί να εγγυηθεί την αδιάλειπτη διαθεσιμότητα εξαιτίας της φύσης του διαδικτύου και των υπολογιστικών συστημάτων.

3. Η Miele ασκεί τη δέουσα επιμέλεια ώστε να διατηρεί τις λήψεις ενημερωμένες. Η Miele διατηρεί το δικαίωμα, ωστόσο, να μεταβάλει τις πληροφορίες και το λογισμικό ανά πάσα στιγμή, ειδικά σε ό,τι αφορά περαιτέρω τεχνικές ή οικονομικές εξελίξεις ή μεταβολή των συνθηκών παροχής υπηρεσιών ή των γενικών συνθηκών, λαμβάνοντας επίσης υπόψη θέματα τιμολόγησης/εμπορικά θέματα, χωρίς να είναι υποχρεωμένη να ενημερώνει για τις μεταβολές.          

Δικαιώματα χρήσης και υποχρεώσεις

1. Το παρόν περιεχόμενο προστατεύεται νομικά, κυρίως με διατάξεις για την πνευματική ιδιοκτησία, εξ ονόματος της Miele ή τρίτων μερών. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί, κυρίως να αναπαραχθεί, να διανεμηθεί, να παρουσιαστεί, να προβληθεί, να μεταδοθεί, να διατεθεί, να αναπαραχθεί ή με κανέναν άλλο τρόπο να υποστεί επεξεργασία ή να μεταμορφωθεί χωρίς την προηγούμενη ρητή γραπτή σύμφωνη γνώμη της Miele ή του αντίστοιχου δικαιούχου.

2. Το λογισμικό της Miele απαγορεύεται να αντιγραφεί, να μεταπωληθεί, να δανειστεί ή να δοθεί σε μη εξουσιοδοτημένους τρίτους. Το λογισμικό της Miele περιλαμβάνει εμπορικά μυστικά. Για αυτόν τον λόγο, δεν επιτρέπεται η αντίστροφη μηχανική επί του λογισμικού η αντίστροφη μεταγλώττιση, ή η παραποίησή του σε άλλες χρησιμοποιήσιμες μορφές.

3. Αν οι διατάξεις για την πνευματική ιδιοκτησία ορίζουν ότι η χρήση πρέπει να γίνεται δυνατή υπό συγκεκριμένους όρους χωρίς προηγούμενη συγκατάθεση σε ορισμένες περιπτώσεις, τότε οι περιορισμοί ως προς τα δικαιώματα χρήσης που καθορίστηκαν στις παραπάνω ρήτρες δεν θα το αποτρέψουν.

4. Η Miele εκχωρεί στον χρήστη το βασικό, ανακλητό, μη αποκλειστικό, μη μεταβιβάσιμο δικαίωμα να χρησιμοποιεί τις λήψεις για την υποστήριξη επιχειρηματικών σκοπών εντός του πεδίου εφαρμογής υπαρχουσών επιχειρηματικών συμφωνητικών με τη Miele. Οι ενδεχόμενες ειδοποιήσεις για τα πνευματικά δικαιώματα και παρεμφερείς ειδοποιήσεις θα υιοθετούνται αμετάβλητες.

5. Η Miele επισημαίνει το γεγονός ότι η μετάδοση δεδομένων μέσω του διαδικτύου γίνεται με μη ασφαλή τρόπο. Υπάρχει πιθανότητα τα δεδομένα να διαβαστούν ή να παραποιηθούν από μη εξουσιοδοτημένους τρίτους.

Ευθύνη

1. Δεν παρέχεται καμία εγγύηση ή εξασφάλιση μέσω του διατιθέμενου περιεχομένου και λήψεων ή μέσω του παρόντος συμφωνητικού. Παρομοίως, δεν επιτρέπεται να εγείρονται απαιτήσεις εγγύησης βάσει αυτού.

2. Η Miele δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την ακρίβεια, την πληρότητα, την ποιότητα και την αξιοπιστία των πληροφοριών, ούτε για τα αποτελέσματα που μπορεί να επιτευχθούν με χρήση αυτών των πληροφοριών. Η Miele δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε αποθετική ζημία οφείλεται στη χρήση των λήψεων, όπως διακοπή υπηρεσιών, διαφυγόντα κέρδη, απώλεια πληροφοριών και δεδομένων. Οι αποφάσεις ως προς τη χρήση του λογισμικού που διατίθεται για λήψη από τη Miele θα πρέπει να λαμβάνονται από τον χρήστη σε συνεννόηση με τη Miele.

3. Η Miele δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ζημίες, ανεξάρτητα από τη νομική βάση, οι οποίες οφείλονται σε χρήση, αδυναμία χρήσης, πιθανά σφάλματα υλικού ή λογισμικού ή εσφαλμένες ρυθμίσεις συστήματος που έχουν πραγματοποιηθεί από τον χρήστη. Η χρήση των λήψεων γίνεται με δική σας ευθύνη. Η Miele δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για το λογισμικό και τις πληροφορίες, ειδικά ως προς τη δυνατότητα χρήσης, την ακρίβεια, την πληρότητα και την απαλλαγή αυτών από ιούς.              

4. Η Miele απαλλάσσεται επίσης από την ευθύνη για ζημίες που προκαλούνται από ιούς, δούρειους ίππους, ιούς hoax viruses ή παρόμοια προγράμματα, καθώς και για προγράμματα, τμήματα προγραμμάτων ή κώδικες που προκαλούν παρόμοια παρεμπόδιση, καταστροφή ή βλάβησυστημάτων ή μερών τους. Ο χρήστης θα λαμβάνει τα δικά του μέτρα προστασίας από ιούς και άλλα είδη καταστροφικών δεδομένων.

5. Η Miele δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την εσφαλμένη μεταβίβαση δεδομένων που αποστέλλονται στη Miele, την παραποίηση αυτών των δεδομένων από τρίτους, ειδικά μέσω μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στα δίκτυα και τα συστήματα της Miele, αν αυτή η πρόσβαση δεν υποστηρίζεται από τη Miele.

6. Η ευθύνη είναι αποδεκτή, εφόσον η ανάληψη ευθύνης είναι υποχρεωτική, για παράδειγμα, σε περιπτώσεις πρόκλησης εσκεμμένα ή λόγω εγκληματικής αμέλειας, για εγγυήσεις ποιότητας ή λόγω παραβίασης ουσιωδών συμβατικών υποχρεώσεων, σε περίπτωση θανάτου, ακρωτηριασμού ή ασθένειας, καθώς και σε περιπτώσεις ύπαρξης ευθύνης βάσει των νόμων περί ευθύνης για ελαττωματικά προϊόντα. Ωστόσο, η αποζημίωση λόγω παραβίασης ουσιωδών συμβατικών υποχρεώσεων περιορίζεται σε ζημίες που μπορούν να προβλεφθούν και είναι συνήθεις για τη σύμβαση, εφόσον δεν υπάρχει πρόθεση ή εγκληματική αμέλεια. Αυτό δεν σημαίνει ότι η υποχρέωση απόδειξης μετατίθεται σιωπηρώς εις βάρος του χρήστη.

Προβολή αρχείων PDF

Για την προβολή αρχείων pdf απαιτείται το Adobe Acrobat Reader.

Προβολή δεδομένων CAD

Τα δεδομένα σχεδίασης επιτρέπουν την απλή, γρήγορη και ασφαλή σχεδίαση δισδιάστατων και, μερικές φορές, τρισδιάστατων προσόψεων και κατόψεων. Τα δεδομένα που αφορούν τη σχεδίαση, όπως μετρήσεις, σημεία σύνδεσης και οι απαραίτητες υποδομές, επισημαίνονται.

Κατά κανόνα, απαιτείται ειδικό λογισμικό για την προβολή αρχείων CAD. Τα δεδομένα CAD από τη Miele διατίθενται σε διάφορες μορφές και είναι συμβατά με σύγχρονα προγράμματα CAD:

3DS: http://en.wikipedia.org/wiki/.3ds

DWG: http://en.wikipedia.org/wiki/.dwg

OBJ: http://en.wikipedia.org/wiki/Wavefront_.obj_file

STEP: http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_10303-21

Τα αρχεία σχεδίασης των συσκευών επισημαίνονται με τον τύπο θέρμανσης «EL» (ηλεκτρική), «D» (με ατμό) ή «G» (με αέριο), κατά περίπτωση. Οι επιπλέον σημάνσεις «D», «S», «V» ή «R» σημαίνουν κάτοψη, πλευρική όψη, πρόσοψη ή πίσω όψη των συσκευών αντίστοιχα.

Ο αποδέκτης είναι υπεύθυνος για τη σωστή επιλογή και τις συνέπειες από τη χρήση των δεδομένων, ενώ αποδέχεται τις συνέπειες της χρήσης των δεδομένων, καθώς και των επιθυμητών ή τελικών αποτελεσμάτων. Εξαιρείται η ευθύνη για ζημίες ή αποθετικές ζημίες.

Η ευθύνη είναι αποδεκτή, εφόσον είναι η ανάληψη ευθύνης είναι υποχρεωτική, για παράδειγμα, σε περιπτώσεις πρόκλησης εσκεμμένα ή λόγω εγκληματικής αμέλειας, για εγγυήσεις ποιότητας ή λόγω παραβίασης ουσιωδών συμβατικών υποχρεώσεων, σε περίπτωση θανάτου, ακρωτηριασμού ή ασθένειας, καθώς και σε περιπτώσεις ύπαρξης ευθύνης βάσει των νόμων περί ευθύνης για ελαττωματικά προϊόντα. Ωστόσο, η αποζημίωση λόγω παραβίασης ουσιωδών συμβατικών υποχρεώσεων περιορίζεται σε ζημίες που μπορούν να προβλεφθούν και είναι συνήθεις για τη σύμβαση, εφόσον δεν υπάρχει πρόθεση ή εγκληματική αμέλεια. Αυτό δεν σημαίνει ότι η υποχρέωση απόδειξης μετατίθεται σιωπηρώς εις βάρος του χρήστη.

Παρακαλούμε, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αν έχετε απορίες:

Μεταβείτε στη φόρμα επικοινωνίας

Ο ιστότοπος της Miele μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς ιστοτόπους άλλων προμηθευτών. Πριν συνδεθείτε σε οποιονδήποτε εξωτερικό ιστότοπο, πάντα να βεβαιώνεστε ότι το περιεχόμενο στο οποίο σας συνδέουμε δεν είναι παράνομο. Η Miele δεν ευθύνεται για εξωτερικό περιεχόμενο στο οποίο μπορεί να γίνει πρόσβαση μέσω αυτών των συνδέσμων. Ωστόσο, αν η Miele διαπιστώσει ή ενημερωθεί ότι ένας ιστότοπος εμφανίζει παράνομο περιεχόμενο, η παραπομπή στον σύνδεσμο θα αφαιρεθεί το συντομότερο δυνατό.