Απενεργοποίηση ασφαλείας

Ηρεμία και ασφάλεια
Μια μέγιστη διάρκεια λειτουργίας ορίζεται για κάθε βαθμίδα ισχύος. Αν μια ζώνη μαγειρέματος λειτουργεί στην ίδια βαθμίδα ισχύος για ασυνήθιστα μεγάλο χρονικό διάστημα, απενεργοποιείται αυτόματα.
Αριθμοί ως παραδείγματα που δείχνουν τα οφέλη του προϊόντος