Αναγνώριση μεγέθους σκεύους

Άριστη αξιοποίηση της ενέργειας
Με τις επαγωγικές εστίες, το μέγεθος του σκεύους αναγνωρίζεται από τη ζώνη μαγειρέματος και η ενέργεια παρέχεται μόνο στη συγκεκριμένη περιοχή. Έτσι εξασφαλίζεται η πλέον αποδοτική χρήση της ενέργειας.
Αριθμοί ως παραδείγματα που δείχνουν τα οφέλη του προϊόντος