Προστασία δεδομένων

Προστασία δεδομένων

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΜΗΛΕ-ΕΛΛΑΣ, Εμπορική Εταιρεία Ηλεκτρικών Μηχανών, Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» (στο εξής η «Miele») έχει ως βασική προτεραιότητά της την προστασία των προσωπικών δεδομένων τα οποία επεξεργάζεται. Για το σκοπό αυτό, συμμορφώνεται διαρκώς με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ειδικότερα τον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 679/2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (στο εξής «ΓΚΠΔ») καθώς και την εθνική νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (στο εξής η «Πολιτική») έχει ως σκοπό την πληροφόρησή σας σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που πραγματοποιούμε καθώς και τον τρόπο και τους σκοπούς συλλογής, αποθήκευσης, χρήσης και διαβίβασης των εν λόγω πληροφοριών κατά περίπτωση.

Γενικές πληροφορίες και Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Η Miele που εδρεύει στη Λεωφόρο Λεωφόρο Κηφισίας 69, Μαρούσι, 151 24, με Α.Φ.Μ. 095053144, και με αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 000430201000, όπως νομίμως εκπροσωπείται, είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται με τα μέσα και τους τρόπους που περιγράφονται αναλυτικά στην παρούσα Πολιτική και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας στο πλαίσιο της σχέσης σας με αυτή.

      I. Σκοποί Επεξεργασίας

Η Miele ενδέχεται να επεξεργασθεί τα προσωπικά σας δεδομένα για έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους σκοπούς και ειδικότερα: στο πλαίσιο εκτέλεσης σύμβασης με εσάς  (π.χ. για επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με τη παράδοση της παραγγελίας κλπ.), για τη συμμόρφωσής της με τις έννομες υποχρεώσεις της, για την διαφύλαξη και προστασία των εννόμων συμφερόντων της, για την βελτιστοποίηση των υπηρεσιών της καθώς και για την προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών της (π.χ. για τα νέα προϊόντα, προσφορές και εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στην Miele κλπ.).

      II. Τι είδους προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε

Κάθε φορά που αγοράζετε κάποιο προϊόν μας, κάνετε χρήση των υπηρεσιών μας ή αιτείστε την παροχή αυτών από εμάς,  επισκέπτεστε τις εγκαταστάσεις μας ή τον διαδικτυακό τόπο μας, επικοινωνείτε απευθείας μαζί μας χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε μέσο, συμπληρώνετε ηλεκτρονικές ή φυσικές αιτήσεις ή φόρμες επικοινωνίας, συνάπτετε οποιουδήποτε είδους σύμβαση μαζί μας, ενδέχεται να συλλέξουμε και να επεξεργαστούμε προσωπικά σας δεδομένα. Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε μόνο δεδομένα, τα οποία είναι απολύτως αναγκαία για την εκπλήρωση των σκοπών μας, ενώ σε καμία περίπτωση δεν συλλέγουμε ούτε επεξεργαζόμαστε μεγαλύτερο αριθμό δεδομένων από αυτόν που απαιτείται για την εκπλήρωση των σκοπών της επεξεργασίας.

Συγκεκριμένα, τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας από την Miele περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

 1. Προσωπικά δεδομένα που μας έχετε παράσχει εσείς, όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση e-mail, αριθμό τηλεφώνου, ΑΦΜ κ.ά.
 2. Προσωπικά Δεδομένα και πληροφορίες κατά την περιήγησή σας στον ιστότοπo της Miele και πληροφορίες που προέρχονται από τη χρήση του διαδικτύου ή/και αυτόματα μέσω του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε στο desktop, το laptop, το tablet ή την κινητή σας συσκευή, όπως τη διεύθυνση IP, τον τύπο και την έκδοση του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε, το λειτουργικό σας σύστημα, τον είδος της συσκευής που χρησιμοποιείτε, πληροφορίες που αναζητήσατε κ.ά.


      III. Νομική Βάση της Επεξεργασίας

Η Miele επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους ανωτέρω σκοπούς μόνο όταν έχει νόμιμο λόγο να προβεί στη συγκεκριμένη επεξεργασία και, συγκεκριμένα:

 1. όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης ή για να ληφθούν μέτρα κατ' αίτησή σας πριν από τη σύναψη σύμβασης, όπως για παράδειγμα όταν αγοράζετε κάποιο προϊόν μας, κατά την παροχή των υπηρεσιών μας σε εσάς ή όταν αιτήστε την παροχή αυτών κλπ. (ΓΚΠΔ, άρθρο  6, παρ. 1 β’),
 2. όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωσή μας με τις έννομες υποχρεώσεις μας, όπως για παράδειγμα για τη συμμόρφωσή μας με τις φορολογικές διατάξεις κλπ.  (ΓΚΠΔ, άρθρο  παρ. 1 γ’).
 3. όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη διαφύλαξη και προστασία των έννομων συμφερόντων, τόσο των δικών μας όσο και των δικών σας, όπως για παράδειγμα για τη θεμελίωση, άσκηση ή/και υποστήριξη των νομικών μας αξιώσεων, για την ασφάλεια των φυσικών προσώπων και των προϊόντων που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις μας καθώς και των ίδιων των εγκαταστάσεών μας χρησιμοποιώντας κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης (CCTV) και κάμερες ασφαλείας  (ΓΚΠΔ, άρθρο 6 παρ. 1 στ’).
 4. όταν υπάρχει συναίνεση από το υποκείμενο των δεδομένων για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του για τους σκοπούς της βελτιστοποίησης των υπηρεσιών μας καθώς και για την προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών μας (ΓΚΠΔ, άρθρο 6 παρ. 1 α’)

Qualtrics

Στην ιστοσελίδα μας χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες της Qualtrics LLC – 333 W. River Park Drive, Provo UT 84604, USA – για έρευνες πελατών, προϊόντων και εμπορικών σημάτων, προκειμένου να βελτιώνουμε τακτικά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Όταν συμμετέχετε σε μια έρευνα, υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο τα δεδομένα καταγραφής (ημερομηνία και χρονοσφραγίδα/πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησής σας και τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης/πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή σας/ημερομηνία χρήσης). Εσείς και μόνο αποφασίζετε εάν επιθυμείτε να συμμετάσχετε σε μια έρευνα. Αν δεν θέλετε να συμμετάσχετε, μπορείτε απλώς να κλείσετε το αναδυόμενο παράθυρο της έρευνας πατώντας το κουμπί X στην επάνω δεξιά γωνία του αναδυόμενου παραθύρου της έρευνας. Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων είναι η συγκατάθεσή σας, άρθρο (6) (1) (a) ΓΚΠΔ. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή με μελλοντική ισχύ. Στο πλαίσιο της χρήσης των υπηρεσιών Qualtrics, χρησιμοποιούμε επίσης Qualtrics cookies, κυρίως για την παρακολούθηση ή τη διατήρηση των περιόδων λειτουργίας. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς χρησιμοποιούμε τα Qualtrics cookies στην ενότητα σχετικά με τα cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Qualtrics LLC και τη χρήση προσωπικών δεδομένων από τη Qualtrics επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://www.qualtrics.com/privacy-statement/.

     IV. Πώς και με ποιους μοιραζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
Η Miele διαβιβάζει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους μόνο εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, προκειμένου οι ίδιοι να την βοηθήσουν στην εκτέλεση των ανωτέρω σκοπών. Οι εν λόγω αποδέκτες προσωπικών δεδομένων είναι αξιόπιστοι συνεργάτες της Miele και εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι της, οι οποίοι λειτουργούν ως εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της. Η Miele θα διαβιβάσει δεδομένα σε άλλα πρόσωπα μόνο εκ του νόμου ή βάσει δικαστικής απόφασης.

Η Miele απαιτεί από όλους τους συνεργάτες της – παρόχους υπηρεσιών εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία της εμπιστευτικότητας και της ασφάλειας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και συνάπτει με αυτούς συμβάσεις με αντίστοιχες δεσμεύσεις, κατά τα προβλεπόμενα στην εφαρμοστέα νομοθεσία.

      V. Για ποιο χρονικό διάστημα τηρούμε τα δεδομένα σας

Τα προσωπικά δεδομένα σας τυγχάνουν επεξεργασίας από την Miele για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο ανάλογα με το σκοπό για τον οποίο γίνεται η συλλογή και η επεξεργασία τους και ειδικότερα:

 1. Όταν η επεξεργασία εκτελείται για την εκτέλεση σύμβασης ή για να ληφθούν μέτρα κατ' αίτησή σας πριν από τη σύναψη σύμβασης, για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης.
 2. Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση από διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου, για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις (π.χ. φορολογικές διατάξεις κλπ.).
 3. Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται για λόγους έννομων συμφερόντων της Miele ή τρίτου μέρους, για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την ικανοποίηση των εν λόγω εννόμων συμφερόντων.
 4. Όταν η επεξεργασία εκτελείται με βάση την συγκατάθεσή σας, μέχρι την ανάκληση της. Εάν επιθυμείτε τη διαγραφή των δεδομένων σας από τη βάση δεδομένων της Miele, μπορείτε να υποβάλετε σχετικό αίτημα σύμφωνα με τα οριζόμενα κατωτέρω υπό VΙΙI. Στην περίπτωση αυτή, η Miele αναλαμβάνει να ικανοποιήσει το αίτημά σας, εκτός εάν από την ισχύουσα νομοθεσία προβλέπεται συγκεκριμένο διάστημα διατήρησης των προσωπικών δεδομένων, το οποίο δεν μπορεί να αρθεί ή μεταβληθεί από το υποκείμενο των δεδομένων. Η ανάκληση της συγκατάθεσής δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση κατά το χρονικό διάστημα πριν την ανάκλησή της.

Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων σας, εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, είναι επίσης εταιρείες που ανήκουν στον ίδιο Όμιλο εταιρειών με τη Miele (π.χ. για το σκοπό αποθήκευσης προσωπικών δεδομένων λόγω κοινής χρήσης πληροφοριακών ή μηχανογραφικών συστημάτων).

      VI. Ασφάλεια Δεδομένων

Η Miele λαμβάνει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων, για τη διασφάλιση του απορρήτου της επεξεργασίας τους και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή / απώλεια / αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλης μορφής αθέμιτη επεξεργασία. Επιπλέον, δεσμεύει με ρήτρες εμπιστευτικότητας και με την υποχρέωση τήρησης απορρήτου όσα άτομα έχουν πρόσβαση ή επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό της.

Αν και καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, η Miele δεν μπορεί να εγγυηθεί την απόλυτη ασφάλεια των δεδομένων που αποθηκεύονται στο πληροφοριακό της σύστημα. Εφόσον διαπιστωθεί παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η Miele θα εφαρμόζει επαρκείς διαδικασίες για τη διασφάλιση της ορθής διαχείρισης τέτοιων περιστατικών και την αποτελεσματική αντιμετώπιση του κινδύνου.

      VII. Χρήση cookies

Η Miele χρησιμοποιεί τεχνολογίες Internet (όπως cookies, Java Script) για να σας διευκολύνει να εργάζεστε σε εφαρμογές στο Διαδίκτυο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την χρήση cookies από την Miele παρακαλούμε δείτε την Πολιτική Cookies.

      VIII. Τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα σας

Σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα σας που υποβάλλονται στην ανωτέρω περιγραφόμενη επεξεργασία, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

Δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης: Έχετε δικαίωμα να ενημερωθείτε και να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα σας τα οποία επεξεργαζόμαστε και να λάβετε συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους.

Δικαίωμα διόρθωσης: Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση, τροποποίηση, συμπλήρωση και επικαιροποίηση των δεδομένων σας, εφόσον αυτά είναι ανακριβή, ανεπίκαιρα ή ελλιπή. 

Δικαίωμα διαγραφής: Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων όταν το εν λόγω δικαίωμα δεν υπόκειται σε περιορισμούς σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ή τυχόν άλλους περιορισμούς.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων όταν: (α) αμφισβητείται η ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων και μέχρι να γίνει επαλήθευση, (β) η επεξεργασία είναι παράνομη και ζητάτε αντί διαγραφής τον περιορισμό χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων, (γ) τα προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας, σας είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων, και (δ) εναντιώνεστε στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που μας αφορούν και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία.

Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία: Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων υπό συγκεκριμένες μόνο προϋποθέσεις που προβλέπονται στη νομοθεσία.

Δικαίωμα στη φορητότητα: Έχετε δικαίωμα να λάβετε χωρίς χρέωση τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή που θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά, να τα χρησιμοποιήσετε και να τα επεξεργαστείτε, καθώς και να μας ζητήσετε, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Το εν λόγω δικαίωμα ισχύει για τα δεδομένα που μας έχετε παράσχει εσείς και η επεξεργασία τους διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα με βάση τη συγκατάθεσή σας ή σε εκτέλεση σχετικής σύμβασης.

Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης: Έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, στο μέτρο που ελήφθη για τις σκοπούμενες επεξεργασίες, ανά πάσα στιγμή.

Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματά σας μπορείτε να απευθύνεστε στη διεύθυνση e-mail: info@miele.gr

Δικαίωμα καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧ: Έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr). Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600, Fax: +30 210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: complaints@dpa.gr.

Ωστόσο, η Αρχή συνιστά να απευθύνεστε πρώτα στον υπεύθυνο επεξεργασίας, δηλαδή στην Miele, προκειμένου να προσπαθήσουμε να επιλύσουμε εσωτερικά το όποιο ζήτημα προκύψει.

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μπορεί να αναθεωρείται ανά διαστήματα, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίησή σας. Για το λόγο αυτό, παρακαλούμε να ελέγχετε την παρούσα Πολιτική ανά τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνεστε για την ύπαρξη τροποποιημένων εκδόσεων.

Ασφάλεια Δεδομένων

Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια των δεδομένων στη Miele​

Η Miele σχετικά με την ασφάλεια των δεδομένων

Η Miele λαμβάνει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων, για τη διασφάλιση του απορρήτου της επεξεργασίας τους και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή / απώλεια / αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλης μορφής αθέμιτη επεξεργασία. Επιπλέον, δεσμεύει με ρήτρες εμπιστευτικότητας και με την υποχρέωση τήρησης απορρήτου όσα άτομα έχουν πρόσβαση ή επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό της.

Αν και καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, η Miele δεν μπορεί να εγγυηθεί την απόλυτη ασφάλεια των δεδομένων που αποθηκεύονται στο πληροφοριακό της σύστημα. Εφόσον διαπιστωθεί παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η Miele θα εφαρμόζει επαρκείς διαδικασίες για τη διασφάλιση της ορθής διαχείρισης τέτοιων περιστατικών και την αποτελεσματική αντιμετώπιση του κινδύνου.

Για  υποβολή αναφοράς για τυχόν ευρήματα και πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο στη Miele, χρησιμοποιήστε τη διεθνή σελίδα μας:     

https://www.miele.com/de/com/cybersicherheit-5047.html

Πώληση αγαθών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1148

Ο κανονισμός 2019/1148 της ΕΕ θεσπίζει κανόνες για την εμπορία και τη χρήση πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών. Στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα για επαγγελματίες πελάτες, πωλούμε επίσης προϊόντα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Τα προϊόντα αυτά επισημαίνονται ξεχωριστά από εμάς κατά τη διαδικασία παραγγελίας και υπόκεινται σε ειδικές απαιτήσεις. Εάν επιθυμείτε να αγοράσετε τέτοια προϊόντα από εμάς, είμαστε υποχρεωμένοι να επεξεργαστούμε τα ακόλουθα δεδομένα από εσάς, προκειμένου να μπορέσουμε να εκπληρώσουμε τις νομικές μας υποχρεώσεις:
 • Όνομα του πελάτη
 • Αριθμός ταυτότητας και αρχή έκδοσης
 • Εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος της εταιρείας (εντολέας)
 • Αριθμός ΦΠΑ ή άλλος αριθμός αναγνώρισης της εταιρείας
 • Διεύθυνση εταιρείας
 • Εμπορική δραστηριότητα/Επιχειρηματική δραστηριότητα/Επάγγελμα
 • Εμπορική ονομασία του προϊόντος, απαγορευμένη πρόδρομη ουσία εκρηκτικών υλών, αριθμός CAS, ποσότητα (kg/l), συγκέντρωση
 • Σκοπούμενη χρήση
 • Δήλωση δέσμευσης σύμφωνα με το παράρτημα IV του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1148
Για σκοπούς επικοινωνίας μαζί σας, επεξεργαζόμαστε επίσης τα εξής στοιχεία σας
 • Αριθμός τηλεφώνου
 • Διεύθυνση email, καθώς και
 • Ταχυδρομική διεύθυνση
Αφού ληφθεί το αίτημά σας για αγορά μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, το προσωπικό μας θα επικοινωνήσει μαζί σας τηλεφωνικά για να συζητήσει την περαιτέρω επεξεργασία και τις νομικές απαιτήσεις και να ελέγξει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις αγοράς. Κατά κανόνα, η ανταλλαγή και η υποβολή των αποδεικτικών στοιχείων γίνεται στη συνέχεια μέσω email ή ταχυδρομείου. Η ταυτότητα του πελάτη, η ιδιότητα του επαγγελματία χρήστη, η εξουσιοδότηση εκπροσώπησης και παραλαβής και η κατάλληλα συμπληρωμένη δήλωση δέσμευσης σύμφωνα με το παράρτημα IV του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1148 πρέπει να μας αποδεικνύονται πριν από τη σύναψη της σύμβασης αγοράς. Επιπλέον, μπορούν να ζητηθούν πρόσθετα αποδεικτικά στοιχεία για τα προαναφερθέντα δεδομένα, ώστε να διασφαλιστεί ότι πληρούνται οι νομικές απαιτήσεις αγοράς. Τα έγγραφά σας θα ελεγχθούν στη συνέχεια από το προσωπικό μας σύμφωνα με τα κριτήρια, βλ. Κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής της ΕΕ. Τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται για τον σκοπό αυτό υποβάλλονται σε επεξεργασία για την έναρξη και, κατά περίπτωση, την υλοποίηση συμβατικής σχέσης μαζί σας και για τη συμμόρφωση με τις νομοθετικές διατάξεις, άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) και γ) του ΓΚΠΔ.
 
Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε τα αιτήματα αγοράς στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Ειδικότερα, εφόσον οι πληροφορίες που μας παρέχονται δεν είναι πλήρεις ή δεν είναι αξιόπιστες ή έχουμε δικαιολογημένες αμφιβολίες σχετικά με την προβλεπόμενη χρήση ή τη νομιμότητά τους. Αποκλείονται οι παραδόσεις σε ιδιωτικές διευθύνσεις ή ταχυδρομικές θυρίδες.
 
Η εταιρεία μας υπόκειται σε υποχρεώσεις παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων. Σε περίπτωση αναφοράς ύποπτης δραστηριότητας, αυτή αποστέλλεται στην αρμόδια εθνική ή τοπική αρχή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις του κανονισμού και τις υποχρεώσεις μας όσον αφορά την υποβολή εκθέσεων, βλ. Κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής της ΕΕ. Σας εφιστούμε την προσοχή στο γεγονός ότι, μετά από μια συναλλαγή, υπάρχουν συνήθως επίσης περιορισμοί και υποχρεώσεις κοινοποίησης εκ μέρους σας όσον αφορά την απόκτηση, την εισαγωγή, την κατοχή ή τη χρήση της εκρηκτικής ύλης που περιέχεται στο εν λόγω προϊόν σύμφωνα με Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1148 και τους τυχόν ισχύοντες εθνικούς εκτελεστικούς νόμους.
 
Τα δεδομένα σας που υποβάλλονται σε επεξεργασία από εμάς θα αποθηκεύονται στον ατομικό σας λογαριασμό πελάτη στο σύστημά μας και θα διατηρούνται για τουλάχιστον 2,5 έτη μετά την τελευταία συναλλαγή. Στην περίπτωση τακτικά επαναλαμβανόμενων αγορών, τα δεδομένα μπορεί να διατηρούνται περισσότερο βάσει του λογαριασμού πελάτη. Ο αρχικός έλεγχος της ύπαρξης των προϋποθέσεων απόκτησης πραγματοποιείται τουλάχιστον μία φορά ετησίως. Τα έγγραφα πρέπει στη συνέχεια να υποβληθούν εκ νέου.
 
Η επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιείται βάσει των νομικών υποχρεώσεών μας, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του ΓΚΠΔ. Εφόσον τα δεδομένα στον λογαριασμό πελάτη διατηρούνται στον βαθμό που είναι απαραίτητο για τη συνεχή εκτέλεση της σύμβασης, η περαιτέρω επεξεργασία πραγματοποιείται βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) ΓΚΠΔ (βλ. ενότητα «Δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος»). Κατόπιν, αποθηκεύουμε τις πληροφορίες που απαιτούνται από την εμπορική και φορολογική νομοθεσία, για τα προβλεπόμενα από τον νόμο χρονικά διαστήματα, για την περίπτωση ελέγχου από τις φορολογικές αρχές – άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του ΓΚΠΔ.

Cookies

Cookie Notice

Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή.

 1. Γενική Επεξήγηση

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας ή στην τερματική σας συσκευή όταν χρησιμοποιείτε τους ιστότοπούς μας. Όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα της Miele, ένα cookie μπορεί να αποθηκευτεί στο σύστημά σας. Αυτό περιέχει μια μεμονωμένη σειρά χαρακτήρων που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αναγνώριση του προγράμματος περιήγησής σας την επόμενη φορά που θα επισκεφθείτε τον ιστότοπο. Υπάρχουν δύο βασικές κατηγορίες cookies:

 • Προσωρινά cookies/cookies συνεδρίας: αποθηκεύονται προσωρινά στον υπολογιστή ή την τερματική συσκευή σας κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας στην ιστοσελίδα μας και στη συνέχεια διαγράφονται.
 • Επίμονα/μόνιμα cookies: Αυτά τα cookies παραμένουν στον υπολογιστή σας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Γενικά, η Miele χρησιμοποιεί διάφορες τεχνολογίες του Διαδικτύου (π.χ. cookies, Java-Script) για να σας διευκολύνει στη χρήση των εφαρμογών του Διαδικτύου της Miele και να τις βελτιστοποιήσει. Αυτό γίνεται:

 • Για την αναγνώρισή σας, όταν συνδέεστε στο διαδικτυακό μας κατάστημα και για να διασφαλίσουμε ότι τηρούνται τα έγκυρα πρότυπα ασφαλείας, βελτιστοποιημένα για εσάς.
 • Για να μας βοηθήσετε να θυμόμαστε τα προϊόντα που έχετε προσθέσει στο καλάθι αγορών σας ή στα αγαπημένα σας.
 • Για να σας εμφανίσουμε την ποσότητα των προϊόντων που έχετε προσθέσει στο καλάθι αγορών ή στα αγαπημένα σας.
 • Για να μας θυμίζει τη γλώσσα που έχετε επιλέξει κατά τη διάρκεια της συνεδρίας, ώστε να μπορείτε να πλοηγήστε ευκολότερα στις σελίδες μας.
 • Για την ανάλυση δεδομένων, όπως η αξιολόγηση του αριθμού των επισκεπτών στον ιστότοπό μας ή των πιο συχνά επισκεπτόμενων ιστότοπων. Χρησιμοποιούμε τα αποτελέσματα της ανάλυσης με σκοπό τη βελτιστοποίηση του ιστότοπού μας.

Μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας για τα cookies ανά πάσα στιγμή μέσω του εργαλείου "Προτιμήσεις Cookies".

Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας για τα cookies αλλάζοντας τις ρυθμίσεις των cookies του προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο, μπορείτε να απενεργοποιήσετε ή να περιορίσετε τη μετάδοση των cookies. Μπορείτε να διαγράψετε τα ήδη αποθηκευμένα cookies ανά πάσα στιγμή. Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησης για το πώς να διαγράψετε τα cookies μπορείτε να βρείτε εδώ:

Σημειώστε, ωστόσο, ότι εάν απενεργοποιήσετε τα cookies, ενδέχεται να μην μπορείτε πλέον να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες του ιστότοπου. Στο μενού των περισσότερων προγραμμάτων περιήγησης θα βρείτε επιλογές ρύθμισης για τη χρήση των cookies. Συνήθως, ένα πρόγραμμα περιήγησης διαθέτει τις ακόλουθες επιλογές ρύθμισης:

 • Προβολή των cookies,
 • Αποδοχή των cookies,
 • Απενεργοποίηση όλων ή ορισμένων cookies,
 • Απενεργοποίηση όλων των cookies κατά το κλείσιμο του προγράμματος περιήγησης,
 • Αποκλεισμός των cookies,
 • Ειδοποίηση, όταν πρόκειται να εγκατασταθεί ένα cookie,
 • Ένσταση στην παρακολούθηση ανάλυσης ιστού (opt-out).

Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, ένα ειδικό εργαλείο σας ενημερώνει για τη χρήση των cookies και σας ζητά τη συγκατάθεσή σας για τα cookies που απαιτούν συγκατάθεση. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον, διαχειριζόμενοι τις ρυθμίσεις σας μέσω του εργαλείου "Προτιμήσεις Cookies".

 1. Τεχνικά απαραίτητα/αναγκαία cookies (essential cookies)

Τα απαραίτητα cookies είναι αναγκαία για την πλοήγηση στους ιστότοπους και για τη χρήση των λειτουργιών τους, όπως η πρόσβαση στο τμήμα εγγραφής του ιστότοπου ή η χρήση του εργαλείου συνομιλίας μας. Χωρίς αυτά τα cookies ορισμένες λειτουργίες του ιστότοπου δεν είναι δυνατές.

Η νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με τη χρήση τεχνικά αναγκαίων cookies είναι τα έννομα συμφέροντα σύμφωνα με το άρθρο 6 (1) (στ) του GDPR. Το έννομο συμφέρον είναι ότι η επεξεργασία αυτή απαιτείται για την πλοήγηση στους ιστότοπους και για τη χρήση των λειτουργιών τους. Τα δεδομένα που συλλέγονται από τα τεχνικά απαραίτητα cookies δεν χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία προφίλ χρηστών.

Τα απαραίτητα cookies δεν μπορούν να απενεργοποιηθούν. Τα απαραίτητα cookies που χρησιμοποιούμε είναι γενικά τα λεγόμενα cookies συνεδρίας, τα οποία διαγράφονται γενικά αυτόματα μετά το τέλος της συνεδρίας του προγράμματος περιήγησης.

Ορισμένα απαραίτητα cookies παρέχονται ή/και είναι προσβάσιμα από τρίτα μέρη. Λεπτομέρειες σχετικά με τα τρίτα μέρη και τα εργαλεία τους για τα οποία χρησιμοποιούμε απαραίτητα cookies εξηγούνται παρακάτω.

Ψηφιακός Βοηθός Miele – bot συνομιλίας e-bot7

Στην ιστοσελίδα μας χρησιμοποιούμε τον Ψηφιακό Βοηθό Miele, ένα bot συνομιλίας, που προσφέρεται από τον πάροχο τεχνικών υπηρεσιών e-bot7 GmbH, Perusastraße 7, 80333 Munich, με τον οποίο συνεργαζόμαστε. Προκειμένου να σας παρέχουμε τη λειτουργία bot συνομιλίας, είναι απαραίτητο να χρησιμοποιούμε τεχνολογίες όπως «Αποθήκευση περιόδου λειτουργίας» και «Αποθήκευση τοπικά», συγκεκριμένα για τεχνικούς σκοπούς ταυτοποίησης, για ανάκτηση του ιστορικού συνομιλίας και για σκοπούς αναλύσεων/διασφάλισης ποιότητας. Χωρίς αυτές τις τεχνολογίες, η υπηρεσία bot συνομιλίας δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Οι τεχνολογίες αυτές χρησιμοποιούνται μόνο εάν ζητήσετε ρητά να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία bot συνομιλίας. Στην ενότητα σχετικά με την πολιτική απορρήτου μπορείτε να βρείτε περισσότερες αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την e-bot7 και τις ενέργειες επεξεργασίας δεδομένων σχετικά με τη χρήση της λειτουργίας bot συνομιλίας.

 

Όνομα

Τρίτοι

Σκοπός

Περίοδος διατήρησης

Ebot7/webchat/env (αποθήκευση περιόδου λειτουργίας)

e-bot7 GmbH

Πληροφορίες σχετικά με το περιβάλλον υλοποίησης της εφαρμογής συνομιλίας

Περίοδος λειτουργίας

Ebot7/webchat/config (αποθήκευση περιόδου λειτουργίας)

Πληροφορίες σχετικά με την έκδοση της εφαρμογής συνομιλίας

Περίοδος λειτουργίας

Chat-jwt

(Αποθήκευση τοπικά)

Διακριτικό περιόδου λειτουργίας για τεχνικούς σκοπούς ταυτοποίησης του χρήστη (ανωνυμοποιημένο αναγνωριστικό)

Χωρίς περιορισμό (ωστόσο το διακριτικό ελέγχου ταυτότητας δεν είναι πλέον έγκυρο μετά από 24 ώρες)

convId_

(Αποθήκευση τοπικά)

Αναγνωριστικό συνομιλίας για την ανάκτηση του ιστορικού συνομιλίας (ανωνυμοποιημένο αναγνωριστικό)

Χωρίς περιορισμό (ωστόσο το διακριτικό ελέγχου ταυτότητας δεν είναι πλέον έγκυρο μετά από 24 ώρες)

Eb7UUID:

(Αποθήκευση τοπικά)

Αναγνωριστικό ανάλυσης για την παρακολούθηση του ανοίγματος, της φόρτωσης και του κλεισίματος του παραθύρου συνομιλίας (ανωνυμοποιημένο αναγνωριστικό)

Χωρίς περιορισμό (ωστόσο το διακριτικό ελέγχου ταυτότητας δεν είναι πλέον έγκυρο μετά από 24 ώρες)

Πληροφορίες εντός του παραθύρου bot συνομιλίας

Προκειμένου να σας παρέχουμε τη λειτουργία bot συνομιλίας, είναι απαραίτητο να χρησιμοποιούμε τεχνολογίες όπως «Αποθήκευση περιόδου λειτουργίας» και «Αποθήκευση τοπικά». Χωρίς αυτές τις τεχνολογίες, η υπηρεσία bot συνομιλίας δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στην ενότητα πολιτικής απορρήτου και cookies.

2.1 Google

Στον ιστότοπό μας χρησιμοποιούμε διάφορα απαραίτητα cookies που παρέχονται ή/και χρησιμοποιούνται από την Google Ireland Limited ("Google"), μια εταιρεία που έχει συσταθεί και διέπεται από το ιρλανδικό δίκαιο (αριθμός μητρώου: 368047) με έδρα το Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ιρλανδία ("Google"). Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με αυτές τις υπηρεσίες της Google μπορείτε να βρείτε παρακάτω και στη διεύθυνση https://www.google.com/privacy/ads/.

Google Tag Manager

Το Google Tag Manager είναι ένα σύστημα διαχείρισης ετικετών (TMS) που επιτρέπει στους ιστότοπους να ενημερώνουν γρήγορα και εύκολα τους κωδικούς μέτρησης και τα συναφή τμήματα κώδικα που είναι συλλογικά γνωστά ως ετικέτες στους ιστότοπους ή τις εφαρμογές για κινητά. Μόλις προστεθεί το μικρό τμήμα κώδικα Tag Manager σε ένα έργο, ο ιστότοπος μπορεί να αναπτύξει με ασφάλεια και ευκολία τις διαμορφώσεις των ετικετών ανάλυσης και μέτρησης από ένα περιβάλλον εργασίας χρήστη που βασίζεται στον ιστό.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Google Tag Manager μπορείτε να βρείτε εδώ.

2.2 Περαιτέρω λεπτομέρειες

Περισσότερες λεπτομέρειες για καθένα από τα μεμονωμένα απαραίτητα cookies που χρησιμοποιούμε μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο πίνακα:

Ονομασία

Τρίτο μέρος

Σκοπός

Περίοδος τήρησης

 

NID

 

 


Google

 

 

 

Google Tag Manager

 

 

6 μήνες

gtm_auth

 


Συνεδρία

 

gtm_debug

gtm_preview

 

cookieUse

N/A

Καταγραφή των ρυθμίσεων συγκατάθεσης cookie σχετικά με τα cookies μάρκετινγκ

 

180 ημέρες

ds-session-id

N/A

Αυτό είναι ένα cookie συνεδρίας πλατφόρμας. Με αυτό το cookie, ο διακομιστής διατηρεί την ανωνυμία της συνεδρίας του χρήστη.

 

Συνεδρία

JSESSIONID

N/A

Αυτό είναι ένα cookie συνεδρίας πλατφόρμας, που χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με JavaServer Pages (JSP). Με αυτό το cookie, ο διακομιστής διατηρεί την ανωνυμία της συνεδρίας του χρήστη.

Συνεδρία

 

3. Cookies ανάλυσης

Επιπλέον, χρησιμοποιούμε cookies στον ιστότοπό μας που επιτρέπουν την ανάλυση της συμπεριφοράς σας ως χρήστης (τα λεγόμενα cookies ανάλυσης). Με αυτά τα cookies συλλέγουμε και αποθηκεύουμε τα ακόλουθα δεδομένα:

- Συχνότητα επισκέψεων στη σελίδα

- Λέξεις-κλειδιά αναζήτησης

- Χρήση των λειτουργιών του ιστότοπου

Τα δεδομένα σας που συλλέγονται μέσω των cookies είναι ψευδωνυμοποιημένα, έτσι ώστε να μην είναι πλέον δυνατή η αντιστοίχιση των δεδομένων στον εκάστοτε χρήστη χωρίς πρόσθετα στοιχεία.

Η επεξεργασία αυτή μας επιτρέπει να βελτιώσουμε την ποιότητα του ιστότοπού μας και του περιεχομένου του. Η νομική βάση για την εν λόγω επεξεργασία δεδομένων είναι η συγκατάθεση, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο (α) του GDPR. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον, διαχειριζόμενοι τις ρυθμίσεις σας μέσω του εργαλείου "Προτιμήσεις Cookies" .

Ορισμένα cookies ανάλυσης παρέχονται από ή/και έχουν πρόσβαση σε αυτά τρίτα μέρη. Λεπτομέρειες σχετικά με τα τρίτα μέρη και τα εργαλεία τους για τα οποία χρησιμοποιούμε cookies ανάλυσης εξηγούνται παρακάτω.

3.1 Google

Στον ιστότοπό μας χρησιμοποιούμε διάφορα cookies ανάλυσης που παρέχονται ή/και χρησιμοποιούνται από την Google Ireland Limited ("Google"), μια εταιρεία που έχει συσταθεί και διέπεται από το ιρλανδικό δίκαιο (αριθμός μητρώου: 368047) με έδρα το Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ιρλανδία ("Google"). Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με αυτές τις υπηρεσίες της Google μπορείτε να βρείτε παρακάτω και στη διεύθυνση https://www.google.com/privacy/ads/.

Google Analytics

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί το Google Analytics για το σχεδιασμό και τη βελτίωση του ιστότοπου σύμφωνα με τη ζήτηση. Το Google Analytics χρησιμοποιεί τα λεγόμενα cookies, τα οποία αποθηκεύονται στην τερματική σας συσκευή και επιτρέπουν την ανάλυση της χρήσης του ιστότοπου από εσάς. Οι πληροφορίες που παράγονται από το cookie μεταφέρονται συνήθως σε έναν διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί. Σε αυτόν τον ιστότοπο χρησιμοποιούμε την επέκταση της κάλυψης IP (το λεγόμενο IP masking), δηλαδή η διεύθυνση IP σας συντομεύεται από την Google εντός των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλα συμβαλλόμενα κράτη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο πριν μεταφερθεί και αποθηκευτεί στις ΗΠΑ. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις η πλήρης διεύθυνση IP θα μεταφερθεί σε διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και θα συντομευτεί εκεί.

Για λογαριασμό του διαχειριστή αυτού του δικτυακού τόπου, η Google θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για να αξιολογήσει τη χρήση του δικτυακού τόπου από εσάς, να συντάξει εκθέσεις σχετικά με τις δραστηριότητες του δικτυακού τόπου και να παράσχει περαιτέρω υπηρεσίες στον διαχειριστή του δικτυακού τόπου σε σχέση με τη χρήση του δικτυακού τόπου και του Διαδικτύου.

Εάν είστε κάτοχος λογαριασμού Google και έχετε συναινέσει στην εξατομίκευση της διαφήμισης ("Εξατομίκευση διαφημίσεων"), τότε οι υπηρεσίες της Google περιλαμβάνουν επίσης αναφορές σχετικά με την αποτελεσματικότητα των διαφημιστικών μας μέτρων (συμπεριλαμβανομένων των αναφορών μεταξύ των συσκευών), τα δημογραφικά στοιχεία και τα ενδιαφέροντα των χρηστών μας, καθώς και λειτουργίες για τη διασταυρούμενη παροχή διαδικτυακής διαφήμισης. Στην περίπτωση αυτή, η νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων είναι η συγκατάθεσή σας προς την Google (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο (α) GDPR).

Μπορείτε να αντιταχθείτε στη συλλογή ή την αξιολόγηση των δεδομένων σας από το Google Analytics, κατεβάζοντας και εγκαθιστώντας το πρόσθετο του προγράμματος περιήγησης που είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Τα δεδομένα που αποστέλλονται από εμάς και συνδέονται με cookies, αναγνωριστικά χρήστη ή αναγνωριστικά διαφήμισης διαγράφονται αυτόματα μετά από 14 μήνες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους χρήσης του Google Analytics, επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://www.google.com/analytics/terms/.

3.2 Περαιτέρω λεπτομέρειες

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα cookies ανάλυσης διαχειριζόμενοι τις ρυθμίσεις σας μέσω των "Προτιμήσεων Cookies". Περισσότερες λεπτομέρειες για όλα τα επιμέρους cookies ανάλυσης που    χρησιμοποιούμε μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο πίνακα:

Ονομασία

Τρίτο μέρος

Σκοπός

Περίοδος τήρησης

 

_ga

 

 

 

 

Google

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Google Analytics
 

 

2 έτη

_gid

 

24 ώρες

 

_gat

1 λεπτό

 

 

AMP_Token

 

30 δευτερόλεπτα έως 1 έτος

 

 

_gac_UA-45634856-1

 1. ημέρες

 

 1. Cookies μάρκετινγκ/εμπορικής προώθησης

Τα cookies μάρκετινγκ χρησιμοποιούνται για να σας παρέχονται διαφημίσεις που σχετίζονται με τα ενδιαφέροντά σας, για τον υπολογισμό του αποτελέσματος της διαφήμισης και για τον περιορισμό της συχνότητάς τους. Τρίτα μέρη θέτουν cookies μάρκετινγκ μέσω της σελίδας μας, προκειμένου να εμφανίζουν περιεχόμενο που μπορεί να σας ενδιαφέρει σε άλλες σελίδες. Παρέχοντας τη συγκατάθεσή σας για τα cookies μάρκετινγκ, τα δεδομένα σας μεταφέρονται σε τρίτους παρόχους, όπως η Google.

Η νομική βάση για αυτή την επεξεργασία δεδομένων είναι η συγκατάθεση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο (α) του GDPR. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον, διαχειριζόμενοι τις ρυθμίσεις σας μέσω του εργαλείου "Προτιμήσεις Cookies".

Ορισμένα cookies μάρκετινγκ παρέχονται από ή/και έχουν πρόσβαση σε αυτά τρίτα μέρη. Λεπτομέρειες σχετικά με τα τρίτα μέρη και τα εργαλεία τους που χρησιμοποιούμε σε σχέση με τα cookies μάρκετινγκ εξηγούνται παρακάτω. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας από τρίτα μέρη, μπορείτε να επισκεφθείτε την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων των εν λόγω τρίτων.

4.1 Google

Στον ιστότοπό μας χρησιμοποιούμε διάφορα cookies μάρκετινγκ που παρέχονται ή/και χρησιμοποιούνται από την Google Ireland Limited ("Google"), μια εταιρεία που έχει συσταθεί και ρυθμίζεται σύμφωνα με το ιρλανδικό δίκαιο (αριθμός μητρώου: 368047) με έδρα το Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ιρλανδία ("Google"). Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με αυτές τις υπηρεσίες της Google μπορείτε να βρείτε παρακάτω και στη διεύθυνση https://www.google.com/privacy/ads/.

Διαφημίσεις Google

Οι διαφημίσεις Google Ads είναι μια διαδικτυακή διαφημιστική πλατφόρμα που αναπτύχθηκε από την Google, όπου οι διαφημιζόμενοι πληρώνουν για την προβολή σύντομων διαφημίσεων, προσφορών υπηρεσιών, καταχωρίσεων προϊόντων, περιεχομένου βίντεο και δημιουργούν εγκαταστάσεις εφαρμογών για κινητά μέσα στο διαφημιστικό δίκτυο της Google σε χρήστες του διαδικτύου. Μπορεί να τοποθετήσει διαφημίσεις τόσο στα αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης, όπως η αναζήτηση Google, όσο και σε ιστοσελίδες που δεν αφορούν την αναζήτηση, εφαρμογές για κινητά και βίντεο.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαφημίσεις Google Ads μπορείτε να βρείτε εδώ.

4.2 Περαιτέρω λεπτομέρειες

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα cookies μάρκετινγκ διαχειριζόμενοι τις ρυθμίσεις σας μέσω του εργαλείου "Προτιμήσεις Cookies". Περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με όλα τα επιμέρους cookies μάρκετινγκ που χρησιμοποιούμε μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο πίνακα:

Ονομασία

Τρίτο μέρος

Σκοπός

Περίοδος τήρησης

 

_gcl_au

 

 

Google

 

 

 

 

 

 

 

Google Ads

 

 


 

 

3 μήνες

 

@@scroll#

Συνεδρία

 

5Facebook Pixel

Στον ιστότοπό μας, χρησιμοποιούμε το Facebook Pixel, ένα κομμάτι κώδικα JavaScript που μας επιτρέπει να παρακολουθούμε τις δραστηριότητές σας στον ιστότοπό μας (Conversion Tracking) και να χρησιμοποιούμε τη λειτουργία επαναληπτικής αγοράς του Facebook (Custom Audiences) που παρέχεται ή/και χρησιμοποιείται από την Facebook Ireland Ltd. ("Facebook"), 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Δουβλίνο 2, Ιρλανδία.Το Facebook Pixel λαμβάνει και επεξεργάζεται, , εφόσον παρέχετε τη ρητή συγκατάθεσή σας σχετικά,  τους ακόλουθους τύπους δεδομένων: Http Headers, δεδομένα ειδικά για το Pixel (συμπεριλαμβανομένου του Pixel ID και του Facebook Cookie), δεδομένα με κλικ σε κουμπί, προαιρετικές τιμές και ονόματα πεδίων φόρμας. Το Facebook Pixel επιτρέπει στο Facebook να σας προσφέρει τα Προϊόντα Facebook και να κατανοεί τις πληροφορίες που λαμβάνει για εσάς, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τη χρήση άλλων ιστότοπων και εφαρμογών από εσάς, είτε είστε εγγεγραμμένος/η ή συνδεδεμένος/η είτε όχι.  Για την προβολή περιεχομένου τρίτων, πρέπει πρώτα να αποδεχθείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι ίδιοι. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγεται και η πολιτική τους για τα cookies, η οποία εκφεύγει του ελέγχου μας. Ειδικότερα για τους όρους χρήσης των υπηρεσιών του Facebook μπορείτε να ανατρέξετε στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.facebook.com/legal/terms.

Οι ως άνω υπηρεσίες τρίτων εκφεύγουν του ελέγχου της Miele. Ο συγκεκριμένος πάροχος δύναται ανά πάσα στιγμή να αλλάξει τους όρους χρήσης των υπηρεσιών του. Σε γενικές γραμμές, η επεξεργασία των δεδομένων σας θα γίνει εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ωστόσο ο εν λόγω πάροχος ενδέχεται να διαβιβάσει τα δεδομένα που συλλέγει μέσω του Facebook Pixel στην Facebook Inc. η οποία εδρεύει στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Για να ενημερωθείτε σχετικά με τον τρόπο χρήσης των δεδομένων σας από τον ως άνω πάροχο θα πρέπει να επισκεφθείτε τον ιστότοπό του. Ως εκ των ανωτέρω, σας συνιστούμε να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί προτού συναινέσετε στη χρήση του Facebook Pixel, ειδικά εάν δεν έχετε ενημερωθεί επαρκώς μέσα από την ιστοσελίδα του παρόχου για τους σκοπούς, τον τρόπο χρήσης του και για την τυχόν διαβίβαση των δεδομένων σας προς τρίτες χώρες. 

Στην περίπτωση αυτή, τα δεδομένα σας θα διασφαλίζονται με κατάλληλες εγγυήσεις, όπως ορίζεται κυρίως στο άρθρο 1 του ν. 46 (2) ΓΚΠΔ, αλλά όχι περιοριστικά, με τη χρήση των τυποποιημένων συμβατικών ρητρών για τη διαβίβαση δεδομένων μεταξύ χωρών της ΕΕ και χωρών εκτός ΕΕ.

Παρακολούθηση μετατροπής

Χρησιμοποιούμε το Facebook Pixel για την παρακολούθηση των ενεργειών σας, προκειμένου να αναλύσουμε την αποτελεσματικότητα του καναλιού μετατροπής και να βελτιώνουμε τακτικά τον ιστότοπό μας.

Προσαρμοσμένες κοινότητες του Facebook

Χρησιμοποιούμε το Facebook Pixel προκειμένου να εμφανίζουμε στους χρήστες του ιστότοπου διαφημίσεις βάσει ενδιαφέροντος ("Facebook Ads") στο πλαίσιο της επίσκεψής τους στο κοινωνικό δίκτυο Facebook ή σε άλλους ιστότοπους που χρησιμοποιούν επίσης τη διαδικασία. Μας ενδιαφέρει να σας δείχνουμε διαφημίσεις που σας ενδιαφέρουν, προκειμένου να κάνουμε τις διαδικτυακές προσφορές μας πιο ενδιαφέρουσες για εσάς.

Εάν δεν επιθυμείτε τη χρήση του Facebook Pixel, μπορείτε να μην παράσχετε τη σχετική συγκατάθεσή σας, καθώς επίσης και να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή την τυχόν ήδη παρασχεθείσα συγκατάθεσή σας, αλλάζοντας τις ρυθμίσεις σας στο πάνω μέρος αυτής της πολιτικής.

Η απενεργοποίηση της λειτουργίας "Facebook Custom Audiences" είναι διαθέσιμη στους συνδεδεμένους χρήστες στη διεύθυνση https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#.

Ανακοίνωση για τα cookies

 **

5.1 Facebook

Στην ιστοσελίδα μας χρησιμοποιούμε, μεταξύ άλλων, cookies διαφήμισης που παρέχονται ή/και χρησιμοποιούνται από την Facebook Ireland Ltd. ("Facebook"), 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Δουβλίνο 2, Ιρλανδία.

Τα cookies του Facebook χρησιμοποιούνται, εφόσον παρέχετε τη ρητή συγκατάθεσή σας σχετικά, εάν έχετε λογαριασμό στο Facebook, χρησιμοποιείτε τα Προϊόντα του Facebook, συμπεριλαμβανομένου του ιστότοπου και των εφαρμογών του Facebook, ή επισκέπτεστε άλλους ιστότοπους και εφαρμογές που χρησιμοποιούν τα Προϊόντα του Facebook (συμπεριλαμβανομένου του κουμπιού Like ή άλλων τεχνολογιών του Facebook). Τα cookies του Facebook μας επιτρέπουν να παρακολουθούμε τις δραστηριότητές σας στον ιστότοπό μας, προκειμένου να αναλύουμε την αποτελεσματικότητα του καναλιού μετατροπής και να βελτιώνουμε τακτικά τον ιστότοπό μας. Επιπλέον, τα cookies του Facebook μας επιτρέπουν να χρησιμοποιούμε τη λειτουργία επαναληπτικής εμπορικής προώθησης "Προσαρμοσμένα ακροατήρια" του Facebook. Αυτό επιτρέπει να εμφανίζονται στους χρήστες του ιστότοπου διαφημίσεις βάσει ενδιαφέροντος ("Facebook Ads") στο πλαίσιο της επίσκεψής τους στο κοινωνικό δίκτυο Facebook ή σε άλλους ιστότοπους που επίσης χρησιμοποιούν τη διαδικασία. Επιπλέον, τα cookies του Facebook επιτρέπουν στο Facebook να σας προσφέρει τα Προϊόντα του Facebook και να κατανοεί τις πληροφορίες που λαμβάνει για εσάς, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τη χρήση άλλων ιστότοπων και εφαρμογών από εσάς, είτε είστε εγγεγραμμένος/η ή συνδεδεμένος/η είτε όχι.

Τα cookies του Facebook λαμβάνουν τους ακόλουθους τύπους δεδομένων: Κεφαλίδες Http, Δεδομένα ειδικά για Pixel, Δεδομένα με κλικ σε κουμπί, Προαιρετικές τιμές και ονόματα πεδίων φόρμας. Για την προβολή περιεχομένου τρίτων, πρέπει πρώτα να αποδεχθείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι ίδιοι. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγεται και η πολιτική τους για τα cookies, η οποία εκφεύγει του ελέγχου μας. Για τους όρους χρήσης των υπηρεσιών του Facebook μπορείτε να ανατρέξετε στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.facebook.com/legal/terms.

Οι ως άνω υπηρεσίες τρίτων εκφεύγουν του ελέγχου της Miele. Ο συγκεκριμένος πάροχος δύναται ανά πάσα στιγμή να αλλάξει τους όρους χρήσης, το σκοπό και τη χρήση των cookies κτλ. Σε γενικές γραμμές, η επεξεργασία των δεδομένων σας θα γίνει εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ωστόσο ο εν λόγω πάροχος ενδέχεται να διαβιβάσει τα δεδομένα που συλλέγει μέσω των cookies της ιστοσελίδας μας στην εταιρεία Facebook Inc. η οποία εδρεύει στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Για να ενημερωθείτε σχετικά με τον τρόπο χρήσης των προσωπικών δεδομένων σας από τον ως άνω πάροχο θα πρέπει να επισκεφθείτε τον ιστότοπό του. Ως εκ των ανωτέρω, σας συνιστούμε να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί προτού συναινέσετε στην εγκατάσταση των συγκεκριμένων cookies στη συσκευή σας, ειδικά εάν δεν έχετε ενημερωθεί επαρκώς μέσα από την ιστοσελίδα του παρόχου για τους σκοπούς, τον τρόπο χρήσης τους και για την τυχόν διαβίβαση των δεδομένων σας προς τρίτες χώρες. 

 

Εάν δεν επιθυμείτε τη χρήση cookies διαφήμισης όπως τα ανωτέρω, μπορείτε να μην παράσχετε τη σχετική συγκατάθεσή σας, καθώς επίσης και να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή την τυχόν ήδη παρασχεθείσα συγκατάθεσή σας, αλλάζοντας τις ρυθμίσεις σας στο πάνω μέρος αυτής της πολιτικής.

Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης στο internet σας παρέχουν τη δυνατότητα να καθορίσετε εάν επιθυμείτε ή όχι τη χρήση cookies. Ειδικότερα, εάν θέλετε να αποκλείσετε όλα τα cookies τρίτων παρόχων, μπορείτε να το κάνετε μέσα από τις δικές σας ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, σύμφωνα με όσα περιγράφονται στην παρούσα ενότητα. Η διαδικασία για τη διαχείριση και τη διαγραφή των cookies βρίσκεται συνήθως στην ενσωματωμένη λειτουργία βοήθειας του προγράμματος περιήγησής σας.

Οι ακόλουθες σελίδες παρέχουν τις οδηγίες για τη ρύθμιση των cookies στα πιο γνωστά προγράμματα περιήγησης:

•        Cookie settings in Internet Explorer

•        Cookie settings in Firefox

•        Cookie settings in Chrome

•        Cookie settings in Safari

•        Cookie settings in Opera

Εάν χρησιμοποιείτε κάποιο άλλο πρόγραμμα περιήγησης, συμβουλευτείτε τις πληροφορίες του αντίστοιχου παρόχου.

Ακόμη, μπορείτε να διαγράψετε όλα τα cookies που βρίσκονται ήδη στη συσκευή σας, διαγράφοντας το ιστορικό περιήγησης του προγράμματος περιήγησής σας. Με αυτόν τον τρόπο θα διαγραφούν όλα τα cookies από όλους τους ιστοτόπους που επισκεφθήκατε.

5.2 Περισσότερες λεπτομέρειες

Περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με όλα τα μεμονωμένα cookies μάρκετινγκ που χρησιμοποιούμε μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο πίνακα:

Όνομα

Τρίτο μέρος (περισσότερες λεπτομέρειες ανωτέρω)

Σκοπός (περαιτέρω εξήγηση παραπάνω)

Περίοδος διατήρησης

_fbp

Facebook

Το cookie χρησιμοποιείται για την ταυτοποίηση των προγραμμάτων περιήγησης με σκοπό την παροχή διαφημίσεων και αναλύσεων του ιστότοπου.

90 ημέρες

fr

 

Το cookie χρησιμοποιείται για την παροχή, τη μέτρηση και τη βελτίωση της συνάφειας των διαφημίσεων του Facebook.

90 ημέρες

wd

 

Το cookie χρησιμοποιείται για να προσφέρει μια βέλτιστη εμπειρία για την οθόνη της συσκευής σας.

7 ημέρες

datr

 

Το cookie χρησιμοποιείται για την ταυτοποίηση του προγράμματος περιήγησης ιστού που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση με το Facebook ανεξάρτητα από τον συνδεδεμένο χρήστη

2 έτη

 

5.3 Qualtrics

Χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες της Qualtrics LLC – 333 W. River Park Drive, Provo UT 84604, USA – για τη διενέργεια ερευνών πελατών, προϊόντων και εμπορικών σημάτων στην ιστοσελίδα μας. Όταν συμμετέχετε σε μια έρευνα, χρησιμοποιούμε Qualtrics cookies με τιμές αναγνωριστικών, κυρίως για την παρακολούθηση ή τη διατήρηση των περιόδων λειτουργίας της έρευνας. Χωρίς αυτές τις τεχνολογίες, η υπηρεσία Qualtrics δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Οι τεχνολογίες αυτές χρησιμοποιούνται μόνο εφόσον εσείς αποφασίσετε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία Qualtrics. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Qualtrics LLC επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.qualtrics.com

 

Όνομα

Τρίτοι

Σκοπός

Περίοδος διατήρησης

 

Αναγνωριστικό έρευνας

Qualtrics LLC

 

Το cookie χρησιμοποιείται για την ταυτοποίηση του χρήστη της έρευνας και για την αποθήκευση του ιστορικού έρευνας του χρήστη, καθώς και για την παρακολούθηση ή τη διατήρηση της περιόδου λειτουργίας της έρευνας.

6 μήνες

Κατακερματισμός του αναγνωριστικού περιόδου λειτουργίας και των παραμέτρων ερωτήματος που αντιστοιχίζεται σε ένα αναγνωριστικό περιόδου λειτουργίας 

Το cookie χρησιμοποιείται για την καταγραφή του κατακερματισμού του αναγνωριστικού περιόδου λειτουργίας και της διεύθυνσης URL της απάντησης χρήστη ώστε, αν γίνει αποθήκευση και συνέχιση στην έρευνα, ο χρήστης να μπορεί να επιστρέψει στην απάντηση και να συνεχίσει.

Έως 1 έτος ή όταν η περίοδος λειτουργίας ολοκληρωθεί

QST

Το cookie χρησιμοποιείται για την καταγραφή της έρευνας που πραγματοποιήθηκε και αποτρέπει την εκ νέου συμμετοχή του ίδιου χρήστη στην ίδια έρευνα.

6 μήνες

<surveyid><statedata>-reloadSession

Αυτό το cookie προορίζεται για έρευνες που χρησιμοποιούν τη μέθοδο ελέγχου ταυτότητας SSO και χρησιμοποιείται για την αποστολή πληροφοριών στην Qualtrics σχετικά με την περίοδο λειτουργίας προς επαναφόρτωση, αφού ο συμμετέχων διακόψει προσωρινά και επιστρέψει.

15 λεπτά

Κατακερματισμός της διεύθυνσης URL, όπου μπορεί να προστεθεί το -singleReload 

Το cookie χρησιμοποιείται για την καταγραφή της έρευνας που πραγματοποιήθηκε και αποτρέπει την εκ νέου συμμετοχή του ίδιου χρήστη στην ίδια έρευνα.

6 μήνες