Πολιτική Επιστροφών/ Υπαναχώρηση

Ο πελάτης καλείται κατά τη παραλαβή να αποσυσκευάσει και να ελέγξει τα προϊόντα, για να επιβεβαιώσει την ανυπαρξία εξωτερικών/αισθητικών ελαττωμάτων, άλλως θεωρείται ότι τα παρέλαβε σε άριστη κατάσταση.

Σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος ή προϊόντος διαφορετικού από αυτού της παραγγελίας, έχετε το δικαίωμα:

α) Αν το προϊόν διαπιστωθεί ότι είναι ελαττωματικό κατά την παράδοση στον πελάτη, ο τελευταίος οφείλει να ειδοποιήσει τη Miele εντός δύο (2) εργασίμων ημερών και να συνεννοηθεί για την επιστροφή του προϊόντος, συνοδευόμενο από όλα τα έγγραφα που το συνόδευαν. Στην περίπτωση αυτή τα έξοδα επιστροφής βαρύνουν τη Miele. H Miele δύναται να προβεί σε επιτόπιο έλεγχο, για να διαγνωσθεί το ελάττωμα, πριν την επιστροφή του.

β) Ο πελάτης δικαιούται να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησής του εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών είτε από την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών, όταν πρόκειται για παροχή υπηρεσιών είτε από την ημερομηνία παραλαβής των παραγγελθέντων προϊόντων, εφόσον δεν έχει παραβιασθεί η συσκευασία τους και βρίσκονται σε άριστη κατάσταση μαζί με το σύνολο των εγγράφων και οδηγιών που τα συνόδευσαν. Η υπαναχώρηση αυτή είναι αναιτιολόγητη, τα δε έξοδα επιστροφής βαρύνουν τον πελάτη. Τα προς επιστροφή προϊόντα πρέπει να συνοδεύονται απαραίτητα από την πρωτότυπη απόδειξη ή το εκδοθέν τιμολόγιο. Η δήλωση υπαναχώρησης ασκείται εγγράφως ή και ηλεκτρονικά και η Miele υποχρεούται να αποστείλει επιβεβαίωση της παραλαβής της δήλωσης υπαναχώρησης μόλις η δήλωση περιέλθει σε εκείνη. Στην δήλωση υπαναχώρησης πρέπει να περιέχονται η βούληση υπαναχώρησης, ο αριθμός παραγγελίας, ο τόπος και η ημερομηνία παραλαβής των προϊόντων, τα πλήρη στοιχεία του πελάτη, η ημερομηνία αποστολής της δήλωσης υπαναχώρησης. Η επιστροφή του τιμήματος μπορεί να γίνει με πίστωση τραπεζικού λογαριασμού που έχει γνωστοποιηθεί στην Miele ή απευθείας στην πιστωτική κάρτα που χρησιμοποιήθηκε κατά την πληρωμή της παραγγελίας.