Προστασία Δεδομένων / Cookies

Προστασία δεδομένων

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΜΗΛΕ-ΕΛΛΑΣ, Εμπορική Εταιρεία Ηλεκτρικών Μηχανών, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» (στο εξής η «Miele») έχει ως βασική προτεραιότητά της την προστασία των προσωπικών δεδομένων τα οποία επεξεργάζεται. Για το σκοπό αυτό, συμμορφώνεται διαρκώς με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ειδικότερα τον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 679/2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (στο εξής «ΓΚΠΔ») καθώς και την εθνική νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (στο εξής η «Πολιτική») έχει ως σκοπό την πληροφόρησή σας σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που πραγματοποιούμε καθώς και τον τρόπο και τους σκοπούς συλλογής, αποθήκευσης, χρήσης και διαβίβασης των εν λόγω πληροφοριών κατά περίπτωση.

Γενικές πληροφορίες και Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Η Miele που εδρεύει στη Λεωφόρο Μεσογείων αρ. 257, Ν. Ψυχικό, 15451, με Α.Φ.Μ. 095053144, και με αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 000430201000, όπως νομίμως εκπροσωπείται, είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται με τα μέσα και τους τρόπους που περιγράφονται αναλυτικά στην παρούσα Πολιτική και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας στο πλαίσιο της σχέσης σας με αυτή.

I.Σκοποί Επεξεργασίας

Η Miele ενδέχεται να επεξεργασθεί τα προσωπικά σας δεδομένα για έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους σκοπούς και ειδικότερα: στο πλαίσιο εκτέλεσης σύμβασης με εσάς  (π.χ. για επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με τη παράδοση της παραγγελίας κλπ.), για τη συμμόρφωσής της με τις έννομες υποχρεώσεις της, για την διαφύλαξη και προστασία των εννόμων συμφερόντων της, για την βελτιστοποίηση των υπηρεσιών της καθώς και για την προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών της (π.χ. για τα νέα προϊόντα, προσφορές και εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στην Miele κλπ.).

II.Τι είδους προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε

Κάθε φορά που αγοράζετε κάποιο προϊόν μας, κάνετε χρήση των υπηρεσιών μας ή αιτείστε την παροχή αυτών από εμάς,  επισκέπτεστε τις εγκαταστάσεις μας ή τον διαδικτυακό τόπο μας, επικοινωνείτε απευθείας μαζί μας χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε μέσο, συμπληρώνετε ηλεκτρονικές ή φυσικές αιτήσεις ή φόρμες επικοινωνίας, συνάπτετε οποιουδήποτε είδους σύμβαση μαζί μας, ενδέχεται να συλλέξουμε και να επεξεργαστούμε προσωπικά σας δεδομένα. Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε μόνο δεδομένα, τα οποία είναι απολύτως αναγκαία για την εκπλήρωση των σκοπών μας, ενώ σε καμία περίπτωση δεν συλλέγουμε ούτε επεξεργαζόμαστε μεγαλύτερο αριθμό δεδομένων από αυτόν που απαιτείται για την εκπλήρωση των σκοπών της επεξεργασίας.

Συγκεκριμένα, τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας από την Miele περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

1.Προσωπικά δεδομένα που μας έχετε παράσχει εσείς, όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση e-mail, αριθμό τηλεφώνου, ΑΦΜ κ.ά.

2.Προσωπικά Δεδομένα και πληροφορίες κατά την περιήγησή σας στον ιστότοπo της Miele και πληροφορίες που προέρχονται από τη χρήση του διαδικτύου ή/και αυτόματα μέσω του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε στο desktop, το laptop, το tablet ή την κινητή σας συσκευή, όπως τη διεύθυνση IP, τον τύπο και την έκδοση του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε, το λειτουργικό σας σύστημα, τον είδος της συσκευής που χρησιμοποιείτε, πληροφορίες που αναζητήσατε κ.ά.

 

III.Νομική Βάση της Επεξεργασίας

Η Miele επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους ανωτέρω σκοπούς μόνο όταν έχει νόμιμο λόγο να προβεί στη συγκεκριμένη επεξεργασία και, συγκεκριμένα:

1.Όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης ή για να ληφθούν μέτρα κατ' αίτησή σας πριν από τη σύναψη σύμβασης, όπως για παράδειγμα όταν αγοράζετε κάποιο προϊόν μας, κατά την παροχή των υπηρεσιών μας σε εσάς ή όταν αιτήστε την παροχή αυτών κλπ. (ΓΚΠΔ, άρθρο  6, παρ. 1 β’),

2.Όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωσή μας με τις έννομες υποχρεώσεις μας, όπως για παράδειγμα για τη συμμόρφωσή μας με τις φορολογικές διατάξεις κλπ.  (ΓΚΠΔ, άρθρο  παρ. 1 γ’).

3.Όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη διαφύλαξη και προστασία των έννομων συμφερόντων, τόσο των δικών μας όσο και των δικών σας, όπως για παράδειγμα για τη θεμελίωση, άσκηση ή/και υποστήριξη των νομικών μας αξιώσεων, για την ασφάλεια των φυσικών προσώπων και των προϊόντων που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις μας καθώς και των ίδιων των εγκαταστάσεών μας χρησιμοποιώντας κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης (CCTV) και κάμερες ασφαλείας  (ΓΚΠΔ, άρθρο  παρ. 1 στ’).

4.Όταν υπάρχει συναίνεση από το υποκείμενο των δεδομένων για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του για τους σκοπούς της βελτιστοποίησης των υπηρεσιών μας καθώς και για την προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών μας (ΓΚΠΔ, άρθρο  παρ. 1 α’)

 IV. Πώς και με ποιους μοιραζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
Η Miele διαβιβάζει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους μόνο εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, προκειμένου οι ίδιοι να την βοηθήσουν στην εκτέλεση των ανωτέρω σκοπών. Οι εν λόγω αποδέκτες προσωπικών δεδομένων είναι αξιόπιστοι συνεργάτες της Miele και εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι της, οι οποίοι λειτουργούν ως εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της. Η Miele θα διαβιβάσει δεδομένα σε άλλα πρόσωπα μόνο εκ του νόμου ή βάσει δικαστικής απόφασης.

Η Miele απαιτεί από όλους τους συνεργάτες της – παρόχους υπηρεσιών εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία της εμπιστευτικότητας και της ασφάλειας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και συνάπτει με αυτούς συμβάσεις με αντίστοιχες δεσμεύσεις, κατά τα προβλεπόμενα στην εφαρμοστέα νομοθεσία.

 

 V.Για ποιο χρονικό διάστημα τηρούμε τα δεδομένα σας

Τα προσωπικά δεδομένα σας τυγχάνουν επεξεργασίας από την Miele για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο ανάλογα με το σκοπό για τον οποίο γίνεται η συλλογή και η επεξεργασία τους και ειδικότερα:

1.Όταν η επεξεργασία εκτελείται για την εκτέλεση σύμβασης ή για να ληφθούν μέτρα κατ' αίτησή σας πριν από τη σύναψη σύμβασης, για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης.

2.Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση από διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου, για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις (π.χ. φορολογικές διατάξεις κλπ.).

3.Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται για λόγους έννομων συμφερόντων της Miele ή τρίτου μέρους, για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την ικανοποίηση των εν λόγω εννόμων συμφερόντων.

4.Όταν η επεξεργασία εκτελείται με βάση την συγκατάθεσή σας, μέχρι την ανάκληση της. Εάν επιθυμείτε τη διαγραφή των δεδομένων σας από τη βάση δεδομένων της Miele, μπορείτε να υποβάλετε σχετικό αίτημα σύμφωνα με τα οριζόμενα κατωτέρω υπό VΙΙI. Στην περίπτωση αυτή, η Miele αναλαμβάνει να ικανοποιήσει το αίτημά σας, εκτός εάν από την ισχύουσα νομοθεσία προβλέπεται συγκεκριμένο διάστημα διατήρησης των προσωπικών δεδομένων, το οποίο δεν μπορεί να αρθεί ή μεταβληθεί από το υποκείμενο των δεδομένων. Η ανάκληση της συγκατάθεσής δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση κατά το χρονικό διάστημα πριν την ανάκλησή της.

 

VI.Ασφάλεια Δεδομένων

Η Miele λαμβάνει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων, για τη διασφάλιση του απορρήτου της επεξεργασίας τους και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή / απώλεια / αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλης μορφής αθέμιτη επεξεργασία. Επιπλέον, δεσμεύει με ρήτρες εμπιστευτικότητας και με την υποχρέωση τήρησης απορρήτου όσα άτομα έχουν πρόσβαση ή επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό της.

Αν και καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, η Miele δεν μπορεί να εγγυηθεί την απόλυτη ασφάλεια των δεδομένων που αποθηκεύονται στο πληροφοριακό της σύστημα. Εφόσον διαπιστωθεί παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η Miele θα εφαρμόζει επαρκείς διαδικασίες για τη διασφάλιση της ορθής διαχείρισης τέτοιων περιστατικών και την αποτελεσματική αντιμετώπιση του κινδύνου.

VII.Χρήση cookies

Η Miele χρησιμοποιεί τεχνολογίες Internet (όπως cookies, Java Script) για να σας διευκολύνει να εργάζεστε σε εφαρμογές στο Διαδίκτυο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την χρήση cookies από την Miele παρακαλούμε δείτε την Πολιτική Cookies.

 

VII.Τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα σας

Σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα σας που υποβάλλονται στην ανωτέρω περιγραφόμενη επεξεργασία, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

Δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης: Έχετε δικαίωμα να ενημερωθείτε και να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα σας τα οποία επεξεργαζόμαστε και να λάβετε συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους.

Δικαίωμα διόρθωσης: Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση, τροποποίηση, συμπλήρωση και επικαιροποίηση των δεδομένων σας, εφόσον αυτά είναι ανακριβή, ανεπίκαιρα ή ελλιπή. 

Δικαίωμα διαγραφής: Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων όταν το εν λόγω δικαίωμα δεν υπόκειται σε περιορισμούς σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ή τυχόν άλλους περιορισμούς.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων όταν: (α) αμφισβητείται η ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων και μέχρι να γίνει επαλήθευση, (β) η επεξεργασία είναι παράνομη και ζητάτε αντί διαγραφής τον περιορισμό χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων, (γ) τα προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας, σας είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων, και (δ) εναντιώνεστε στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που μας αφορούν και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία.

Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία: Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων υπό συγκεκριμένες μόνο προϋποθέσεις που προβλέπονται στη νομοθεσία.

Δικαίωμα στη φορητότητα: Έχετε δικαίωμα να λάβετε χωρίς χρέωση τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή που θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά, να τα χρησιμοποιήσετε και να τα επεξεργαστείτε, καθώς και να μας ζητήσετε, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Το εν λόγω δικαίωμα ισχύει για τα δεδομένα που μας έχετε παράσχει εσείς και η επεξεργασία τους διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα με βάση τη συγκατάθεσή σας ή σε εκτέλεση σχετικής σύμβασης.

Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης: Έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, στο μέτρο που ελήφθη για τις σκοπούμενες επεξεργασίες, ανά πάσα στιγμή.

Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματά σας μπορείτε να απευθύνεστε στη διεύθυνση e-mail: info@miele.gr

Δικαίωμα καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧ: Έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr). Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600, Fax: +30 210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: complaints@dpa.gr.

Ωστόσο, η Αρχή συνιστά να απευθύνεστε πρώτα στον υπεύθυνο επεξεργασίας, δηλαδή στην Miele, προκειμένου να προσπαθήσουμε να επιλύσουμε εσωτερικά το όποιο ζήτημα προκύψει.

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μπορεί να αναθεωρείται ανά διαστήματα, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίησή σας. Για το λόγο αυτό, παρακαλούμε να ελέγχετε την παρούσα Πολιτική ανά τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνεστε για την ύπαρξη τροποποιημένων εκδόσεων.

new link

Ασφάλεια δεδομένων

Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια των δεδομένων στην Miele

Η Miele σχετικά με την ασφάλεια των δεδομένων

Η Miele λαμβάνει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων, για τη διασφάλιση του απορρήτου της επεξεργασίας τους και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή / απώλεια / αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλης μορφής αθέμιτη επεξεργασία. Επιπλέον, δεσμεύει με ρήτρες εμπιστευτικότητας και με την υποχρέωση τήρησης απορρήτου όσα άτομα έχουν πρόσβαση ή επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό της.

Αν και καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, η Miele δεν μπορεί να εγγυηθεί την απόλυτη ασφάλεια των δεδομένων που αποθηκεύονται στο πληροφοριακό της σύστημα. Εφόσον διαπιστωθεί παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η Miele θα εφαρμόζει επαρκείς διαδικασίες για τη διασφάλιση της ορθής διαχείρισης τέτοιων περιστατικών και την αποτελεσματική αντιμετώπιση του κινδύνου.

Για την αναφορά τρωτων σημειων αλλα και για άντληση πληροφοριών σχετικά με την ηλεκτρονική ασφάλεια της Miele, χρησιμοποιήστε τη διεθνή σελίδα μας:

             https://www.miele.com/de/com/cybersicherheit-5047.htm

Ακόμα κι αν δεν είστε σίγουροι: Θα προωθήσουμε το αίτημά σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας αν έχουμε περαιτέρω ερωτήσεις.

Cookies

Πολιτική για τα cookies

Τελευταία ενημέρωση: 01/03/2023 Η Miele Ελλάς Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. («Miele») χρησιμοποιεί cookies σε αυτόν τον ιστότοπο. Σε αυτήν την πολιτική εξηγούμε λεπτομερώς τι είδους cookies χρησιμοποιεί η Miele, ποια δεδομένα επεξεργάζονται αυτά τα cookies, ποια είναι η διάρκεια ζωής τους και τα δικαιώματά σας σχετικά με τα cookies. Οι ρυθμίσεις συγκατάθεσής σας για τα cookies:

Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, επιστρέφοντας σε αυτήν την πολιτική για τα cookies και αλλάζοντας τις παραπάνω ρυθμίσεις.

 

1. Γενική επεξήγηση

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή ή στην τελική συσκευή σας όταν χρησιμοποιείτε τους ιστότοπούς μας. Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο της Miele, ενδέχεται να αποθηκευτεί ένα cookie στο σύστημά σας. Αυτό περιέχει μια μεμονωμένη συμβολοσειρά χαρακτήρων που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αναγνώριση του προγράμματος περιήγησής σας την επόμενη φορά που θα επισκεφτείτε τον ιστότοπο. Υπάρχουν δύο βασικοί τύποι cookies:

 

 • - Προσωρινά cookies: Αυτά τα cookies, γνωστά και ως cookies περιόδου λειτουργίας, αποθηκεύονται προσωρινά στον υπολογιστή ή στην τερματική συσκευή κατά τη διάρκεια επίσκεψής σας στον ιστότοπό μας και στη συνέχεια διαγράφονται.
 • - Μόνιμα cookies: Αυτά τα cookies παραμένουν στον υπολογιστή σας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

 

Γενικά, η Miele χρησιμοποιεί διάφορες τεχνολογίες διαδικτύου (π.χ. cookies, Java-Script) για να διευκολύνει την από μέρους σας χρήση των διαδικτυακών εφαρμογών της Miele και να τις βελτιστοποιήσει. Αυτό σημαίνει ότι τις χρησιμοποιούμε για να κάνουμε τα εξής:

 

 • - Να σας αναγνωρίζουμε όταν συνδέεστε στο διαδικτυακό μας κατάστημα και να διασφαλίζουμε ότι εφαρμόζονται τα ισχύοντα πρότυπα ασφάλειας που έχουν βελτιστοποιηθεί προς όφελός σας.
 • - Να μπορούμε να θυμόμαστε τα προϊόντα που έχετε προσθέσει στο καλάθι αγορών ή στο σημειωματάριό σας.
 • - Να σας δείχνουμε την ποσότητα των προϊόντων που έχετε προσθέσει στο καλάθι αγορών ή στο σημειωματάριό σας στον ιστότοπο.
 • - Να μας υπενθυμίζουν τη γλώσσα που έχετε επιλέξει κατά την περίοδο λειτουργίας, ώστε να μπορείτε να πλοηγηθείτε στις σελίδες μας με μεγαλύτερη ευκολία.
 • - Να αναλύουμε δεδομένα, όπως ο υπολογισμός του αριθμού των επισκεπτών στον ιστότοπό μας ή οι ιστότοποι με τις περισσότερες επισκέψεις. Χρησιμοποιούμε τα αποτελέσματα της ανάλυσης για να βελτιστοποιήσουμε τον ιστότοπό μας.
 • - Χρησιμοποιούμε επίσης τα λεγόμενα cookies μάρκετινγκ τρίτων με σκοπό την επαναστόχευση/το επαναληπτικό μάρκετινγκ (remarketing) και την τοποθέτηση εξατομικευμένων online διαφημίσεων.

 

Λάβετε υπόψη ότι η Miele χρειάζεται από εσάς να εκφράσετε τις προτιμήσεις σας σχετικά με τη χρήση των cookies στο δικό της περιβάλλον εργασίας αλλά αλλάζοντας τις ρυθμίσεις cookies του προγράμματος περιήγησής σας στο διαδίκτυο μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε ή να περιορίσετε τη μετάδοση των cookies. Μπορείτε να διαγράψετε τα ήδη αποθηκευμένα cookies ανά πάσα στιγμή. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διαγραφής των cookies με βάση το πρόγραμμα περιήγησης μπορείτε να βρείτε εδώ:

 

 

Ωστόσο, λάβετε υπόψη ότι αν απενεργοποιήσετε τα cookies ενδέχεται να μην μπορείτε πλέον να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες του ιστότοπου. Στα μενού των περισσότερων προγραμμάτων περιήγησης μπορείτε να βρείτε επιλογές ρυθμίσεων για τη χρήση των cookies. Κατά κανόνα, ένα πρόγραμμα περιήγησης έχει τις ακόλουθες επιλογές ρυθμίσεων:

 

 • - Εμφάνιση cookies,
 • - Αποδοχή cookies,
 • - Απενεργοποίηση όλων ή συγκεκριμένων cookies,
 • - Απενεργοποίηση όλων των cookies κατά το κλείσιμο του προγράμματος περιήγησης,
 • - Αποκλεισμός cookies,
 • - Ειδοποίηση όταν πρόκειται να οριστεί ένα cookie,
 • - Εναντίωση στην παρακολούθηση της διαδικτυακής ανάλυσης (εξαίρεση).

 

Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, ένα banner σάς ενημερώνει σχετικά με τη χρήση των cookies και ζητά τη συγκατάθεσή σας για τα cookies για τα οποία απαιτείται συγκατάθεση. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή με μελλοντική ισχύ, όπως εξηγούμε λεπτομερώς στην παρούσα πολιτική για τα cookies.

 

2. Διαχειριστής ετικετών Google

Στον ιστότοπό μας χρησιμοποιούμε την υπηρεσία διαχείρισης ετικετών που ονομάζεται Διαχειριστής ετικετών Google και παρέχεται από την Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin («Google»). Ο Διαχειριστής ετικετών Google επιτρέπει στους ιστότοπους να ενημερώνουν γρήγορα και εύκολα τους κώδικες μέτρησης και τα σχετικά τμήματα κώδικα που συλλογικά ονομάζονται ετικέτες στους ιστότοπους ή στις εφαρμογές για κινητές συσκευές. Όταν το μικρό τμήμα κώδικα του Διαχειριστή ετικετών προστεθεί σε ένα project, ο ιστότοπος μπορεί να χρησιμοποιεί διαμορφώσεις ετικετών ανάλυσης και μέτρησης εύκολα και με ασφάλεια από ένα περιβάλλον εργασίας χρήστη που βασίζεται στο διαδίκτυο.

Ο Διαχειριστής ετικετών Google μάς βοηθά να υλοποιούμε και να διαχειριζόμαστε τα cookies και τις ετικέτες παρακολούθησης. Ο Διαχειριστής ετικετών Google δεν χρησιμοποιεί δικά του cookies, αλλά ενεργοποιεί άλλα cookies και ετικέτες παρακολούθησης εάν και στον βαθμό που έχετε αποδεχθεί ρητά τη χρήση των εν λόγω cookies και ετικετών παρακολούθησης. Θα βρείτε αναλυτικές πληροφορίες για καθένα από αυτά τα cookies και τις ετικέτες παρακολούθησης στη δήλωσή μας για τα cookies. Στο πλαίσιο της χρήσης του Διαχειριστή ετικετών Google, εμείς και η Google επεξεργαζόμαστε τη διεύθυνση IP σας και ένα μοναδικό αναγνωριστικό. Ενδέχεται τα δεδομένα σας να υποβάλλονται σε επεξεργασία εκτός του εδάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προκειμένου να διασφαλίζουμε ένα επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων, η Google και εμείς έχουμε αποδεχθεί τις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες που έχει δημοσιεύσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η νομική βάση για τη χρήση του Διαχειριστή ετικετών Google και των σχετικών δραστηριοτήτων επεξεργασίας δεδομένων είναι το έννομο συμφέρον μας, άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ. Αυτό το έννομο συμφέρον είναι η βοήθεια που μας παρέχει ο Διαχειριστής ετικετών Google για την εφαρμογή και τη διαχείριση της από μέρους μας χρήσης των cookies και των ετικετών παρακολούθησης.

 

3. Τεχνικά απαραίτητα cookies (απαραίτητα cookies)

 

Τα απαραίτητα cookies απαιτούνται για την περιήγηση στους ιστότοπους και τη χρήση των λειτουργιών τους, όπως η πρόσβαση στο τμήμα εγγραφής ενός ιστότοπου ή η χρήση του εργαλείου συνομιλιών. Χωρίς αυτά τα cookies δεν είναι δυνατές ορισμένες λειτουργίες του ιστότοπου.

 

Η νομική βάση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων χρησιμοποιώντας τεχνικά απαραίτητα cookies είναι τα έννομα συμφέροντα, άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ. Το έννομο συμφέρον είναι ότι η εν λόγω επεξεργασία απαιτείται για την περιήγηση στους ιστότοπους και τη χρήση των λειτουργιών τους. Τα δεδομένα που συλλέγονται από τεχνικά απαραίτητα cookies δεν χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία προφίλ χρηστών.

 

Τα απαραίτητα cookies δεν μπορούν να απενεργοποιηθούν. Τα απαραίτητα cookies που χρησιμοποιούμε είναι γενικά τα λεγόμενα cookies περιόδου λειτουργίας, τα οποία συνήθως διαγράφονται αυτόματα μετά το τέλος της περιόδου λειτουργίας του προγράμματος περιήγησης.

 

Ορισμένα απαραίτητα cookies παρέχονται από τρίτα μέρη ή μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτά τρίτα μέρη. Λεπτομέρειες σχετικά με τα τρίτα μέρη και τα εργαλεία τους για τα οποία χρησιμοποιούμε απαραίτητα cookies παρέχονται παρακάτω.

3.1 SAP Customer Data Cloud (πρώην Gigya)

Στον ιστότοπό μας χρησιμοποιούμε διάφορα cookies για βασικές λειτουργίες που παρέχονται ή/και χρησιμοποιούνται από τη SAP Deutschland SE & Co. KG, Hasso-Plattner-Ring 7, 69190 Walldorf, Γερμανία («SAP»). Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία του ιστότοπου. Η SAP παρέχει μια πλατφόρμα για τη διαχείριση της ταυτότητας των πελατών, συμπεριλαμβανομένων των προφίλ, των προτιμήσεων, της προαιρετικής συμμετοχής και των ρυθμίσεων συγκατάθεσης των πελατών. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη SAP Customer Data Cloud μπορείτε να βρείτε εδώ.

 

3.2 Bot συνομιλίας e-bot7

Στον ιστότοπό μας χρησιμοποιούμε τον Ψηφιακό Βοηθό Miele, ένα bot συνομιλίας που προσφέρεται από τον πάροχο τεχνικών υπηρεσιών e-bot7 GmbH, Perusastraße 7, 80333 Munich («e-bot7»). Προκειμένου να σας παρέχουμε τη λειτουργία bot συνομιλίας, είναι απαραίτητο να χρησιμοποιούμε τεχνολογίες όπως «Αποθήκευση περιόδου λειτουργίας» και «Αποθήκευση τοπικά», ειδικότερα για σκοπούς τεχνικής ταυτοποίησης, ανάκτησης του ιστορικού συνομιλιών και αναλύσεων/διασφάλισης ποιότητας. Χωρίς αυτές τις τεχνολογίες, η υπηρεσία bot συνομιλίας δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Οι τεχνολογίες αυτές χρησιμοποιούνται μόνο εάν ζητήσετε ρητά να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία bot συνομιλίας. Στη δήλωση απορρήτου μπορείτε να βρείτε περισσότερες αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την e-bot7 και τις ενέργειες επεξεργασίας δεδομένων που αφορούν τη χρήση της λειτουργίας bot συνομιλίας. Περισσότερες πληροφορίες για την e-bot7 GmbH μπορείτε να βρείτε εδώ.

 

3.3 Neocom.ai – Οδηγός καταναλωτών

Στον ιστότοπό μας, χρησιμοποιούμε την υπηρεσία καθοδηγούμενης πώλησης (Guided-Selling-service), τον λεγόμενο Οδηγό καταναλωτών, η οποία παρέχεται από τον πάροχο υπηρεσιών μας, τη Neo Commerce GmbH, Max-Bill-Str. 8, 80807 Munich, Γερμανία («Neocom»). Προκειμένου να σας παρέχουμε την υπηρεσία καθοδηγούμενης πώλησης, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε μια τεχνολογία που ονομάζεται «Αποθήκευση περιόδου λειτουργίας» προκειμένου να ομαδοποιήσουμε πολλαπλές χρήσεις της υπηρεσίας καθοδηγούμενης πώλησης σε μία περίοδο λειτουργίας του προγράμματος περιήγησης. Χωρίς αυτήν την τεχνολογία, η υπηρεσία καθοδηγούμενης πώλησης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Αυτή η τεχνολογία χρησιμοποιείται μόνο εάν ζητήσετε ρητά να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία καθοδηγούμενης πώλησης. Στη δήλωση απορρήτου μπορείτε να βρείτε περισσότερες αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη Neocom και τις ενέργειες επεξεργασίας δεδομένων που σχετίζονται με τη χρήση της υπηρεσίας καθοδηγούμενης πώλησης.

 

3.4 Περισσότερες λεπτομέρειες

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα απαραίτητα cookies που χρησιμοποιούμε στον παρακάτω πίνακα:

Όνομα

Τρίτο μέρος/εξυπηρετητής cookie

 

Σκοπός

(Περισσότερες λεπτομέρειες παρέχονται παραπάνω)

Περίοδος διατήρησης

Ebot7/webchat/env (Αποθήκευση περιόδου λειτουργίας)

e-bot7

 

Γενικά: Ψηφιακός Βοηθός Miele

 

Ειδικότερα: Πληροφορίες σχετικά με το περιβάλλον υλοποίησης της εφαρμογής συνομιλίας

Περίοδος λειτουργίας

Ebot7/webchat/config (Αποθήκευση περιόδου λειτουργίας)

Γενικά: Ψηφιακός Βοηθός Miele

 

Ειδικότερα: Πληροφορίες σχετικά με την έκδοση της εφαρμογής συνομιλίας

Περίοδος λειτουργίας

Chat-jwt (Αποθήκευση τοπικά)

Γενικά: Ψηφιακός Βοηθός Miele

Ειδικότερα: Διακριτικό περιόδου λειτουργίας για τεχνικό έλεγχο ταυτότητας του χρήστη (ανωνυμοποιημένο αναγνωριστικό)

Χωρίς περιορισμό (ωστόσο, το διακριτικό ελέγχου ταυτότητας δεν είναι πλέον έγκυρο μετά από 24 ώρες)

convId_ (Αποθήκευση τοπικά)

Γενικά: Ψηφιακός Βοηθός Miele

Ειδικότερα: Αναγνωριστικό συζήτησης για ανάκτηση του ιστορικού συνομιλίας (ανώνυμο αναγνωριστικό)

Χωρίς περιορισμό (ωστόσο, το διακριτικό ελέγχου ταυτότητας δεν είναι πλέον έγκυρο μετά από 24 ώρες)

Eb7UUID: (Αποθήκευση τοπικά)

Γενικά: Ψηφιακός Βοηθός Miele

Ειδικότερα: Αναγνωριστικό ανάλυσης για την παρακολούθηση του ανοίγματος, της φόρτωσης και του κλεισίματος του παραθύρου συνομιλίας (ανώνυμο αναγνωριστικό)

Χωρίς περιορισμό (ωστόσο, το διακριτικό ελέγχου ταυτότητας δεν είναι πλέον έγκυρο μετά από 24 ώρες)

shop_domestic_gr 

miele.gr

Το cookie χρησιμοποιείται για την εμφάνιση του ονόματος ενός συνδεδεμένου χρήστη και για την καλύτερη τμηματοποίηση των χρηστών για την εκτέλεση πιο λεπτομερών αναλύσεων.

Περίοδος λειτουργίας

cookieUse

 

Το cookie χρησιμοποιείται για τη διαχείριση της συγκατάθεσης σχετικά με τα cookies.

6 μήνες

 

LoginToken

 

Αυτό το cookie θυμάται τα στοιχεία σύνδεσης ενός χρήστη.

7 ημέρες

newsletterEmail (Αποθήκευση τοπικά)

Αυτό το cookie αποθηκεύει την απόφαση του χρήστη να εγγραφεί στο ενημερωτικό δελτίο.

Μόνιμα

gig_bootstrap_<apiKey>

Εσωτερικό cookie για το Web SDK, το οποίο χρησιμοποιείται για σύνδεση.

12 μήνες

mielestorefrontRememberMe

Με βάση αυτό το cookie, ο χρήστης συνδέεται αυτόματα (με βάση τα διαπιστευτήρια που έχουν οριστεί στο Backoffice).

6 μήνες

JSESSIONID

 

Το cookie χρησιμοποιείται για τη διατήρηση μιας ανώνυμης περιόδου λειτουργίας χρήστη από τον διακομιστή.

Περίοδος λειτουργίας

 

ROUTE

Το cookie χρησιμοποιείται για τη διατήρηση του πελάτη στον ίδιο κόμβο (διαχείριση κίνησης).

Περίοδος λειτουργίας

acceleratorSecureGUID

Αυτό το cookie παρέχει την πληροφορία ότι ο πελάτης είναι συνδεδεμένος.

 

Περίοδος λειτουργίας

miele-gr-cart 

Το cookie αποθηκεύει ένα μοναδικό αναγνωριστικό για να θυμάται τι προστέθηκε στο καλάθι. 

1000 ώρες 

recentSearches 

Το cookie θυμάται τις πρόσφατες αναζητήσεις στον τομέα της Miele.

100 ημέρες

gig_canary

Γενικά: Απολύτως απαραίτητα cookies της SAP Customer Data Cloud

 

Ειδικότερα: Υποδεικνύει αν ο πελάτης χρησιμοποιεί την έκδοση Canary του WebSDK.

1 έτος (ενεργό μόνο ~3 ημέρες)

gig_canary_ver

Γενικά: Απολύτως απαραίτητα cookies της SAP Customer Data Cloud

Ειδικότερα: Το όνομα έκδοσης της έκδοσης Canary του WebSDK.

1 έτος (ενεργό μόνο ~3 ημέρες)

ASLBSA

Αυτό το cookie χρησιμοποιείται για Azure Software Load Balancer Session Affinity.

Περίοδος λειτουργίας

ASLBSACORS

Αυτό το cookie χρησιμοποιείται για Azure Software Load Balancer Session Affinity Cross Origin Resource Sharing.

Περίοδος λειτουργίας

compare-product-data

Miele (miele.com)

Αυτό το cookie αποθηκεύει τα επιλεγμένα προϊόντα και τις κατηγορίες τους για να προετοιμάσει τη σελίδα σύγκρισης.

30 ημέρες

mdl-notification-banner

Αυτό το cookie εντοπίζει αν ένα banner ειδοποίησης είχε κλειστεί προηγουμένως. 

180 ημέρες

Gmid

SAP (gigya.com)

Γενικά: Απολύτως απαραίτητα cookies της SAP Customer Data Cloud

 

Ειδικότερα: Χρησιμοποιείται για την ταυτοποίηση του συνδεδεμένου χρήστη

12 μήνες

Gig_hasGmid

Γενικά: Απολύτως απαραίτητα cookies της SAP Customer Data Cloud

 

Ειδικότερα: Εσωτερικό cookie για το Web SDK, το οποίο χρησιμοποιείται για σύνδεση.

12 μήνες

ds-session-id

 

Γενικά: Απολύτως απαραίτητα cookies της SAP Customer Data Cloud

 

Ειδικότερα: Ένας μοναδικός αριθμός που εκχωρείται από τον διακομιστή ενός ιστότοπου σε έναν συγκεκριμένο χρήστη για τη διάρκεια της επίσκεψης του εν λόγω χρήστη.

Περίοδος λειτουργίας

 

apiDomain_<apiKey>

Γενικά: Απολύτως απαραίτητα cookies της SAP Customer Data Cloud

 

Ειδικότερα: Ο κοινόχρηστος τομέας όπου πρέπει να αποστέλλονται οι κλήσεις API για όλους τους ιστότοπους μιας ομάδας.

12 μήνες

_gig_comments_nickname

Γενικά: Απολύτως απαραίτητα cookies της SAP Customer Data Cloud

 

Ειδικότερα: Ψευδώνυμο επισκέπτη στα σχόλια.

12 μήνες

_gig_comments_email

Γενικά: Απολύτως απαραίτητα cookies της SAP Customer Data Cloud

 

Ειδικότερα: Διεύθυνση email επισκέπτη στα σχόλια.

12 μήνες

_gig_comments_cb_<provider>

Γενικά: Απολύτως απαραίτητα cookies της SAP Customer Data Cloud

 

Ειδικότερα: Θυμάται αν ο χρήστης επέλεξε ένα πλαίσιο παρόχου.

12 μήνες

_gig_comments_selected_<provider>

Γενικά: Απολύτως απαραίτητα cookies της SAP Customer Data Cloud

 

Ειδικότερα: Θυμάται αν ο χρήστης επέλεξε ένα πλαίσιο παρόχου.

12 μήνες

_gig_comments_selected_providers

Γενικά: Απολύτως απαραίτητα cookies της SAP Customer Data Cloud

 

Ειδικότερα: Τελευταίοι επιλεγμένοι πάροχοι κοινής χρήσης.

12 μήνες

_gig_comments_locked

Γενικά: Απολύτως απαραίτητα cookies της SAP Customer Data Cloud

 

Ειδικότερα: Θυμάται αν ένας επισκέπτης-χρήστης δημοσίευσε τουλάχιστον ένα σχόλιο.

12 μήνες

_gig_comments_sort

Γενικά: Απολύτως απαραίτητα cookies της SAP Customer Data Cloud

 

Ειδικότερα: Ταξινόμηση τελευταίου επιλεγμένου χρήστη.

12 μήνες

_gig_comments_is_guest

Γενικά: Απολύτως απαραίτητα cookies της SAP Customer Data Cloud

 

Ειδικότερα: Υποδεικνύει αν ο χρήστης σχολιάζει ως επισκέπτης.

12 μήνες

gig-comments (Αποθήκευση τοπικά)

Γενικά: Απολύτως απαραίτητα cookies της SAP Customer Data Cloud

 

Ειδικότερα: Αναγνωριστικά σχολίων που έχουν επισημανθεί από τον χρήστη.

Μόνιμα

gig_debug

Γενικά: Απολύτως απαραίτητα cookies της SAP Customer Data Cloud

 

Ειδικότερα: Χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση της διεπαφής χρήστη εντοπισμού σφαλμάτων.

2 δευτερόλεπτα

_gig_dbgConsole_log

Γενικά: Απολύτως απαραίτητα cookies της SAP Customer Data Cloud

 

Ειδικότερα: Χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση της καταγραφής για εντοπισμό σφαλμάτων.

3 δευτερόλεπτα

_gig_email

Γενικά: Απολύτως απαραίτητα cookies της SAP Customer Data Cloud

 

Ειδικότερα: Τελευταία διεύθυνση email που χρησιμοποιήθηκε σε κοινή χρήση (κατά την αποστολή email).

12 μήνες

_gig_gmidt (Αποθήκευση τοπικά)

Γενικά: Απολύτως απαραίτητα cookies της SAP Customer Data Cloud

 

Ειδικότερα: Cookie χρήστη.

30 λεπτά

_gig_llu

Γενικά: Απολύτως απαραίτητα cookies της SAP Customer Data Cloud

 

Ειδικότερα: Όνομα χρήστη παρόχου τελευταίας σύνδεσης για την οθόνη «Καλωσορίσατε».

12 μήνες

_gig_llp

Γενικά: Απολύτως απαραίτητα cookies της SAP Customer Data Cloud

 

Ειδικότερα: Όνομα παρόχου τελευταίας σύνδεσης για την οθόνη «Καλωσορίσατε».

12 μήνες

_gig_lt / glt_<APIKey>

Γενικά: Απολύτως απαραίτητα cookies της SAP Customer Data Cloud

 

Ειδικότερα: Διακριτικό σύνδεσης για έλεγχο ταυτότητας.

3600 δευτερόλεπτα

gig_last_ver_<APIKey>

Γενικά: Απολύτως απαραίτητα cookies της SAP Customer Data Cloud

 

Ειδικότερα: Τελευταίος χρόνος επαλήθευσης της περιόδου λειτουργίας όταν ο ιστότοπος χρησιμοποιεί την ιδιότητα verifyLoginInterval του global CONF προκειμένου να ενεργοποιήσει την εκ νέου επαλήθευση.

12 μήνες

gig_loginToken_<APIKey>

Γενικά: Απολύτως απαραίτητα cookies της SAP Customer Data Cloud

 

Ειδικότερα: Το διακριτικό σύνδεσης ομάδας Single Sign On (SSO) της Gigya.

12 μήνες

gig_loginToken_<APIKey>_exp

Γενικά: Απολύτως απαραίτητα cookies της SAP Customer Data Cloud

 

Ειδικότερα: Λήξη SSO.

12 μήνες

gig_loginToken_<API_KEY>_revoked_tokens

Γενικά: Απολύτως απαραίτητα cookies της SAP Customer Data Cloud

 

Ειδικότερα: Διακριτικά σύνδεσης που ανακλήθηκαν σε μια ομάδα SSO. Σε σενάρια SSO, υποδεικνύει στο Web SDK ότι το τρέχον διακριτικό ανακλήθηκε, ώστε να πραγματοποιηθεί αποσύνδεση του χρήστη.

12 μήνες

gig_loginToken_<APIKey>_session

Γενικά: Απολύτως απαραίτητα cookies της SAP Customer Data Cloud

 

Ειδικότερα: Υποδεικνύει αν η περίοδος λειτουργίας του διακριτικού σύνδεσης ομάδας εξακολουθεί να είναι ενεργοποιημένη.

Περίοδος λειτουργίας

gig_loginToken_<APIKey>_visited

Γενικά: Απολύτως απαραίτητα cookies της SAP Customer Data Cloud

 

Ειδικότερα: Χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση των ιστότοπων τους οποίους επισκέφτηκαν εντός της ίδιας ομάδας SSO.

12 μήνες

_gig_shareUI_cb_<provider name>

Γενικά: Απολύτως απαραίτητα cookies της SAP Customer Data Cloud

 

Ειδικότερα: Θυμάται αν ο χρήστης επέλεξε ένα πλαίσιο παρόχου.

12 μήνες

_gig_shareUI_lastUID

Γενικά: Απολύτως απαραίτητα cookies της SAP Customer Data Cloud

 

Ειδικότερα: Αναγνωριστικό χρήστη που συνδέθηκε τελευταίος.

12 μήνες

_gigRefUid_<APIKey>

Γενικά: Απολύτως απαραίτητα cookies της SAP Customer Data Cloud

 

Ειδικότερα: Αναγνωριστικό χρήστη τελευταίας παραπομπής.

12 μήνες

_gig_ssoToken_<apikey> (Αποθήκευση τοπικά)

Γενικά: Απολύτως απαραίτητα cookies της SAP Customer Data Cloud

 

Ειδικότερα: Διακριτικό SSO από το API.

Μόνιμα

_gig_ssoToken (Αποθήκευση τοπικά)

Γενικά: Απολύτως απαραίτητα cookies της SAP Customer Data Cloud

 

Ειδικότερα: Διακριτικό SSO.

Μόνιμα

gig_toggles

Γενικά: Απολύτως απαραίτητα cookies της SAP Customer Data Cloud

 

Ειδικότερα: Αυτή η τιμή αποστέλλεται στην Gigya για να προσδιορίσει τις ρυθμίσεις από τις οποίες εξαρτάται η τελική συμπεριφορά (back-end) για την επεξεργασία της καθορισμένης ρύθμισης.

Περίοδος λειτουργίας

gig3pc

Γενικά: Απολύτως απαραίτητα cookies της SAP Customer Data Cloud

 

Ειδικά: Θυμάται αν έχουν αποκλειστεί τα cookies τρίτων ώστε να αποφεύγεται ο έλεγχος κάθε φορά.

48 ώρες

gig3pctest

(κατά τη χρήση του bypassCookiePolicy στο globalConf)

Γενικά: Απολύτως απαραίτητα cookies της SAP Customer Data Cloud

 

Ειδικότερα: Ένα προσωρινό cookie που χρησιμοποιείται για να ελέγξει αν έχουν αποκλειστεί τα cookies τρίτων.

1 δευτερόλεπτο

gigyaSettings (Αποθήκευση τοπικά)

Γενικά: Απολύτως απαραίτητα cookies της SAP Customer Data Cloud

 

Ειδικότερα: Αποθηκεύει τοπικά τις ρυθμίσεις κοινής χρήσης του χρήστη.

Μόνιμα

glnk

Γενικά: Απολύτως απαραίτητα cookies της SAP Customer Data Cloud

 

Ειδικότερα: Δελτίο για τη 2η φάση σύνδεσης.

1 ημέρα

gmSettings (Αποθήκευση τοπικά)

Γενικά: Απολύτως απαραίτητα cookies της SAP Customer Data Cloud

 

Ειδικότερα: Τοπικά αποθηκευμένες ρυθμίσεις αφοσίωσης.

Μόνιμα

gst

Γενικά: Απολύτως απαραίτητα cookies της SAP Customer Data Cloud

 

Ειδικότερα: Δελτίο διακομιστή για τη 2η φάση σύνδεσης.

30 λεπτά

GSLM_<siteID>

Γενικά: Απολύτως απαραίτητα cookies της SAP Customer Data Cloud

 

Ειδικότερα: Μαγικό cookie περιόδου λειτουργίας.

Περίοδος λειτουργίας

hasGmid

Γενικά: Απολύτως απαραίτητα cookies της SAP Customer Data Cloud

 

Ειδικότερα: Εσωτερικό cookie για το Web SDK

13 μήνες

reactionState-down_<barId> (Αποθήκευση τοπικά)

Γενικά: Απολύτως απαραίτητα cookies της SAP Customer Data Cloud

 

Ειδικότερα: Ανά αντίδραση και barID - Οι τελευταίες αντιδράσεις που πραγματοποιήθηκαν από τον χρήστη.

Μόνιμα

SAML_<SiteId>_<ExternalIdp.Name>

Γενικά: Απολύτως απαραίτητα cookies της SAP Customer Data Cloud

 

Ειδικότερα: Αυτό το cookie αποθηκεύεται από τον πάροχο υπηρεσιών SAML (SAML SP) για τη διαχείριση των πληροφοριών της περιόδου λειτουργίας SAML και, ειδικότερα, των παραμέτρων που απαιτούνται για την αποσύνδεση.

12 μήνες

gltexp_<apikey>

Γενικά: Απολύτως απαραίτητα cookies της SAP Customer Data Cloud

 

Ειδικότερα: Λήξη διακριτικού σύνδεσης.

Περίοδος λειτουργίας

_gig_<id>_cb

Γενικά: Απολύτως απαραίτητα cookies της SAP Customer Data Cloud

 

Ειδικότερα: Επιστροφή κλήσης για υπηρεσία ακρόασης.

12 μήνες

__gigAPIAdapterSettings_<apikey>_<build> (Αποθήκευση τοπικά)

Γενικά: Απολύτως απαραίτητα cookies της SAP Customer Data Cloud

 

Ειδικότερα: Ρυθμίσεις WebSDK.

Μόνιμα

Gmid (Αποθήκευση τοπικά)

Γενικά: Απολύτως απαραίτητα cookies της SAP Customer Data Cloud

 

Ειδικότερα: Cookie χρήστη.

Μόνιμα

ucid

Γενικά: Απολύτως απαραίτητα cookies της SAP Customer Data Cloud

 

Ειδικότερα: Μοναδικό αναγνωριστικό υπολογιστή που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία αναφορών και από το Web SDK για λήψη αποθηκευμένης απόκρισης.

13 μήνες

Ucid (Αποθήκευση τοπικά)

Γενικά: Απολύτως απαραίτητα cookies της SAP Customer Data Cloud

 

Ειδικότερα: Μοναδικό αναγνωριστικό υπολογιστή για τη δημιουργία αναφορών μοναδικών χρηστών.

Μόνιμα

miele_globals (Αποθήκευση περιόδου λειτουργίας)

Αυτό το στοιχείο αποθηκεύει δυναμικά δεδομένα όπως η χώρα, η γλώσσα και άλλα δεδομένα με βάση το όνομα τομέα του ιστότοπου.

Μόνιμα

SESSION_ID (Αποθήκευση περιόδου λειτουργίας)

Neocom

Γενικά: Neocom.ai – Οδηγός καταναλωτών

 

Ειδικότερα: Η Neocom αποθηκεύει ένα ανώνυμο αναγνωριστικό περιόδου λειτουργίας στον χώρο αποθήκευσης περιόδου λειτουργίας, για να ομαδοποιήσει πολλαπλές χρήσεις της υπηρεσίας σε μία περίοδο λειτουργίας του προγράμματος περιήγησης

Περίοδος λειτουργίας

 

4. Cookies ανάλυσης

 

Επιπλέον, χρησιμοποιούμε cookies στον ιστότοπό μας που επιτρέπουν την ανάλυση της συμπεριφοράς χρήσης (τα λεγόμενα cookies ανάλυσης). Με αυτά τα cookies συλλέγουμε και αποθηκεύουμε τα ακόλουθα δεδομένα:

 • - Συχνότητα των επισκέψεων στη σελίδα
 • - Αναζήτηση λέξεων-κλειδιών
 • - Χρήση λειτουργιών ιστότοπου

Τα δεδομένα σας που συλλέγονται μέσω των cookies ψευδωνυμοποιούνται, έτσι ώστε να μην είναι πλέον δυνατή η αντιστοίχιση των δεδομένων στον ανάλογο χρήστη χωρίς πρόσθετα δεδομένα.

Αυτή η επεξεργασία μάς δίνει τη δυνατότητα να βελτιώνουμε την ποιότητα του ιστότοπού μας και του περιεχομένου του. Η νομική βάση για την εν λόγω επεξεργασία δεδομένων είναι η συγκατάθεση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή με μελλοντική ισχύ, προσαρμόζοντας τις ρυθμίσεις σας στο πάνω μέρος της παρούσας πολιτικής.

 

Ορισμένα cookies ανάλυσης παρέχονται από τρίτα μέρη ή μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτά τρίτα μέρη. Λεπτομέρειες σχετικά με τα τρίτα μέρη και τα εργαλεία τους για τα οποία χρησιμοποιούμε cookies ανάλυσης παρέχονται παρακάτω.

 

Τα cookies ανάλυσης που χρησιμοποιούμε περιλαμβάνουν τα εξής:

 

4.1 Google

Στον ιστότοπό μας χρησιμοποιούμε διάφορα cookies για σκοπούς ανάλυσης, τα οποία παρέχονται ή/και χρησιμοποιούνται από την Google Ireland Limited («Google»), εταιρεία που έχει συσταθεί σύμφωνα με την ιρλανδική νομοθεσία και διέπεται από αυτήν (αριθμός μητρώου: 368047), με έδρα τη διεύθυνση Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland («Google»). Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις Υπηρεσίες Google θα βρείτε παρακάτω και στη διεύθυνση https://www.google.com/privacy/ads/. Ο παρακάτω πίνακας λεπτομερειών περιέχει ονόματα cookies με αναγνωριστικά μεταβλητών, όπου <wpid> είναι το αναγνωριστικό ιδιοκτησίας ιστού (web property ID) ή το αναγνωριστικό μέτρησης για το Google Analytics 4, αποτελούμενο από 10 χαρακτήρες (αριθμούς και γράμματα), [_<customname>] και <property-id> είναι αναγνωριστικά ιδιοκτησίας στο Google Analytics 3 (Universal Analytics), αποτελούμενα από ψηφία με το ακόλουθο μοτίβο: UA-XXXXXXXXX-X.

4.1.1 Google Analytics

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί το Google Analytics για τη σχεδίαση και τη βελτίωση του ιστότοπου ανάλογα με τη ζήτηση. Το Google Analytics χρησιμοποιεί τα λεγόμενα cookies, τα οποία αποθηκεύονται στη συσκευή σας και επιτρέπουν την ανάλυση της από μέρους σας χρήσης του ιστότοπου. Οι πληροφορίες που παράγονται από το cookie συνήθως μεταβιβάζονται σε έναν διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί. Σε αυτόν τον ιστότοπο, χρησιμοποιούμε την επέκταση της λεγόμενης απόκρυψης IP, δηλαδή η διεύθυνση IP σας περικόπτεται από την Google εντός των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλα συμβεβλημένα κράτη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο πριν μεταβιβαστεί και αποθηκευτεί στις ΗΠΑ. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις θα μεταβιβάζεται η πλήρης διεύθυνση IP σε έναν διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και θα περικόπτεται εκεί.

Η Google θα χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για λογαριασμό του διαχειριστή του ιστότοπου, για να αξιολογεί τη χρήση του ιστότοπου εκ μέρους σας, να συντάσσει αναφορές σχετικά με τις δραστηριότητες του ιστότοπου και να παρέχει περαιτέρω υπηρεσίες στον διαχειριστή του ιστότοπου σε σχέση με τη χρήση του ιστότοπου και του διαδικτύου.

Αν είστε κάτοχος λογαριασμού Google και έχετε συναινέσει στην εξατομίκευση των διαφημίσεων («Εξατομίκευση διαφημίσεων»), τότε οι υπηρεσίες της Google θα περιλαμβάνουν επίσης αναφορές σχετικά με την αποτελεσματικότητα των μετρήσεων διαφημίσεων (συμπεριλαμβανομένων αναφορών που αφορούν πολλές συσκευές), τα δημογραφικά στοιχεία και τα ενδιαφέροντα των χρηστών μας, καθώς και λειτουργίες για την προβολή online διαφημίσεων σε πολλές συσκευές. Σε αυτή την περίπτωση, η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων είναι η συγκατάθεσή σας προς την Google [Άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ].

Πέρα από τη δυνατότητα παροχής ή ανάκλησης της συγκατάθεσής σας για τη χρήση των cookies ανάλυσης ή/και μάρκετινγκ από τις ρυθμίσεις στο πάνω μέρος της παρούσας πολιτικής, μπορείτε να εναντιωθείτε στη συλλογή ή στην αξιολόγηση των δεδομένων σας από το Google Analytics με τη λήψη και εγκατάσταση του plug-in προγράμματος περιήγησης που διατίθεται στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Τα δεδομένα που αποστέλλονται από εμάς και συνδέονται με cookies, αναγνωριστικά χρηστών ή αναγνωριστικά διαφήμισης διαγράφονται αυτόματα μετά από 14 μήνες.

 

4.1.2 Google Optimize

Το Google Optimize είναι ένα εργαλείο δοκιμών A/B που παρέχεται από την Google. Το Optimize μάς επιτρέπει να πειραματιζόμαστε με διαφορετικούς τρόπους προβολής του περιεχομένου σας. Για τον σκοπό αυτό, το Optimize χρησιμοποιεί cookies για να στοχεύσει παραλλαγές περιεχομένου σε έναν χρήστη και ένα cookie πειράματος περιεχομένου για να προσδιορίσει τη συμμετοχή ενός χρήστη σε ένα πείραμα. Ακόμη, το Optimize μπορεί να αντιστοιχίσει τις δραστηριότητες του χρήστη σε συγκεκριμένες διαφημίσεις Google με σκοπό την αξιολόγηση των εκστρατειών μάρκετινγκ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Google Optimize, επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://support.google.com/optimize/answer/6292487?hl=en

4.2 Περισσότερες λεπτομέρειες

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα cookies ανάλυσης. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα επιμέρους cookies ανάλυσης που χρησιμοποιούμε στον παρακάτω πίνακα:

Όνομα

Τρίτο μέρος

Σκοπός

Περίοδος διατήρησης

GA_OPT_OUT

Google

Χρησιμοποιείται από: Google Analytics

 

Cookie που ορίζεται για να θυμάται ότι ο χρήστης επέλεξε να εξαιρεθεί από τη χρήση του Google Analytics.

10 Νοεμβρίου 2030 (όλα τα cookies)

NID

 

Χρησιμοποιείται από: Google Ads

 

Το cookie περιέχει ένα μοναδικό αναγνωριστικό που χρησιμοποιεί η Google για να θυμάται τις προτιμήσεις των χρηστών και άλλες πληροφορίες, όπως η προτιμώμενη γλώσσα, πόσα αποτελέσματα αναζήτησης επιθυμεί ο χρήστης να εμφανίζονται ανά σελίδα και αν ο χρήστης επιθυμεί ή όχι να έχει ενεργοποιημένο το φίλτρο Ασφαλούς Αναζήτησης της Google.

6 μήνες

 

AID

 

Χρησιμοποιείται από: Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360

 

Αυτό το cookie συνδέει τις δραστηριότητες του χρήστη σε άλλες συσκευές στις οποίες έχει συνδεθεί προηγουμένως χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό του στην Google. Σε αυτήν τη βάση, οι διαφημίσεις που βλέπει ο χρήστης στις συσκευές του συντονίζονται και πραγματοποιείται μέτρηση των συμβάντων μετατροπής.

13 μήνες ΕΟΧ και Η.Β. / 540 ημέρες αλλού

 

TAID

Χρησιμοποιείται από: Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360

 

Το cookie χρησιμοποιείται για συσχέτιση των ενεργειών του χρήστη σε πολλές συσκευές.

14 ημέρες

_ga

 

Google, ωστόσο ορίζεται από τον τομέα της Miele

Χρησιμοποιείται από: Google Analytics

 

Σκοπός του cookie είναι να αποθηκεύει και να μετρά τις προβολές σελίδας, καθώς και να διακρίνει τους χρήστες.

2 έτη

_gac_<wpid>

 

Χρησιμοποιείται από: Google Analytics

 

Αυτό το cookie περιέχει πληροφορίες σχετικά με την εκστρατεία για τον χρήστη.

90 ημέρες

_gat[_<customname>]

Χρησιμοποιείται από: Google Analytics

 

Σκοπός του cookie είναι να μειώσει τον ρυθμό των αιτημάτων

1 λεπτό

_gid

 

Χρησιμοποιείται από: Google Analytics

 

Σκοπός του cookie είναι να αποθηκεύει και να μετρά τις προβολές σελίδας, καθώς και να διακρίνει τους χρήστες.

24 ώρες

__utma

 

Χρησιμοποιείται από: Google Analytics

 

Το cookie χρησιμοποιείται για να διακρίνει τους χρήστες και τις περιόδους λειτουργίας. Αυτό το cookie παρακολουθεί πόσες φορές ένας επισκέπτης επισκέφτηκε τον ιστότοπο που σχετίζεται με το cookie, πότε ήταν η πρώτη του επίσκεψη και πότε έλαβε χώρα η τελευταία του επίσκεψη. Το Google Analytics χρησιμοποιεί τις πληροφορίες από αυτό το cookie για να υπολογίσει στοιχεία όπως οι Ημέρες και οι Επισκέψεις για αγορά.

2 έτη

 

__utmb

Χρησιμοποιείται από: Google Analytics

 

Το cookie χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό νέων περιόδων λειτουργίας/επισκέψεων.

30 λεπτά

__utmc

Χρησιμοποιείται από: Google Analytics

 

Αυτό το cookie λειτουργεί σε συνδυασμό με το cookie __utmb για να προσδιορίσει αν ο χρήστης βρίσκεται σε νέα περίοδο λειτουργίας/επίσκεψης.

Περίοδος λειτουργίας

__utmt

Χρησιμοποιείται από: Google Analytics

 

Το cookie ορίζεται για να μειώσει τον ρυθμό των αιτημάτων.

10 λεπτά

__utmz

Χρησιμοποιείται από: Google Analytics

 

Το cookie αποθηκεύει την πηγή της κίνησης ή την εκστρατεία που εξηγεί πώς έφτασε ο χρήστης στον ιστότοπο.

6 μήνες

__utmv

Χρησιμοποιείται από: Google Analytics

 

Το cookie χρησιμοποιείται για την αποθήκευση δεδομένων για προσαρμοσμένες μεταβλητές σε επίπεδο επισκέπτη.

2 έτη

AMP_TOKEN

Χρησιμοποιείται από: Google Analytics

 

Το cookie περιέχει ένα διακριτικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάκτηση ενός αναγνωριστικού προγράμματος-πελάτη (Client ID) από την υπηρεσία AMP Client ID. Άλλες πιθανές τιμές υποδεικνύουν εξαίρεση, αίτημα σε εξέλιξη ή σφάλμα κατά την ανάκτηση ενός αναγνωριστικού προγράμματος-πελάτη (Client ID) από την υπηρεσία AMP Client ID.

30 δευτερόλεπτα έως 1 έτος

_gaexp

Χρησιμοποιείται από: Google Analytics, Google Optimize

 

Το cookie χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της συμπερίληψης ενός χρήστη σε ένα πείραμα και της λήξης των πειραμάτων στα οποία έχει συμπεριληφθεί ένας χρήστης.

Μέγιστο 93 ημέρες

_gaexp_rc

Χρησιμοποιείται από: Google Analytics, Google Optimize

 

Αυτό το cookie ορίζεται για την ταυτοποίηση ενός χρήστη σε ένα συγκεκριμένο πείραμα.

10 δευτερόλεπτα

_opt_awcid

Χρησιμοποιείται από: Google Analytics, Google Optimize

 

Το cookie χρησιμοποιείται για εκστρατείες που αντιστοιχίζονται σε αναγνωριστικά πελατών του Google Ads.

24 ώρες

_opt_awmid

Χρησιμοποιείται από: Google Analytics, Google Optimize

 

Το cookie χρησιμοποιείται για εκστρατείες που αντιστοιχίζονται σε αναγνωριστικά εκστρατειών του Google Ads.

24 ώρες

_opt_awgid

Χρησιμοποιείται από: Google Analytics, Google Optimize

 

Το cookie χρησιμοποιείται για εκστρατείες που αντιστοιχίζονται σε αναγνωριστικά διαφημιστικών ομάδων του Google Ads.

24 ώρες

_opt_awkid

Χρησιμοποιείται από: Google Analytics, Google Optimize

 

Το cookie χρησιμοποιείται για εκστρατείες που αντιστοιχίζονται σε αναγνωριστικά κριτηρίων του Google Ads

24 ώρες

_opt_utmc

Χρησιμοποιείται από: Google Analytics, Google Optimize

 

Το cookie αποθηκεύει την τελευταία παράμετρο ερωτήματος utm_campaign.

24 ώρες

_opt_expid

 

Χρησιμοποιείται από: Google Optimize

 

Αυτό το cookie δημιουργείται κατά τη διεξαγωγή ενός πειράματος ανακατεύθυνσης. Αποθηκεύει το αναγνωριστικό πειράματος, το αναγνωριστικό παραλλαγής και το στοιχείο παραπομπής στη σελίδα όπου πραγματοποιείται η ανακατεύθυνση.

10 δευτερόλεπτα

 

_ga_<wpid>

 

Χρησιμοποιείται από: Google Analytics

 

Το cookie χρησιμοποιείται για διατήρηση της κατάστασης περιόδου λειτουργίας.

2 έτη

 

_dc_gtm_<property-id>

 

Χρησιμοποιείται από: Google Analytics

 

Το cookie περιέχει ένα διακριτικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάκτηση ενός αναγνωριστικού προγράμματος-πελάτη (Client ID) από την υπηρεσία AMP Client ID.

1 λεπτό

 

FPAU

 

Χρησιμοποιείται από: Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360

 

Το cookie χρησιμοποιείται για αναλύσεις και διαφημίσεις.

 

90 ημέρες

 

FPGCLDC

Χρησιμοποιείται από: Campaign Manager, Display & Video 360, Search Ads 360

 

Το cookie χρησιμοποιείται για να βοηθήσει τους διαφημιστές να προσδιορίσουν πόσες φορές οι χρήστες που κάνουν κλικ στις διαφημίσεις τους καταλήγουν να κάνουν μια ενέργεια στον ιστότοπό τους

90 ημέρες

_gcl_dc

Χρησιμοποιείται από: Campaign Manager, Display & Video 360, Search Ads 360

 

Το cookie ορίζεται για την αποθήκευση και την παρακολούθηση μετατροπών.

90 ημέρες

_gcl_au

Χρησιμοποιείται από: Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360

 

Το cookie χρησιμοποιείται για τη λειτουργία σύνδεσης μετατροπών (Conversion Linker).

90 ημέρες

FPGCLGB

Χρησιμοποιείται από: Google Ads

 

Το cookie χρησιμοποιείται για αναλύσεις και διαφημίσεις.

90 ημέρες

_gcl_gb

Χρησιμοποιείται από: Google Ads

 

Το cookie βοηθά στη λειτουργία σύνδεσης μετατροπών (Conversion Linker). Λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με κλικ σε διαφημίσεις και τις αποθηκεύει σε ένα cookie πρώτου μέρους, έτσι ώστε οι μετατροπές να μπορούν να αποδοθούν εκτός της σελίδας προορισμού.

90 ημέρες

_gac_gb_<wpid>

Χρησιμοποιείται από: Google Ads

 

Το cookie περιέχει πληροφορίες σχετικά με την εκστρατεία.

90 ημέρες

_gcl_aw

Χρησιμοποιείται από: Google Ads

 

Το cookie βοηθά στη λειτουργία σύνδεσης μετατροπών (Conversion Linker). Λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με κλικ σε διαφημίσεις και τις αποθηκεύει σε ένα cookie πρώτου μέρους, έτσι ώστε οι μετατροπές να μπορούν να αποδοθούν εκτός της σελίδας προορισμού.

90 ημέρες

FPID

Το FPID είναι ένα διαχειριζόμενο από τον διακομιστή και ασφαλές cookie HttpOnly, το οποίο χρησιμοποιείται ως νέο αναγνωριστικό πελάτη. Αντικαθιστά το διαχειριζόμενο και προσβάσιμο μέσω JavaScript cookie, το οποίο χρησιμοποιεί το αναγνωριστικό πελάτη GA4.

2 έτη
FPLC

Χρησιμοποιείται από: Google Analytics

Αυτό το cookie είναι το cookie σύνδεσης μεταξύ τομέων, κατακερματισμένο από το cookie FPID.

20 ώρες

DSID

Doubleclick, Google

 

Χρησιμοποιείται από: Campaign Manager, Google Ad Manager, Google Analytics, Display & Video 360, Search Ads 360

 

Το cookie ορίζεται για την αποθήκευση των προτιμήσεων του χρήστη.

2 εβδομάδες

test_cookie

Χρησιμοποιείται από: Campaign Manager, Google Ad Manager, Google Analytics, Display & Video 360, Search Ads 360

 

Αυτό το cookie χρησιμοποιείται από το Google DoubleClick για να ελέγξει ότι μπορούν να οριστούν cookies.

15 λεπτά

IDE

 

Χρησιμοποιείται από: Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ad Manager, Google Analytics, Search Ads 360

 

Το cookie χρησιμοποιείται για την προβολή στοχευμένων διαφημίσεων που είναι σχετικές για τους χρήστες στο διαδίκτυο.

 

13 μήνες ΕΟΧ και Η.Β. / 24 μήνες αλλού

 

 

5. Cookies μάρκετινγκ

Χρησιμοποιούμε τα λεγόμενα cookies μάρκετινγκ τρίτων με σκοπό την επαναστόχευση/το επαναληπτικό μάρκετινγκ (remarketing) και την τοποθέτηση online διαφημίσεων.

Η επαναστόχευση ή το επαναληπτικό μάρκετινγκ αναφέρεται σε τεχνολογίες που επιτρέπουν στους χρήστες που επισκέφτηκαν έναν συγκεκριμένο ιστότοπο προηγουμένως να βλέπουν κατάλληλες διαφημίσεις, ακόμη και αφού αποχωρήσουν από τον ιστότοπο. Για τον σκοπό αυτό, είναι απαραίτητο να αναγνωρίζονται οι χρήστες του διαδικτύου πέρα από τον δικό τους ιστότοπο, για τον οποίο χρησιμοποιούνται cookies από τους αντίστοιχους παρόχους υπηρεσιών. Επιπλέον, λαμβάνεται υπόψη η προηγούμενη συμπεριφορά χρήσης. Για παράδειγμα, εάν ένας χρήστης κοιτάζει συγκεκριμένα προϊόντα, τα ίδια ή παρόμοια προϊόντα μπορούν να εμφανιστούν αργότερα ως διαφημίσεις σε άλλους ιστότοπους. Πρόκειται για εξατομικευμένες διαφημίσεις που προσαρμόζονται στις ανάγκες των μεμονωμένων χρηστών. Για την εν λόγω προβολή εξατομικευμένων διαφημίσεων δεν είναι απαραίτητο να ταυτοποιηθεί ο χρήστης πέρα από την αναγνώριση. Επομένως, τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται για την επαναστόχευση ή το επαναληπτικό μάρκετινγκ δεν συγχωνεύονται με άλλα δεδομένα.

Τα cookies μάρκετινγκ μπορούν επίσης να παρακολουθούν την αλληλεπίδραση των χρηστών με τις διαφημίσεις που εμφανίζονται τελικά. Αυτό συμβαίνει προκειμένου να αποφεύγονται οι ανεπιθύμητες διπλές διαφημίσεις και να παρακολουθείται πόσες φορές οι διαφημίσεις καταλήγουν σε κάποια μορφή μετατροπής διαφημίσεων (π.χ. σε κλικ σε μια διαφήμιση ή σε πραγματική πώληση).

Η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μέσω cookies μάρκετινγκ είναι η συγκατάθεση [άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ]. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή με μελλοντική ισχύ, προσαρμόζοντας τις ρυθμίσεις σας στο πάνω μέρος της παρούσας πολιτικής.

Χρησιμοποιούμε τις εν λόγω τεχνολογίες για την τοποθέτηση διαδικτυακών διαφημίσεων. Για την τοποθέτηση των διαφημίσεων χρησιμοποιούμε τρίτους παρόχους. Λεπτομέρειες σχετικά με τα τρίτα μέρη (και τα εργαλεία τους) που παρέχουν ή/και έχουν πρόσβαση σε cookies μάρκετινγκ και στόχευσης διατίθενται παρακάτω.

5.1 Meta/Facebook

Στον ιστότοπό μας χρησιμοποιούμε cookies μάρκετινγκ που παρέχονται ή/και χρησιμοποιούνται από τη Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland («Facebook» ή «Meta»).

Τα cookies του Meta χρησιμοποιούνται αν έχετε λογαριασμό στο Facebook, αν χρησιμοποιείτε τον σύνδεσμο Προϊόντα του Facebook, μεταξύ άλλων τον ιστότοπο και τις εφαρμογές του Facebook, ή αν επισκέπτεστε άλλους ιστότοπους και εφαρμογές που χρησιμοποιούν τα Προϊόντα του Facebook (μεταξύ άλλων το κουμπί «Μου αρέσει!» ή άλλες Τεχνολογίες του Facebook). Τα cookies του Facebook μάς επιτρέπουν να παρακολουθούμε τις δραστηριότητές σας στον ιστότοπό μας με σκοπό την ανάλυση της αποτελεσματικότητας της χοάνης μετατροπής και την τακτική βελτίωση του ιστότοπού μας. Επιπρόσθετα, τα cookies του Facebook μάς επιτρέπουν να χρησιμοποιούμε τη λειτουργία επαναληπτικού μάρκετινγκ του Facebook «Προσαρμοσμένο κοινό». Αυτό επιτρέπει στους χρήστες του ιστότοπου να βλέπουν διαφημίσεις με βάση τα ενδιαφέροντά τους («Διαφημίσεις του Facebook») στο πλαίσιο της επίσκεψής τους στο κοινωνικό δίκτυο του Facebook ή άλλους ιστότοπους που χρησιμοποιούν επίσης τη διαδικασία. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Παρακολούθηση μετατροπών του Facebook, το Προσαρμοσμένο κοινό του Facebook και σχετικές δραστηριότητες επεξεργασίας δεδομένων στη δήλωση απορρήτου.

Επιπλέον, τα cookies του Meta παρέχουν στο Meta τη δυνατότητα να προσφέρει τα Προϊόντα του Facebook σε εσάς και να κατανοεί τις πληροφορίες που λαμβάνει για εσάς, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με την από μέρους σας χρήση άλλων ιστότοπων και εφαρμογών, είτε είστε εγγεγραμμένοι ή συνδεδεμένοι είτε όχι.

Τα cookies του Meta λαμβάνουν τους ακόλουθους τύπους δεδομένων: κεφαλίδες http, δεδομένα βάσει pixel, δεδομένα από κλικ σε κουμπιά, προαιρετικές τιμές και ονόματα πεδίων φόρμας. Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα cookies του Facebook μπορείτε να βρείτε εδώ.

5.2 Google

Στον ιστότοπό μας χρησιμοποιούμε διάφορα cookies για σκοπούς μάρκετινγκ, τα οποία παρέχονται ή/και χρησιμοποιούνται από την Google Ireland Limited («Google»), εταιρεία που έχει συσταθεί σύμφωνα με την ιρλανδική νομοθεσία και διέπεται από αυτήν (αριθμός μητρώου: 368047), με έδρα τη διεύθυνση Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland («Google»). Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις Υπηρεσίες Google θα βρείτε παρακάτω και στη διεύθυνση https://www.google.com/privacy/ads/. Ο πίνακας περαιτέρω λεπτομερειών περιέχει ονόματα cookies με αναγνωριστικά μεταβλητών, όπου <wpid> είναι το αναγνωριστικό ιδιοκτησίας ιστού (web property ID) ή το αναγνωριστικό μέτρησης για το Google Analytics 4, αποτελούμενο από 10 χαρακτήρες (αριθμούς και γράμματα), [_<customname>] και <property-id> είναι αναγνωριστικά ιδιοκτησίας στο Google Analytics 3 (Universal Analytics), αποτελούμενα από ψηφία με το ακόλουθο μοτίβο: UA-XXXXXXXXX-X.

5.2.1 Google Ads

Το Google Ads είναι μια πλατφόρμα online διαφημίσεων που έχει αναπτυχθεί από την Google, όπου οι διαφημιζόμενοι πληρώνουν για την προβολή σύντομων διαφημίσεων, προσφορών υπηρεσιών, αγγελιών προϊόντων και περιεχομένου βίντεο, καθώς και για την αύξηση των εγκαταστάσεων εφαρμογών για κινητές συσκευές εντός του δικτύου διαφημίσεων της Google στους χρήστες του διαδικτύου. Μπορεί να τοποθετεί διαφημίσεις τόσο στα αποτελέσματα μηχανών αναζήτησης, όπως η Αναζήτηση Google, όσο και σε ιστότοπους που δεν σχετίζονται με αναζήτηση, σε εφαρμογές για κινητές συσκευές και βίντεο.

Περισσότερες πληροφορίες για το Google Ads μπορείτε να βρείτε εδώ.

5.2.2 Λειτουργία επαναληπτικού μάρκετινγκ (remarketing) της Google

Η λειτουργία επαναληπτικού μάρκετινγκ (remarketing) της Google μάς επιτρέπει να προβάλλουμε διαφημίσεις στους χρήστες μας σε άλλους ιστότοπους εντός του δικτύου του Google Ads (οι οποίες ονομάζονται «διαφημίσεις Google» ή διαφημίσεις σε άλλους ιστότοπους) με βάση τα ενδιαφέροντά τους. Για τον σκοπό αυτό, αναλύουμε την αλληλεπίδραση των χρηστών στον ιστότοπό μας προκειμένου να μπορούμε να εμφανίζουμε στοχευμένες διαφημίσεις σε χρήστες σε άλλους ιστότοπους, ακόμη και αφού έχουν επισκεφθεί τον ιστότοπό μας. Σε αυτό το πλαίσιο, η Google αποθηκεύει έναν αριθμό στα προγράμματα περιήγησης των χρηστών που επισκέπτονται συγκεκριμένες υπηρεσίες ή ιστότοπους της Google στο δίκτυο προβολής της Google. Αυτός ο αριθμός, γνωστός ως «cookie», χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση των επισκέψεων αυτών των χρηστών. Αυτός ο αριθμός χρησιμοποιείται για να ταυτοποιήσει με μοναδικό τρόπο ένα πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο σε έναν συγκεκριμένο υπολογιστή, όχι για την ταυτοποίηση ενός ατόμου, και δεν αποθηκεύονται προσωπικά δεδομένα.

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση των cookies από την Google εγκαθιστώντας το plug-in που παρέχεται στον ακόλουθο σύνδεσμο: www.google.com/settings/ads/plugin.

5.2.3 Παρακολούθηση μετατροπών Google

Χρησιμοποιούμε επίσης την παρακολούθηση μετατροπών της Google σε αυτό το πλαίσιο. Όταν κάνετε κλικ σε μια διαφήμιση που έχει τοποθετηθεί από την Google, τοποθετείται στη συσκευή σας ένα cookie παρακολούθησης μετατροπών 30 ημερών. Αυτό το cookie δεν χρησιμοποιείται για προσωπική ταυτοποίηση. Οι πληροφορίες που συλλέγονται με τη χρήση του cookie μετατροπών χρησιμοποιούνται για την παραγωγή στατιστικών στοιχείων μετατροπών για τους πελάτες του Google Ads.

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τις διαφημίσεις Google βάσει ενδιαφερόντων στο πρόγραμμα περιήγησής σας κάνοντας κλικ στο κουμπί «Απενεργοποίηση» στη διεύθυνση https://adssettings.google.de/authenticated ή επιλέγοντας να εξαιρεθείτε στη διεύθυνση http://www.aboutads.info/choices/.

5.2.4 Άλλες υπηρεσίες του Google Marketing Platform (Campaign Manager 360, Display & Video 360, Search Ads 360)

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί κι άλλες υπηρεσίες του Google Marketing Platform (πρώην «Google Doubleclick»). Το Campaign Manager 360 μάς επιτρέπει να προβάλλουμε διαφημιστικές εκστρατείες και να μετράμε την απόδοσή τους. Το Display & Video 360 μάς βοηθά να διαχειριζόμαστε την προβολή και τις εκστρατείες βίντεο. Το Search Ads 360 χρησιμοποιείται για τη διαχείριση εκστρατειών αναζήτησης σε διαφορετικές μηχανές αναζήτησης. Αυτές οι υπηρεσίες χρησιμοποιούν cookies για την προβολή διαφημίσεων που είναι σχετικές με τους χρήστες, για τη βελτίωση των αναφορών απόδοσης εκστρατειών ή για την αποτροπή της εμφάνισης διαφημίσεων σε έναν χρήστη περισσότερες από μία φορές.

Η Google χρησιμοποιεί ένα αναγνωριστικό cookie για να προσδιορίσει ποιες διαφημίσεις προβάλλονται σε ποιο πρόγραμμα περιήγησης και έτσι μπορεί να αποτρέψει την εμφάνισή τους περισσότερες από μία φορές. Η Google μπορεί επίσης να χρησιμοποιεί τα αναγνωριστικά cookie για την παρακολούθηση των μετατροπών, δηλαδή κατά πόσο ένας χρήστης βλέπει μια διαφήμιση και αργότερα επισκέπτεται τον ιστότοπο του διαφημιζόμενου για να κάνει μια αγορά.

Το πρόγραμμα περιήγησής σας δημιουργεί μια απευθείας σύνδεση με τον διακομιστή της Google. Σύμφωνα με την Google, η ενσωμάτωση αυτών των υπηρεσιών παρέχει στην Google την πληροφορία ότι έχετε δει το αντίστοιχο τμήμα του ιστότοπού μας ή έχετε κάνει κλικ σε μια διαφήμιση από εμάς. Αν είστε εγγεγραμμένοι σε μια υπηρεσία της Google, η Google μπορεί να αντιστοιχίσει την επίσκεψη στον λογαριασμό χρήστη σας. Ακόμη και αν δεν είστε εγγεγραμμένοι στην Google ή δεν έχετε συνδεθεί, είναι πιθανό ο πάροχος να βρει τη διεύθυνση IP σας και να την αποθηκεύσει.

Επιπλέον, τα cookies μάς επιτρέπουν να κατανοούμε αν πραγματοποιείτε συγκεκριμένες ενέργειες στον ιστότοπό μας αφού έχετε δει ή κάνει κλικ σε μία από τις διαφημίσεις μας στο Google ή σε άλλη πλατφόρμα (παρακολούθηση μετατροπών) («floodlight»). Η Google χρησιμοποιεί αυτό το cookie για να κατανοήσει το περιεχόμενο με το οποίο έχετε αλληλεπιδράσει στους ιστότοπούς μας, ώστε να μπορούμε αργότερα να σας στείλουμε στοχευμένες διαφημίσεις.

Μπορείτε να αποτρέψετε την παρακολούθηση αλλάζοντας τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας (π.χ. απενεργοποιώντας τα cookies τρίτων), απενεργοποιώντας τα cookies παρακολούθησης μετατροπών με αποκλεισμό των cookies από τον τομέα http://www.google.com/settings/ads/ στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας, και όσον αφορά τις διαφημίσεις βάσει ενδιαφερόντων από παρόχους που συμμετέχουν στην εκστρατεία αυτορρύθμισης About Ads, κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο http://www.aboutads.info/choices ή στον σύνδεσμο www.googleadservices.com. Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι σε αυτήν την περίπτωση ενδέχεται να μην μπορείτε να αξιοποιήσετε πλήρως όλες τις λειτουργίες του ιστότοπου.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Google Marketing Platform στη διεύθυνση https://marketingplatform.google.com/. Μπορείτε επίσης να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στον οργανισμό Network Advertising Initiative (NAI) στη διεύθυνση http://www.networkadvertising.org/.

5.3 Έρευνες Qualtrics

Χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες της Qualtrics LLC – 333 W. River Park Drive, Provo UT 84604, USA, για τη διενέργεια ερευνών πελατών, προϊόντων και επωνυμιών στον ιστότοπό μας. Όταν συμμετέχετε σε μια έρευνα, χρησιμοποιούμε cookies της Qualtrics με τιμές αναγνωριστικών, κυρίως για την παρακολούθηση ή τη διατήρηση των περιόδων λειτουργίας της έρευνας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Qualtrics LLC επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.qualtrics.com.

5.4 Remarketing διαφημίσεων και παρακολούθηση μετατροπών Microsoft

Στον ιστότοπό σας χρησιμοποιούμε διάφορα cookies για marketing, τα οποία παρέχονται ή/και χρησιμοποιούνται από τη Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, ΗΠΑ (στο εξής «Microsoft»). Η Microsoft τοποθετεί cookies στη συσκευή σας, εφόσον καταλήξατε στον ιστότοπό μας μέσω κάποιας διαφήμισης στη μηχανή αναζήτησης Microsoft Bing. Με τον τρόπο αυτόν η Microsoft και εμείς μπορούμε να ανιχνεύουμε αν κάποιος έκανε κλικ σε κάποια διαφήμιση και ανακατευθύνθηκε στον ιστότόπο μας, αλλά και να παρακολουθούμε τις ενέργειές σας έτσι ώστε να αναλύουμε την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας μετατροπής μας. Εμείς μαθαίνουμε μόνο τον συνολικό αριθμό των χρηστών. Η Microsoft συλλέγει, επεξεργάζεται και χρησιμοποιεί πληροφορίες μέσω των cookies, βάσει των οποίων δημιουργούνται προφίλ χρηστών με χρήση ψευδωνύμων. Αυτά τα προφίλ χρηστών χρησιμοποιούνται για την ανάλυση της συμπεριφοράς των χρηστών και την προβολή διαφημίσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τις διευθύνσεις https://privacy.microsoft.com/en-US/privacystatement και choice.microsoft.com/en/opt-out.

5.5 Περισσότερες λεπτομέρειες

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα cookies μάρκετινγκ αλλάζοντας τις ρυθμίσεις σας στο πάνω μέρος της παρούσας πολιτικής. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα επιμέρους cookies μάρκετινγκ που χρησιμοποιούμε στον παρακάτω πίνακα:

Όνομα

Τρίτο μέρος/εξυπηρετητής cookie

 

Σκοπός

Περίοδος διατήρησης

_fbp

 

 

Meta/Facebook, ωστόσο ορίζεται από τον τομέα της Miele

 

 

 

Γενικά: Μάρκετινγκ του Facebook

Ειδικότερα: Το cookie χρησιμοποιείται για την ταυτοποίηση των προγραμμάτων περιήγησης με σκοπό την προβολή διαφημίσεων και την ανάλυση ιστότοπων

90 ημέρες

_fbc

Meta/Facebook, ωστόσο ορίζεται από τον τομέα της Miele

 

Γενικά: Μάρκετινγκ του Facebook

Ειδικότερα: Το cookie χρησιμοποιείται για την αποθήκευση του αναγνωριστικού κλικ του Facebook με σκοπό την αντιστοίχιση της πρόσβασης σε ιστότοπους και των κλικ σε διαφημίσεις του Facebook

90 ημέρες

fr

Γενικά: Μάρκετινγκ του Facebook

Ειδικότερα: Το cookie χρησιμοποιείται για την προβολή, τη μέτρηση και τη βελτίωση της συνάφειας των διαφημίσεων του Facebook

7 ημέρες

wd

Γενικά: Μάρκετινγκ του Facebook

Γενικά: Το cookie χρησιμοποιείται για την παροχή της βέλτιστης εμπειρίας σε σχέση με την οθόνη της συσκευής σας

2 έτη

datr

Γενικά: Μάρκετινγκ του Facebook

Γενικά: Το cookie χρησιμοποιείται για την ταυτοποίηση του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση στο Facebook ανεξάρτητα από τον συνδεδεμένο χρήστη

700 ημέρες

c_user

Γενικά: Μάρκετινγκ του Facebook

Ειδικότερα: Το cookie χρησιμοποιείται για τον έλεγχο ταυτότητας στο Facebook

90 ημέρες

locale

Γενικά: Μάρκετινγκ του Facebook

Ειδικότερα: Το cookie χρησιμοποιείται για το κουμπί «Κοινοποίηση»

7 ημέρες

presence

Γενικά: Μάρκετινγκ του Facebook

Ειδικότερα: Το cookie χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση λειτουργιών και υπηρεσιών του ιστότοπου, όπως η χρήση των παραθύρων συνομιλιών του messenger

Περίοδος λειτουργίας

sb

Γενικά: Μάρκετινγκ του Facebook

Ειδικότερα: Το cookie χρησιμοποιείται για την ταυτοποίηση του προγράμματος περιήγησης για σκοπούς ελέγχου ταυτότητας σύνδεσης

700 ημέρες

spin

Γενικά: Μάρκετινγκ του Facebook

Περίοδος λειτουργίας

xs

Γενικά: Μάρκετινγκ του Facebook

Ειδικότερα: Το cookie χρησιμοποιείται για τον έλεγχο ταυτότητας στο Facebook

Η διάρκεια ζωής αυτού του cookie εξαρτάται από την κατάσταση του πλαισίου «Να παραμείνω συνδεδεμένος». Αν το πλαίσιο «Να παραμείνω συνδεδεμένος» είναι επιλεγμένο, το cookie λήγει μετά από 90 ημέρες αδράνειας. Αν το πλαίσιο «Να παραμείνω συνδεδεμένος» δεν είναι επιλεγμένο, το cookie είναι cookie περιόδου λειτουργίας.

oo

Γενικά: Μάρκετινγκ του Facebook

Ειδικότερα: Το cookie χρησιμοποιείται από το Facebook για να θυμάται ότι ο χρήστης επέλεξε να εξαιρεθεί από το να βλέπει διαφημίσεις από το Meta με βάση τη δραστηριότητα σε ιστότοπους τρίτων

5 έτη

dpr

Γενικά: Μάρκετινγκ του Facebook

Ειδικότερα: Το cookie χρησιμοποιείται για τη βελτιστοποίηση της προβολής στην οθόνη

7 ημέρες

dbln

Γενικά: Μάρκετινγκ του Facebook

Ειδικότερα: Το cookie χρησιμοποιείται για την αποθήκευση των στοιχείων του προγράμματος περιήγησης και των πληροφοριών ασφάλειας λογαριασμού Facebook

2 έτη

act

Γενικά: Μάρκετινγκ του Facebook

Ειδικότερα: Αυτό το cookie χρησιμοποιείται για τη διάκριση ανάμεσα σε δύο περιόδους λειτουργίας για τον ίδιο χρήστη, οι οποίες έχουν δημιουργηθεί σε διαφορετικές χρονικές στιγμές

 

Η διάρκεια ζωής αυτού του cookie εξαρτάται από την κατάσταση του πλαισίου «Να παραμείνω συνδεδεμένος». Αν το πλαίσιο «Να παραμείνω συνδεδεμένος» είναι επιλεγμένο, το cookie λήγει μετά από 90 ημέρες αδράνειας. Αν το πλαίσιο «Να παραμείνω συνδεδεμένος» δεν είναι επιλεγμένο, το cookie είναι cookie περιόδου λειτουργίας.

1P_JAR

Google

Χρησιμοποιείται από: Google Ads

 

Αυτό το cookie παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ο χρήστης χρησιμοποιεί τον ιστότοπο και τυχόν διαφημίσεις που μπορεί να έχει δει ο χρήστης πριν επισκεφτεί τον εν λόγω ιστότοπο.

30 ημέρες

Conversion

Χρησιμοποιείται από: Google Ads

 

Το cookie χρησιμοποιείται για διαφημίσεις.

90 ημέρες

ANID

Χρησιμοποιείται από: Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360

 

Αυτό το cookie συνδέει τις δραστηριότητες του χρήστη σε άλλες συσκευές στις οποίες έχει συνδεθεί προηγουμένως χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό του στην Google. Σε αυτήν τη βάση, οι διαφημίσεις που βλέπει ο χρήστης στις συσκευές του συντονίζονται και πραγματοποιείται μέτρηση των συμβάντων μετατροπής.

13 μήνες ΕΟΧ και Η.Β. / 24 μήνες αλλού

AID

Χρησιμοποιείται από: Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360

 

Αυτό το cookie συνδέει τις δραστηριότητες του χρήστη σε άλλες συσκευές στις οποίες έχει συνδεθεί προηγουμένως χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό του στην Google. Σε αυτήν τη βάση, οι διαφημίσεις που βλέπει ο χρήστης στις συσκευές του συντονίζονται και πραγματοποιείται μέτρηση των συμβάντων μετατροπής.

13 μήνες ΕΟΧ και Η.Β. / 540 ημέρες αλλού

TAID

Χρησιμοποιείται από: Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360

 

Το cookie χρησιμοποιείται για συσχέτιση των ενεργειών του χρήστη σε πολλές συσκευές.

14 ημέρες

NID

Χρησιμοποιείται από: Google Ads

 

Το cookie περιέχει ένα μοναδικό αναγνωριστικό που χρησιμοποιεί η Google για να θυμάται τις προτιμήσεις των χρηστών και άλλες πληροφορίες, όπως η προτιμώμενη γλώσσα, πόσα αποτελέσματα αναζήτησης επιθυμεί ο χρήστης να εμφανίζονται ανά σελίδα και αν ο χρήστης επιθυμεί ή όχι να έχει ενεργοποιημένο το φίλτρο Ασφαλούς Αναζήτησης της Google.

6 μήνες

FPAU

Google, ωστόσο ορίζεται από τον τομέα της Miele

Χρησιμοποιείται από: Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360

 

Το cookie χρησιμοποιείται για αναλύσεις και διαφημίσεις.

90 ημέρες

FPGCLAW

Χρησιμοποιείται από: Google Ads

Αυτό το cookie αντιγράφει τα προϋπάρχοντα cookies του Google Ads, καθώς εγγράφει το Click ID του Google Ads σε ένα cookie πρώτου μέρους

90 ημέρες

FPGCLGB

Χρησιμοποιείται από: Google Ads

 

Το cookie χρησιμοποιείται για αναλύσεις και διαφημίσεις.

90 ημέρες

_gcl_gb

Χρησιμοποιείται από: Google Ads

 

Το cookie βοηθά στη λειτουργία σύνδεσης μετατροπών (Conversion Linker). Λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με κλικ σε διαφημίσεις και τις αποθηκεύει σε ένα cookie πρώτου μέρους, έτσι ώστε οι μετατροπές να μπορούν να αποδοθούν εκτός της σελίδας προορισμού.

90 ημέρες

_gac_gb_<wpid>

Χρησιμοποιείται από: Google Ads

 

Το cookie περιέχει πληροφορίες σχετικά με την εκστρατεία.

90 ημέρες

_gcl_aw

Χρησιμοποιείται από: Google Ads

 

Το cookie βοηθά στη λειτουργία σύνδεσης μετατροπών (Conversion Linker). Λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με κλικ σε διαφημίσεις και τις αποθηκεύει σε ένα cookie πρώτου μέρους, έτσι ώστε οι μετατροπές να μπορούν να αποδοθούν εκτός της σελίδας προορισμού.

90 ημέρες

FPGCLDC

Χρησιμοποιείται από: Campaign Manager, Display & Video 360, Search Ads 360

 

Το cookie χρησιμοποιείται για να βοηθήσει τους διαφημιστές να προσδιορίσουν πόσες φορές οι χρήστες που κάνουν κλικ στις διαφημίσεις τους καταλήγουν να κάνουν μια ενέργεια στον ιστότοπό τους

90 ημέρες

_gcl_dc

Χρησιμοποιείται από: Campaign Manager, Display & Video 360, Search Ads 360

 

για την αποθήκευση και την παρακολούθηση μετατροπών.

90 ημέρες

_gcl_au

Χρησιμοποιείται από: Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360

 

Το cookie χρησιμοποιείται για τη λειτουργία σύνδεσης μετατροπών (Conversion Linker).

90 ημέρες

__gpi

Χρησιμοποιείται από: Google Ad Manager

 

Το cookie συλλέγει πληροφορίες σχετικά με τη συμπεριφορά των χρηστών σε πολλούς ιστότοπους. Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για τη βελτιστοποίηση της συνάφειας των διαφημίσεων στον ιστότοπο.

13 μήνες

__gpi_optout

Χρησιμοποιείται από: Google Ad Manager

 

Αυτό το cookie χρησιμοποιείται για την προβολή διαφημίσεων στον ιστότοπο.

13 μήνες

__gads

Χρησιμοποιείται από: Display & Video 360, Google Ad Manager, Google Ads

 

Το cookie χρησιμοποιείται για την καταγραφή των διαφημίσεων που έχουν προβληθεί στον χρήστη. 

13 μήνες

_gac_<wpid>

 

Χρησιμοποιείται από: Google Analytics

 

Αυτό το cookie περιέχει πληροφορίες σχετικά με την εκστρατεία για τον χρήστη.

 

90 ημέρες

 

pm_sess

Doubleclick, Google

 

Χρησιμοποιείται από: Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360

 

Το cookie ορίζεται προκειμένου να αποτρέπει τις ενέργειες τυχόν κακόβουλων ιστότοπων εν αγνοία του χρήστη και εκ μέρους του χρήστη.

30 λεπτά

pm_sess_NNN

Χρησιμοποιείται από: Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360

 

Το cookie ορίζεται προκειμένου να αποτρέπει τις ενέργειες τυχόν κακόβουλων ιστότοπων εν αγνοία του χρήστη και εκ μέρους του χρήστη.

30 λεπτά

aboutads_sessNNN

Χρησιμοποιείται από: Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360

 

Το cookie επιτρέπει στους χρήστες να αλληλεπιδρούν με μια υπηρεσία ή έναν ιστότοπο ώστε να έχουν πρόσβαση σε λειτουργίες που είναι θεμελιώδεις για την εν λόγω υπηρεσία. Χρησιμοποιείται για τον έλεγχο ταυτότητας των χρηστών, την πρόληψη της απάτης και την προστασία των χρηστών κατά την αλληλεπίδρασή τους με μια υπηρεσία.

30 λεπτά

DSID

Χρησιμοποιείται από: Campaign Manager, Google Ad Manager, Google Analytics, Display & Video 360, Search Ads 360

 

Το cookie χρησιμοποιείται για την ταυτοποίηση ενός συνδεδεμένου χρήστη σε ιστότοπους εκτός της Google και για να θυμάται αν ο χρήστης έχει συμφωνήσει με την εξατομίκευση των διαφημίσεων.

2 εβδομάδες

test_cookie

Χρησιμοποιείται από: Campaign Manager, Google Ad Manager, Google Analytics, Display & Video 360, Search Ads 360

 

Αυτό το cookie χρησιμοποιείται από το Google DoubleClick για να ελέγξει ότι μπορούν να οριστούν cookies.

15 λεπτά

id

Χρησιμοποιείται από: Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ad Manager, Search Ads 360

 

Το cookie χρησιμοποιείται από την Google για διαφημίσεις, συμπεριλαμβανομένων της προβολής και της παροχής διαφημίσεων, της εξατομίκευσης διαφημίσεων, του περιορισμού του αριθμού των φορών που εμφανίζεται μια διαφήμιση σε έναν χρήστη, της σίγασης των διαφημίσεων που έχουν επιλέξει να σταματήσουν να βλέπουν και της μέτρησης της αποτελεσματικότητας των διαφημίσεων.

OPT_OUT: καθορισμένη λήξη (έτος 2030/11/09), non-OPT_OUT: 13 μήνες ΕΟΧ και Η.Β. / 24 μήνες αλλού

FLC

Χρησιμοποιείται από: Campaign Manager, Display & Video 360, Search Ads 360

 

Αυτό το cookie χρησιμοποιείται για τη σύνδεση της δραστηριότητας του χρήστη σε πολλές συσκευές, τον συντονισμό των διαφημίσεων που βλέπει ο χρήστης σε πολλές συσκευές και τη μέτρηση των συμβάντων μετατροπής.

10 δευτερόλεπτα

RUL

 

Χρησιμοποιείται από: Display & Video 360, Google Ads

 

Το cookie χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει αν η διαφήμιση του ιστότοπου εμφανίζεται σωστά.

12 μήνες

IDE

Χρησιμοποιείται από: Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ad Manager, Google Analytics, Search Ads 360

 

Το cookie χρησιμοποιείται για την προβολή στοχευμένων διαφημίσεων που είναι σχετικές για τους χρήστες στο διαδίκτυο.

 

13 μήνες ΕΟΧ και Η.Β. / 24 μήνες αλλού

Survey ID

Qualtrics LLC

Γενικά: Έρευνες Qualtrics

 

Ειδικότερα: Το cookie χρησιμοποιείται για την ταυτοποίηση του χρήστη της έρευνας και για την αποθήκευση του ιστορικού έρευνας του χρήστη, καθώς και για την παρακολούθηση ή τη διατήρηση της περιόδου λειτουργίας της έρευνας.

6 μήνες

Κατακερματισμός του αναγνωριστικού περιόδου λειτουργίας και των παραμέτρων ερωτήματος που αντιστοιχίζονται σε ένα αναγνωριστικό περιόδου λειτουργίας

Γενικά: Έρευνες Qualtrics

 

Ειδικότερα: Το cookie χρησιμοποιείται για την καταγραφή του κατακερματισμού του αναγνωριστικού περιόδου λειτουργίας και της διεύθυνσης URL της απάντησης χρήστη ώστε, αν γίνει αποθήκευση και συνέχιση στην έρευνα, ο χρήστης να μπορεί να επιστρέψει στην απάντηση και να συνεχίσει

Έως 1 έτος ή όταν ολοκληρωθεί η περίοδος λειτουργίας

QST

Γενικά: Έρευνες Qualtrics

 

Ειδικότερα: Το cookie χρησιμοποιείται για την καταγραφή της έρευνας που πραγματοποιήθηκε και αποτρέπει την εκ νέου συμμετοχή του ίδιου χρήστη στην ίδια έρευνα.

6 μήνες

<surveyid><statedata>-reloadSession

Γενικά: Έρευνες Qualtrics

 

Ειδικότερα: Αυτό το cookie προορίζεται για έρευνες που χρησιμοποιούν τη μέθοδο ελέγχου ταυτότητας SSO και χρησιμοποιείται για την αποστολή πληροφοριών στην Qualtrics σχετικά με την περίοδο λειτουργίας προς επαναφόρτωση, αφού ο συμμετέχων διακόψει προσωρινά και επιστρέψει.

15 λεπτά

Κατακερματισμός της διεύθυνσης URL, όπου μπορεί να προστεθεί το -singleReload

Γενικά: Έρευνες Qualtrics

 

Ειδικότερα: Το cookie χρησιμοποιείται για την καταγραφή της έρευνας που πραγματοποιήθηκε και αποτρέπει την εκ νέου συμμετοχή του ίδιου χρήστη στην ίδια έρευνα.

6 μήνες

MUID, MSFPC, MC1

 

Microsoft

 

Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την ταυτοποίηση των προγραμμάτων περιήγησης για τις ανάγκες της προβολής διαφημίσεων και της ανάλυσης ιστοτόπων.

13 μήνες

MUIDB

390 ημέρες

_uestsid

Αυτό το cookie χρησιμοποιείται για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τον τρόπο που οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπό μας.

30 λεπτά

_uetvid

Αυτό το cookie χρησιμοποιείται για την αποθήκευση και την παρακολούθηση επισκέψεων σε διάφορους ιστοτόπους.

13 μήνες

_uetmsclkid

Αυτό είναι το Microsoft Click ID, το οποίο χρησιμοποιείται για βελτίωση της ακρίβειας κατά την παρακολούθηση μετατροπών.

Περίοδος λειτουργίας

SRCHHPGUSR

Αυτό το cookie μάς επιτρέπει να παρακολουθούμε την αποτελεσματικότητα των διαφημιστικών εκστρατειών μας.

2 έτη

_RwBf

Αυτό το cookie χρησιμοποιείται για σκοπούς παρακολούθησης διαφημίσεων.

1 έτος

ipv6

Αυτό το cookie παρακολουθεί τις επισκέψεις στη μηχανή αναζήτησης Bing.

Περίοδος λειτουργίας

BCP

Αυτό το cookie χρησιμοποιείται για σκοπούς παρακολούθησης διαφημίσεων.

1 έτος

SUID

Αυτό το cookie είναι μια υπηρεσία ανάλυσης η οποία συνδέει δεδομένα από το δίκτυο διαφημίσεων της μηχανής αναζήτησης Bing με ενέργειες που εκτελούνται στον ιστότοπο.

1 ημέρα

SRCHD

Αυτό το cookie είναι μια υπηρεσία ανάλυσης η οποία συνδέει δεδομένα από το δίκτυο διαφημίσεων της μηχανής αναζήτησης Bing με ενέργειες που εκτελούνται στον ιστότοπο.

9 μήνες

SRCHUID

Αυτό το cookie περιέχει ένα μοναδικό αναγνωριστικό χρήστη της μηχανής αναζήτησης Bing.

9 μήνες

SRCHUSR

Αυτό το cookie είναι μια υπηρεσία ανάλυσης η οποία συνδέει δεδομένα από το δίκτυο διαφημίσεων της μηχανής αναζήτησης Bing με ενέργειες που εκτελούνται στον ιστότοπο.

2 έτη

SRCHS

Αυτό το cookie είναι μια υπηρεσία ανάλυσης η οποία συνδέει δεδομένα από το δίκτυο διαφημίσεων της μηχανής αναζήτησης Bing με ενέργειες που εκτελούνται στον ιστότοπο.

Περίοδος λειτουργίας

_EDGE_S

Αυτό το cookie χρησιμοποιείται για την επαναστοχοθέτηση επισκεπτών ιστοτόπων μέσω Bing.

Περίοδος λειτουργίας

_EDGE_V

Αυτό το cookie τοποθετείται όταν ένας χρήστης ζητάει υπηρεσίες Bing Maps.

390 ημέρες

_SS

Αυτό το cookie υποδεικνύει αν η σελίδα που προβάλλεται είναι η πρώτη σε μια περίοδο σύνδεσης.

Περίοδος λειτουργίας

_tarLang

Αυτό το cookie χρησιμοποιείται για την αποθήκευση και καταμέτρηση των προβολών μιας σελίδας.

1 έτος

USRLOC

Αυτό το cookie χρησιμοποιείται για την κατανόηση της αλληλεπίδρασης των χρηστών με τον ιστότοπο.

390 ημέρες

ABDEF

Αυτό το cookie χρησιμοποιείται από το δίκτυο διαφημίσεων της Bing για σκοπούς παρακολούθησης διαφημίσεων.

390 ημέρες

_UR

Αυτό το cookie χρησιμοποιείται από το δίκτυο διαφημίσεων της Bing για σκοπούς παρακολούθησης διαφημίσεων.

390 ημέρες

_HPVN

Αυτό το cookie χρησιμοποιείται από το δίκτυο διαφημίσεων της Bing για σκοπούς παρακολούθησης διαφημίσεων.

390 ημέρες

ANIMIA

Αυτό το cookie χρησιμοποιείται από το δίκτυο διαφημίσεων της Bing για σκοπούς παρακολούθησης διαφημίσεων.

22 ημέρες

_TTSS_OUT

Αυτό το cookie είναι ένα cookie ανάλυσης από την Bing.

1 έτος

_TTSS_IN

Αυτό το cookie είναι ένα cookie ανάλυσης από την Bing.

1 έτος

dsc

Αυτό το cookie χρησιμοποιείται από το δίκτυο διαφημίσεων της Bing για σκοπούς παρακολούθησης διαφημίσεων.

Περίοδος λειτουργίας

ANON

Αυτό είναι ένα cookie της ίδιας της Micorsoft MSN για την παροχή περιεχομένου βασισμένου στον χρήστη.

2 μήνες

MS0

Αυτό το cookie προσδιορίζει μια συγκεκριμένη περίοδο σύνδεσης.

13 μήνες

MR

Αυτό το cookie χρησιμοποιείται από τη Microsoft για την επαναφορά ή ανανέωση του cookie MUID.

3 μήνες

MSCC

Αυτό το cookie περιέχει επιλογές χρήστη για τις περισσότερες λειτουργίες της Microsoft.

6 μήνες

MC0

Αυτό το cookie ανιχνεύει εάν στο πρόγραμμα περιήγησης έχουν ενεργοποιηθεί cookies.

13 μήνες

NAP

Αυτό το cookie περιέχει μια κρυπτογραφημένη έκδοση των δεδομένων σας όπως χώρα, ταχυδρομικός κώδικας, ηλικία, φύλο, γλώσσα και επάγγελμα, εφόσον είναι γνωστά, βάσει του προφίλ σας που είναι συνδεδεμένο στον προσωπικό σας λογαριασμό Microsoft.

 

Αυτό το cookie τοποθετείται μόνο αν ο χρήστης αποδέχτηκε τα cookies της Microsoft Bing, δημιούργησε προφίλ Microsoft και παρείχε στη Microsoft τις παρακάτω πληροφορίες.

13 μήνες

OIDI

Αυτό το cookie χρησιμοποιείται από το δίκτυο διαφημίσεων της Bing για σκοπούς παρακολούθησης διαφημίσεων.

1 έτος

MH

Αυτό το cookie εμφανίζεται σε ιστότοπους κοινής ιδιοκτησίας όπου η Microsoft συνεργάζεται με κάποιον διαφημιστή. Αυτό το cookie ταυτοποιεί τον διαφημιστή ώστε να επιλεγεί η κατάλληλη διαφήμιση.

13 μήνες

PPAuth, MSPAuth,

MSNRPSAuth, KievRPSAuth,

WLSSC, MSPProf

Αυτά τα cookies συμβάλλουν στην επαλήθευση της ταυτότητας ενός χρήστη όταν συνδέεται στον προσωπικό του λογαριασμό Microsoft.

13 μήνες

x-ms-gateway-slice

Αυτό το cookie αναγνωρίζει μια πύλη για εξισορρόπηση φορτίου.

13 μήνες

TOptOut

Αυτό το cookie καταγράφει την απόφαση του χρήστη να μην λαμβάνει από τη Microsoft διαφημίσεις βασισμένες στα ενδιαφέροντά του. Όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο, η Microsoft τοποθετεί αυτό το cookie ως προεπιλογή, και το αφαιρεί όταν ένας χρήστης συναινεί στη λήψη διαφημίσεων βάσει ενδιαφερόντων.

5 έτη

CSRFCookie

Αυτό το cookie χρησιμοποιείται από το δίκτυο διαφημίσεων της Bing για σκοπούς παρακολούθησης διαφημίσεων.

Περίοδος λειτουργίας

_uetsid_exp (αποθήκευση τοπικά)

 

Αυτό το cookie χρησιμοποιείται για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τον τρόπο που οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπό μας.

Μόνιμα

_uetvid_exp (αποθήκευση τοπικά)

Αυτό το cookie χρησιμοποιείται για την αποθήκευση και την παρακολούθηση επισκέψεων σε διάφορους ιστοτόπους.

Μόνιμα

 

6. Τροποποιήσεις στην παρούσα πολιτική για τα cookies

Ενδέχεται να τροποποιούμε την παρούσα πολιτική για τα cookies κατά καιρούς, ώστε να αντικατοπτρίζουμε τυχόν αλλαγές στα cookies που χρησιμοποιούμε ή για άλλους λειτουργικούς, νομικούς ή κανονιστικούς λόγους. Επομένως, πρέπει να επανεξετάζετε τακτικά την παρούσα πολιτική για τα cookies, ώστε να παραμένετε ενημερωμένοι σχετικά με την από μέρους μας χρήση των cookies και των σχετικών τεχνολογιών. Μπορείτε να δείτε πότε ενημερώθηκε τελευταία φορά η πολιτική για τα cookies ελέγχοντας την ημερομηνία «τελευταία ενημέρωση» που εμφανίζεται στο επάνω μέρος της παρούσας πολιτικής.

 

7. Επιπλέον πληροφορίες

Εάν έχετε ερωτήσεις ή σχόλια για την παρούσα πολιτική για τα cookies, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση info@miele.gr.

Cookies που δεν απαιτούν έγκριση σε αυτόν τον ιστότοπο

Αυτά τα cookies είναι απολύτως απαραίτητα για την παροχή μιας συγκεκριμένης υπηρεσίας που ζητά ρητά ο χρήστης.

Αυτά περιλαμβάνουν ειδικότερα:

• Cookie εισόδου χρήστη: Χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση εισόδου του χρήστη, π.χ. κατά τη συμπλήρωση των εντύπων ή κατά τη χρήση του καλαθιού αγορών, υπό την προϋπόθεση ότι τα cookies αποθηκεύονται μόνο για μία περίοδο λειτουργίας ή για λίγες ώρες.

 • Cookies ταυτοποίησης: χρησιμεύουν για την αναγνώριση του χρήστη για τη διάρκεια της συνόδου μόλις συνδεθεί.

 • Cookies ασφαλείας: Προστατεύουν την κατάχρηση κατά τη σύνδεση.

 • Cookies πολυμέσων: Χρησιμοποιούνται για την προβολή περιεχομένου πολυμέσων.

 

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε ή να διαγράψετε τα cookies προσαρμόζοντας τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης.

 

Αποδεκτά cookies σε αυτόν τον ιστότοπο

• Τα cookies, τα οποία σύμφωνα με καθαρά νόμιμο ορισμό δεν είναι απολύτως απαραίτητα για να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν τον ιστότοπο, εκπληρώνουν σημαντικά καθήκοντα. Χωρίς αυτά τα cookies, οι λειτουργίες που επιτρέπουν την άνετη πλοήγηση στην ιστοσελίδα μας δεν θα είναι πλέον διαθέσιμες. Οι ρυθμίσεις που έχετε κάνει, όπως μια επιλογή γλώσσας, δεν θα μπορούν να αποθηκευτούν και γι 'αυτό πρέπει να ερωτηθούν ξανά σε κάθε σελίδα. Επιπλέον, δεν θα έχουμε πλέον την ευκαιρία να ανταποκριθούμε σε εσάς με εξατομικευμένες προσφορές.