Προστασία Δεδομένων / Cookies

Προστασία δεδομένων

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΜΗΛΕ-ΕΛΛΑΣ, Εμπορική Εταιρεία Ηλεκτρικών Μηχανών, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» (στο εξής η «Miele») έχει ως βασική προτεραιότητά της την προστασία των προσωπικών δεδομένων τα οποία επεξεργάζεται. Για το σκοπό αυτό, συμμορφώνεται διαρκώς με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ειδικότερα τον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 679/2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (στο εξής «ΓΚΠΔ») καθώς και την εθνική νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (στο εξής η «Πολιτική») έχει ως σκοπό την πληροφόρησή σας σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που πραγματοποιούμε καθώς και τον τρόπο και τους σκοπούς συλλογής, αποθήκευσης, χρήσης και διαβίβασης των εν λόγω πληροφοριών κατά περίπτωση.

Γενικές πληροφορίες και Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Η Miele που εδρεύει στη Λεωφόρο Μεσογείων αρ. 257, Ν. Ψυχικό, 15451, με Α.Φ.Μ. 095053144, και με αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 000430201000, όπως νομίμως εκπροσωπείται, είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται με τα μέσα και τους τρόπους που περιγράφονται αναλυτικά στην παρούσα Πολιτική και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας στο πλαίσιο της σχέσης σας με αυτή.

I.Σκοποί Επεξεργασίας

Η Miele ενδέχεται να επεξεργασθεί τα προσωπικά σας δεδομένα για έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους σκοπούς και ειδικότερα: στο πλαίσιο εκτέλεσης σύμβασης με εσάς  (π.χ. για επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με τη παράδοση της παραγγελίας κλπ.), για τη συμμόρφωσής της με τις έννομες υποχρεώσεις της, για την διαφύλαξη και προστασία των εννόμων συμφερόντων της, για την βελτιστοποίηση των υπηρεσιών της καθώς και για την προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών της (π.χ. για τα νέα προϊόντα, προσφορές και εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στην Miele κλπ.).

II.Τι είδους προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε

Κάθε φορά που αγοράζετε κάποιο προϊόν μας, κάνετε χρήση των υπηρεσιών μας ή αιτείστε την παροχή αυτών από εμάς,  επισκέπτεστε τις εγκαταστάσεις μας ή τον διαδικτυακό τόπο μας, επικοινωνείτε απευθείας μαζί μας χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε μέσο, συμπληρώνετε ηλεκτρονικές ή φυσικές αιτήσεις ή φόρμες επικοινωνίας, συνάπτετε οποιουδήποτε είδους σύμβαση μαζί μας, ενδέχεται να συλλέξουμε και να επεξεργαστούμε προσωπικά σας δεδομένα. Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε μόνο δεδομένα, τα οποία είναι απολύτως αναγκαία για την εκπλήρωση των σκοπών μας, ενώ σε καμία περίπτωση δεν συλλέγουμε ούτε επεξεργαζόμαστε μεγαλύτερο αριθμό δεδομένων από αυτόν που απαιτείται για την εκπλήρωση των σκοπών της επεξεργασίας.

Συγκεκριμένα, τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας από την Miele περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

1.Προσωπικά δεδομένα που μας έχετε παράσχει εσείς, όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση e-mail, αριθμό τηλεφώνου, ΑΦΜ κ.ά.

2.Προσωπικά Δεδομένα και πληροφορίες κατά την περιήγησή σας στον ιστότοπo της Miele και πληροφορίες που προέρχονται από τη χρήση του διαδικτύου ή/και αυτόματα μέσω του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε στο desktop, το laptop, το tablet ή την κινητή σας συσκευή, όπως τη διεύθυνση IP, τον τύπο και την έκδοση του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε, το λειτουργικό σας σύστημα, τον είδος της συσκευής που χρησιμοποιείτε, πληροφορίες που αναζητήσατε κ.ά.

 

III.Νομική Βάση της Επεξεργασίας

Η Miele επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους ανωτέρω σκοπούς μόνο όταν έχει νόμιμο λόγο να προβεί στη συγκεκριμένη επεξεργασία και, συγκεκριμένα:

1.Όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης ή για να ληφθούν μέτρα κατ' αίτησή σας πριν από τη σύναψη σύμβασης, όπως για παράδειγμα όταν αγοράζετε κάποιο προϊόν μας, κατά την παροχή των υπηρεσιών μας σε εσάς ή όταν αιτήστε την παροχή αυτών κλπ. (ΓΚΠΔ, άρθρο  6, παρ. 1 β’),

2.Όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωσή μας με τις έννομες υποχρεώσεις μας, όπως για παράδειγμα για τη συμμόρφωσή μας με τις φορολογικές διατάξεις κλπ.  (ΓΚΠΔ, άρθρο  παρ. 1 γ’).

3.Όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη διαφύλαξη και προστασία των έννομων συμφερόντων, τόσο των δικών μας όσο και των δικών σας, όπως για παράδειγμα για τη θεμελίωση, άσκηση ή/και υποστήριξη των νομικών μας αξιώσεων, για την ασφάλεια των φυσικών προσώπων και των προϊόντων που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις μας καθώς και των ίδιων των εγκαταστάσεών μας χρησιμοποιώντας κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης (CCTV) και κάμερες ασφαλείας  (ΓΚΠΔ, άρθρο  παρ. 1 στ’).

4.Όταν υπάρχει συναίνεση από το υποκείμενο των δεδομένων για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του για τους σκοπούς της βελτιστοποίησης των υπηρεσιών μας καθώς και για την προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών μας (ΓΚΠΔ, άρθρο  παρ. 1 α’)

 IV. Πώς και με ποιους μοιραζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
Η Miele διαβιβάζει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους μόνο εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, προκειμένου οι ίδιοι να την βοηθήσουν στην εκτέλεση των ανωτέρω σκοπών. Οι εν λόγω αποδέκτες προσωπικών δεδομένων είναι αξιόπιστοι συνεργάτες της Miele και εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι της, οι οποίοι λειτουργούν ως εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της. Η Miele θα διαβιβάσει δεδομένα σε άλλα πρόσωπα μόνο εκ του νόμου ή βάσει δικαστικής απόφασης.

Η Miele απαιτεί από όλους τους συνεργάτες της – παρόχους υπηρεσιών εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία της εμπιστευτικότητας και της ασφάλειας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και συνάπτει με αυτούς συμβάσεις με αντίστοιχες δεσμεύσεις, κατά τα προβλεπόμενα στην εφαρμοστέα νομοθεσία.

 

 V.Για ποιο χρονικό διάστημα τηρούμε τα δεδομένα σας

Τα προσωπικά δεδομένα σας τυγχάνουν επεξεργασίας από την Miele για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο ανάλογα με το σκοπό για τον οποίο γίνεται η συλλογή και η επεξεργασία τους και ειδικότερα:

1.Όταν η επεξεργασία εκτελείται για την εκτέλεση σύμβασης ή για να ληφθούν μέτρα κατ' αίτησή σας πριν από τη σύναψη σύμβασης, για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης.

2.Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση από διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου, για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις (π.χ. φορολογικές διατάξεις κλπ.).

3.Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται για λόγους έννομων συμφερόντων της Miele ή τρίτου μέρους, για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την ικανοποίηση των εν λόγω εννόμων συμφερόντων.

4.Όταν η επεξεργασία εκτελείται με βάση την συγκατάθεσή σας, μέχρι την ανάκληση της. Εάν επιθυμείτε τη διαγραφή των δεδομένων σας από τη βάση δεδομένων της Miele, μπορείτε να υποβάλετε σχετικό αίτημα σύμφωνα με τα οριζόμενα κατωτέρω υπό VΙΙI. Στην περίπτωση αυτή, η Miele αναλαμβάνει να ικανοποιήσει το αίτημά σας, εκτός εάν από την ισχύουσα νομοθεσία προβλέπεται συγκεκριμένο διάστημα διατήρησης των προσωπικών δεδομένων, το οποίο δεν μπορεί να αρθεί ή μεταβληθεί από το υποκείμενο των δεδομένων. Η ανάκληση της συγκατάθεσής δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση κατά το χρονικό διάστημα πριν την ανάκλησή της.

 

VI.Ασφάλεια Δεδομένων

Η Miele λαμβάνει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων, για τη διασφάλιση του απορρήτου της επεξεργασίας τους και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή / απώλεια / αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλης μορφής αθέμιτη επεξεργασία. Επιπλέον, δεσμεύει με ρήτρες εμπιστευτικότητας και με την υποχρέωση τήρησης απορρήτου όσα άτομα έχουν πρόσβαση ή επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό της.

Αν και καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, η Miele δεν μπορεί να εγγυηθεί την απόλυτη ασφάλεια των δεδομένων που αποθηκεύονται στο πληροφοριακό της σύστημα. Εφόσον διαπιστωθεί παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η Miele θα εφαρμόζει επαρκείς διαδικασίες για τη διασφάλιση της ορθής διαχείρισης τέτοιων περιστατικών και την αποτελεσματική αντιμετώπιση του κινδύνου.

VII.Χρήση cookies

Η Miele χρησιμοποιεί τεχνολογίες Internet (όπως cookies, Java Script) για να σας διευκολύνει να εργάζεστε σε εφαρμογές στο Διαδίκτυο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την χρήση cookies από την Miele παρακαλούμε δείτε την Πολιτική Cookies.

 

VII.Τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα σας

Σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα σας που υποβάλλονται στην ανωτέρω περιγραφόμενη επεξεργασία, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

Δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης: Έχετε δικαίωμα να ενημερωθείτε και να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα σας τα οποία επεξεργαζόμαστε και να λάβετε συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους.

Δικαίωμα διόρθωσης: Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση, τροποποίηση, συμπλήρωση και επικαιροποίηση των δεδομένων σας, εφόσον αυτά είναι ανακριβή, ανεπίκαιρα ή ελλιπή. 

Δικαίωμα διαγραφής: Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων όταν το εν λόγω δικαίωμα δεν υπόκειται σε περιορισμούς σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ή τυχόν άλλους περιορισμούς.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων όταν: (α) αμφισβητείται η ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων και μέχρι να γίνει επαλήθευση, (β) η επεξεργασία είναι παράνομη και ζητάτε αντί διαγραφής τον περιορισμό χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων, (γ) τα προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας, σας είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων, και (δ) εναντιώνεστε στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που μας αφορούν και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία.

Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία: Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων υπό συγκεκριμένες μόνο προϋποθέσεις που προβλέπονται στη νομοθεσία.

Δικαίωμα στη φορητότητα: Έχετε δικαίωμα να λάβετε χωρίς χρέωση τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή που θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά, να τα χρησιμοποιήσετε και να τα επεξεργαστείτε, καθώς και να μας ζητήσετε, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Το εν λόγω δικαίωμα ισχύει για τα δεδομένα που μας έχετε παράσχει εσείς και η επεξεργασία τους διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα με βάση τη συγκατάθεσή σας ή σε εκτέλεση σχετικής σύμβασης.

Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης: Έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, στο μέτρο που ελήφθη για τις σκοπούμενες επεξεργασίες, ανά πάσα στιγμή.

Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματά σας μπορείτε να απευθύνεστε στη διεύθυνση e-mail: info@miele.gr

Δικαίωμα καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧ: Έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr). Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600, Fax: +30 210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: complaints@dpa.gr.

Ωστόσο, η Αρχή συνιστά να απευθύνεστε πρώτα στον υπεύθυνο επεξεργασίας, δηλαδή στην Miele, προκειμένου να προσπαθήσουμε να επιλύσουμε εσωτερικά το όποιο ζήτημα προκύψει.

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μπορεί να αναθεωρείται ανά διαστήματα, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίησή σας. Για το λόγο αυτό, παρακαλούμε να ελέγχετε την παρούσα Πολιτική ανά τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνεστε για την ύπαρξη τροποποιημένων εκδόσεων.

new link

Ασφάλεια δεδομένων

Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια των δεδομένων στην Miele

Η Miele σχετικά με την ασφάλεια των δεδομένων

Η Miele λαμβάνει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων, για τη διασφάλιση του απορρήτου της επεξεργασίας τους και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή / απώλεια / αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλης μορφής αθέμιτη επεξεργασία. Επιπλέον, δεσμεύει με ρήτρες εμπιστευτικότητας και με την υποχρέωση τήρησης απορρήτου όσα άτομα έχουν πρόσβαση ή επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό της.

Αν και καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, η Miele δεν μπορεί να εγγυηθεί την απόλυτη ασφάλεια των δεδομένων που αποθηκεύονται στο πληροφοριακό της σύστημα. Εφόσον διαπιστωθεί παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η Miele θα εφαρμόζει επαρκείς διαδικασίες για τη διασφάλιση της ορθής διαχείρισης τέτοιων περιστατικών και την αποτελεσματική αντιμετώπιση του κινδύνου.

Για την αναφορά τρωτων σημειων αλλα και για άντληση πληροφοριών σχετικά με την ηλεκτρονική ασφάλεια της Miele, χρησιμοποιήστε τη διεθνή σελίδα μας:

             https://www.miele.com/de/com/cybersicherheit-5047.htm

Ακόμα κι αν δεν είστε σίγουροι: Θα προωθήσουμε το αίτημά σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας αν έχουμε περαιτέρω ερωτήσεις.

Cookies

 

Πολιτική για τα cookies

Τελευταία ενημέρωση: 08/01/2024

Η Miele Ελλάς Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. («Miele») χρησιμοποιεί cookies σε αυτόν τον ιστότοπο. Σε αυτήν την πολιτική εξηγούμε λεπτομερώς τι είδους cookies χρησιμοποιεί η Miele, ποια δεδομένα επεξεργάζονται αυτά τα cookies, ποια είναι η διάρκεια ζωής τους και τα δικαιώματά σας σχετικά με τα cookies.

Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή από τις «Ρυθμίσεις cookies» στην ενότητα «Κέντρο προιμήσεων απορρήτου».

1. Γενική επεξήγηση

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή ή στην τελική συσκευή σας όταν χρησιμοποιείτε τους ιστότοπούς μας. Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο της Miele, ενδέχεται να αποθηκευτεί ένα cookie στο σύστημά σας. Αυτό περιέχει μια μεμονωμένη συμβολοσειρά χαρακτήρων που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αναγνώριση του προγράμματος περιήγησής σας την επόμενη φορά που θα επισκεφτείτε τον ιστότοπο. Υπάρχουν δύο βασικοί τύποι cookies:

 • Προσωρινά cookies: Αυτά τα cookies, γνωστά και ως cookies περιόδου λειτουργίας, αποθηκεύονται προσωρινά στον υπολογιστή ή στην τερματική συσκευή κατά τη διάρκεια επίσκεψής σας στον ιστότοπό μας και στη συνέχεια διαγράφονται.
 • Μόνιμα cookies: Αυτά τα cookies παραμένουν στον υπολογιστή σας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.​

   

Γενικά, η Miele χρησιμοποιεί διάφορες τεχνολογίες διαδικτύου (π.χ. cookies, Java-Script) για να διευκολύνει την από μέρους σας χρήση των διαδικτυακών εφαρμογών της Miele και να τις βελτιστοποιήσει. Αυτό σημαίνει ότι τις χρησιμοποιούμε για να κάνουμε τα εξής:

 • Να σας αναγνωρίζουμε όταν συνδέεστε στο διαδικτυακό μας κατάστημα και να διασφαλίζουμε ότι εφαρμόζονται τα ισχύοντα πρότυπα ασφάλειας που έχουν βελτιστοποιηθεί προς όφελός σας.
 • Να μπορούμε να θυμόμαστε τα προϊόντα που έχετε προσθέσει στο καλάθι αγορών ή στο σημειωματάριό σας.
 • Να σας δείχνουμε την ποσότητα των προϊόντων που έχετε προσθέσει στο καλάθι αγορών ή στο σημειωματάριό σας στον ιστότοπο.
 • Να μας υπενθυμίζουν τη γλώσσα που έχετε επιλέξει κατά την περίοδο λειτουργίας, ώστε να μπορείτε να πλοηγηθείτε στις σελίδες μας με μεγαλύτερη ευκολία.
 • Να αναλύουμε δεδομένα, όπως ο υπολογισμός του αριθμού των επισκεπτών στον ιστότοπό μας ή οι ιστότοποι με τις περισσότερες επισκέψεις. Χρησιμοποιούμε τα αποτελέσματα της ανάλυσης για να βελτιστοποιήσουμε τον ιστότοπό μας.
 • Χρησιμοποιούμε επίσης τα λεγόμενα cookies μάρκετινγκ τρίτων με σκοπό την επαναστόχευση/το επαναληπτικό μάρκετινγκ (remarketing) και την τοποθέτηση εξατομικευμένων online διαφημίσεων.

   

Λάβετε υπόψη ότι η Miele χρειάζεται από εσάς να εκφράσετε τις προτιμήσεις σας σχετικά με τη χρήση των cookies στο δικό της περιβάλλον εργασίας αλλά αλλάζοντας τις ρυθμίσεις cookies του προγράμματος περιήγησής σας στο διαδίκτυο μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε ή να περιορίσετε τη μετάδοση των cookies. Μπορείτε να διαγράψετε τα ήδη αποθηκευμένα cookies ανά πάσα στιγμή. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διαγραφής των cookies με βάση το πρόγραμμα περιήγησης μπορείτε να βρείτε εδώ:

Ωστόσο, λάβετε υπόψη ότι αν απενεργοποιήσετε τα cookies ενδέχεται να μην μπορείτε πλέον να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες του ιστότοπου. Στα μενού των περισσότερων προγραμμάτων περιήγησης μπορείτε να βρείτε επιλογές ρυθμίσεων για τη χρήση των cookies. Κατά κανόνα, ένα πρόγραμμα περιήγησης έχει τις ακόλουθες επιλογές ρυθμίσεων:

 • Εμφάνιση cookies,
 • Αποδοχή cookies,
 • Απενεργοποίηση όλων ή συγκεκριμένων cookies,
 • Απενεργοποίηση όλων των cookies κατά το κλείσιμο του προγράμματος περιήγησης,
 • Αποκλεισμός cookies,
 • Ειδοποίηση όταν πρόκειται να οριστεί ένα cookie,
 • Εναντίωση στην παρακολούθηση της διαδικτυακής ανάλυσης (εξαίρεση).

   

Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, ένα banner σάς ενημερώνει σχετικά με τη χρήση των cookies και ζητά τη συγκατάθεσή σας για τα cookies για τα οποία απαιτείται συγκατάθεση. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή με μελλοντική ισχύ, όπως εξηγούμε λεπτομερώς στην παρούσα πολιτική για τα cookies.

 

2. Διαχειριστής ετικετών Google

Στον ιστότοπό μας χρησιμοποιούμε την υπηρεσία διαχείρισης ετικετών που ονομάζεται Διαχειριστής ετικετών Google και παρέχεται από την Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin («Google»). Ο Διαχειριστής ετικετών Google επιτρέπει στους ιστότοπους να ενημερώνουν γρήγορα και εύκολα τους κώδικες μέτρησης και τα σχετικά τμήματα κώδικα που συλλογικά ονομάζονται ετικέτες στους ιστότοπους ή στις εφαρμογές για κινητές συσκευές. Όταν το μικρό τμήμα κώδικα του Διαχειριστή ετικετών προστεθεί σε ένα project, ο ιστότοπος μπορεί να χρησιμοποιεί διαμορφώσεις ετικετών ανάλυσης και μέτρησης εύκολα και με ασφάλεια από ένα περιβάλλον εργασίας χρήστη που βασίζεται στο διαδίκτυο.

Ο Διαχειριστής ετικετών Google μάς βοηθά να υλοποιούμε και να διαχειριζόμαστε τα cookies και τις ετικέτες παρακολούθησης. Ο Διαχειριστής ετικετών Google δεν χρησιμοποιεί δικά του cookies, αλλά ενεργοποιεί άλλα cookies και ετικέτες παρακολούθησης εάν και στον βαθμό που έχετε αποδεχθεί ρητά τη χρήση των εν λόγω cookies και ετικετών παρακολούθησης. Θα βρείτε αναλυτικές πληροφορίες για καθένα από αυτά τα cookies και τις ετικέτες παρακολούθησης στη δήλωσή μας για τα cookies. Στο πλαίσιο της χρήσης του Διαχειριστή ετικετών Google, εμείς και η Google επεξεργαζόμαστε τη διεύθυνση IP σας και ένα μοναδικό αναγνωριστικό. Ενδέχεται τα δεδομένα σας να υποβάλλονται σε επεξεργασία εκτός του εδάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προκειμένου να διασφαλίζουμε ένα επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων, η Google και εμείς έχουμε αποδεχθεί τις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες που έχει δημοσιεύσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η νομική βάση για τη χρήση του Διαχειριστή ετικετών Google και των σχετικών δραστηριοτήτων επεξεργασίας δεδομένων είναι το έννομο συμφέρον μας, άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ. Αυτό το έννομο συμφέρον είναι η βοήθεια που μας παρέχει ο Διαχειριστής ετικετών Google για την εφαρμογή και τη διαχείριση της από μέρους μας χρήσης των cookies και των ετικετών παρακολούθησης.

 

3. Τεχνικά απαραίτητα cookies (απαραίτητα cookies)

Τα απαραίτητα cookies απαιτούνται για την περιήγηση στους ιστότοπους και τη χρήση των λειτουργιών τους, όπως η πρόσβαση στο τμήμα εγγραφής ενός ιστότοπου ή η χρήση του εργαλείου συνομιλιών. Χωρίς αυτά τα cookies δεν είναι δυνατές ορισμένες λειτουργίες του ιστότοπου.

Η νομική βάση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων χρησιμοποιώντας τεχνικά απαραίτητα cookies είναι τα έννομα συμφέροντα, άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ. Το έννομο συμφέρον είναι ότι η εν λόγω επεξεργασία απαιτείται για την περιήγηση στους ιστότοπους και τη χρήση των λειτουργιών τους. Τα δεδομένα που συλλέγονται από τεχνικά απαραίτητα cookies δεν χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία προφίλ χρηστών.

Τα απαραίτητα cookies δεν μπορούν να απενεργοποιηθούν. Τα απαραίτητα cookies που χρησιμοποιούμε είναι γενικά τα λεγόμενα cookies περιόδου λειτουργίας, τα οποία συνήθως διαγράφονται αυτόματα μετά το τέλος της περιόδου λειτουργίας του προγράμματος περιήγησης.

Ορισμένα απαραίτητα cookies παρέχονται από τρίτα μέρη ή μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτά τρίτα μέρη. Λεπτομέρειες σχετικά με τα τρίτα μέρη και τα εργαλεία τους για τα οποία χρησιμοποιούμε απαραίτητα cookies παρέχονται παρακάτω.

3.1 SAP Customer Data Cloud (πρώην Gigya)

Στον ιστότοπό μας χρησιμοποιούμε διάφορα cookies για βασικές λειτουργίες που παρέχονται ή/και χρησιμοποιούνται από τη SAP Deutschland SE & Co. KG, Hasso-Plattner-Ring 7, 69190 Walldorf, Γερμανία («SAP»). Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία του ιστότοπου. Η SAP παρέχει μια πλατφόρμα για τη διαχείριση της ταυτότητας των πελατών, συμπεριλαμβανομένων των προφίλ, των προτιμήσεων, της προαιρετικής συμμετοχής και των ρυθμίσεων συγκατάθεσης των πελατών. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη SAP Customer Data Cloud μπορείτε να βρείτε εδώ.

3.2 Neocom.ai – Οδηγός καταναλωτών

Στον ιστότοπό μας, χρησιμοποιούμε την υπηρεσία καθοδηγούμενης πώλησης (Guided-Selling-service), τον λεγόμενο Οδηγό καταναλωτών, η οποία παρέχεται από τον πάροχο υπηρεσιών μας, τη Neo Commerce GmbH, Max-Bill-Str. 8, 80807 Munich, Γερμανία («Neocom»). Προκειμένου να σας παρέχουμε την υπηρεσία καθοδηγούμενης πώλησης, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε μια τεχνολογία που ονομάζεται «Αποθήκευση περιόδου λειτουργίας» προκειμένου να ομαδοποιήσουμε πολλαπλές χρήσεις της υπηρεσίας καθοδηγούμενης πώλησης σε μία περίοδο λειτουργίας του προγράμματος περιήγησης. Χωρίς αυτήν την τεχνολογία, η υπηρεσία καθοδηγούμενης πώλησης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Αυτή η τεχνολογία χρησιμοποιείται μόνο εάν ζητήσετε ρητά να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία καθοδηγούμενης πώλησης. Στη δήλωση απορρήτου μπορείτε να βρείτε περισσότερες αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη Neocom και τις ενέργειες επεξεργασίας δεδομένων που σχετίζονται με τη χρήση της υπηρεσίας καθοδηγούμενης πώλησης.

3.3 Εμπορική πλατφόρμα Intershop

Στον ιστότοπό μας, για το ηλεκτρονικό κατάστημά μας για επαγγελματίες χρησιμοποιούμε διάφορα cookies για βασικές λειτουργίες που παρέχονται ή/και χρησιμοποιούνται από την Intershop Communications AG, Steinweg 10, 07743 Jena, Γερμανία (στο εξής «Intershop»). Χρησιμοποιούμε διάφορα απαραίτητα cookies, τα οποία παρέχονται ή/και χρησιμοποιούνται από την Intershop και είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία του ιστότοπου. Η Intershop παρέχει μια πλατφόρμα για τη διαχείριση της ταυτότητας των πελατών, όπου περιλαμβάνονται τα προφίλ πελατών, οι προτιμήσεις, τα ποσοστά αποδοχής cookies, και οι ρυθμίσεις συγκατάθεσης. Περισσότερες πληροφορίες για την Intershop είναι διαθέσιμες εδώ.

3.4 OneTrust LLC

Στον ιστότοπό μας χρησιμοποιούμε μια πλατφόρμα διαχείρισης συγκατάθεσης που παρέχεται από την OneTrust LLC, Building 600, 1200 Abernathy Road Northeast, Atlanta, Georgia, 30328, ΗΠΑ (στο εξής «OneTrust»). Η OneTrust είναι μια εφαρμογή συγκατάθεσης για cookies που επιτρέπει στη Miele να εφαρμόζει τους κανόνες συμμόρφωσης στα cookies που ισχύουν στα διάφορα νομικά πλαίσια σε ολόκληρο τον κόσμο. Η OneTrust μάς επιτρέπει να δημιουργούμε δηλώσεις cookies (cookie banners), να αποθηκεύουμε τις ρυθμίσεις συναίνεσης που επιλέγετε, και να σας ενημερώνουμε σχετικά με τη χρήση των διαφόρων cookies στον ιστότοπό μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την OneTrust επισκεφθείτε τη διεύθυνση Δήλωση και πολιτική ιδιωτικότητας | OneTrust.

3.5 Περισσότερες λεπτομέρειες

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα απαραίτητα cookies που χρησιμοποιούμε στον παρακάτω πίνακα:

 

4 Cookies ανάλυσης

Επιπλέον, χρησιμοποιούμε cookies στον ιστότοπό μας που επιτρέπουν την ανάλυση της συμπεριφοράς χρήσης (τα λεγόμενα cookies ανάλυσης). Με αυτά τα cookies συλλέγουμε και αποθηκεύουμε τα ακόλουθα δεδομένα:

 • Συχνότητα των επισκέψεων στη σελίδα
 • Αναζήτηση λέξεων-κλειδιών
 • Χρήση λειτουργιών ιστότοπου

   

Τα δεδομένα σας που συλλέγονται μέσω των cookies ψευδωνυμοποιούνται, έτσι ώστε να μην είναι πλέον δυνατή η αντιστοίχιση των δεδομένων στον ανάλογο χρήστη χωρίς πρόσθετα δεδομένα.

Αυτή η επεξεργασία μάς δίνει τη δυνατότητα να βελτιώνουμε την ποιότητα του ιστότοπού μας και του περιεχομένου του. Η νομική βάση για την εν λόγω επεξεργασία δεδομένων είναι η συγκατάθεση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή με μελλοντική ισχύ, προσαρμόζοντας τις ρυθμίσεις σας στο πάνω μέρος της παρούσας πολιτικής.

Ορισμένα cookies ανάλυσης παρέχονται από τρίτα μέρη ή μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτά τρίτα μέρη. Λεπτομέρειες σχετικά με τα τρίτα μέρη και τα εργαλεία τους για τα οποία χρησιμοποιούμε cookies ανάλυσης παρέχονται παρακάτω.

Τα cookies ανάλυσης που χρησιμοποιούμε περιλαμβάνουν τα εξής:

4.1 Google

Στον ιστότοπό μας χρησιμοποιούμε διάφορα cookies για σκοπούς ανάλυσης, τα οποία παρέχονται ή/και χρησιμοποιούνται από την Google Ireland Limited («Google»), εταιρεία που έχει συσταθεί σύμφωνα με την ιρλανδική νομοθεσία και διέπεται από αυτήν (αριθμός μητρώου: 368047), με έδρα τη διεύθυνση Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland («Google»). Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις Υπηρεσίες Google θα βρείτε παρακάτω και στη διεύθυνση https://www.google.com/privacy/ads/. Ο παρακάτω πίνακας λεπτομερειών περιέχει ονόματα cookies με αναγνωριστικά μεταβλητών, όπου <wpid> είναι το αναγνωριστικό ιδιοκτησίας ιστού (web property ID) ή το αναγνωριστικό μέτρησης για το Google Analytics 4, αποτελούμενο από 10 χαρακτήρες (αριθμούς και γράμματα), [_<customname>] και <property-id> είναι αναγνωριστικά ιδιοκτησίας στο Google Analytics 3 (Universal Analytics), αποτελούμενα από ψηφία με το ακόλουθο μοτίβο: UA-XXXXXXXXX-X.

4.1.1 Google Analytics

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί το Google Analytics για τη σχεδίαση και τη βελτίωση του ιστότοπου ανάλογα με τη ζήτηση. Το Google Analytics χρησιμοποιεί τα λεγόμενα cookies, τα οποία αποθηκεύονται στη συσκευή σας και επιτρέπουν την ανάλυση της από μέρους σας χρήσης του ιστότοπου. Οι πληροφορίες που παράγονται από το cookie συνήθως μεταβιβάζονται σε έναν διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί. Σε αυτόν τον ιστότοπο, χρησιμοποιούμε την επέκταση της λεγόμενης απόκρυψης IP, δηλαδή η διεύθυνση IP σας περικόπτεται από την Google εντός των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλα συμβεβλημένα κράτη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο πριν μεταβιβαστεί και αποθηκευτεί στις ΗΠΑ. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις θα μεταβιβάζεται η πλήρης διεύθυνση IP σε έναν διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και θα περικόπτεται εκεί.

Η Google θα χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για λογαριασμό του διαχειριστή του ιστότοπου, για να αξιολογεί τη χρήση του ιστότοπου εκ μέρους σας, να συντάσσει αναφορές σχετικά με τις δραστηριότητες του ιστότοπου και να παρέχει περαιτέρω υπηρεσίες στον διαχειριστή του ιστότοπου σε σχέση με τη χρήση του ιστότοπου και του διαδικτύου.

Αν είστε κάτοχος λογαριασμού Google και έχετε συναινέσει στην εξατομίκευση των διαφημίσεων («Εξατομίκευση διαφημίσεων»), τότε οι υπηρεσίες της Google θα περιλαμβάνουν επίσης αναφορές σχετικά με την αποτελεσματικότητα των μετρήσεων διαφημίσεων (συμπεριλαμβανομένων αναφορών που αφορούν πολλές συσκευές), τα δημογραφικά στοιχεία και τα ενδιαφέροντα των χρηστών μας, καθώς και λειτουργίες για την προβολή online διαφημίσεων σε πολλές συσκευές. Σε αυτή την περίπτωση, η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων είναι η συγκατάθεσή σας προς την Google [Άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ].

Πέρα από τη δυνατότητα παροχής ή ανάκλησης της συγκατάθεσής σας για τη χρήση των cookies ανάλυσης ή/και μάρκετινγκ από τις ρυθμίσεις στο πάνω μέρος της παρούσας πολιτικής, μπορείτε να εναντιωθείτε στη συλλογή ή στην αξιολόγηση των δεδομένων σας από το Google Analytics με τη λήψη και εγκατάσταση του plug-in προγράμματος περιήγησης που διατίθεται στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Τα δεδομένα που αποστέλλονται από εμάς και συνδέονται με cookies, αναγνωριστικά χρηστών ή αναγνωριστικά διαφήμισης διαγράφονται αυτόματα μετά από 14 μήνες.

4.2 OneTrust LLC

Στον ιστότοπό μας συγκεντρώνουμε ανωνυμοποιημένα ποσοστά αποδοχής έναντι αποκλεισμού των cookies μέσω της πλατφόρμας διαχείρισης συγκατάθεσης OneTrust. Συλλέγουμε αυτές τις πληροφορίες βάσει έννομου συμφέροντος σύμφωνα με το Άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ, καθώς μάς επιτρέπουν να υπολογίζουμε τα ποσοστά συγκατάθεσης και να βελτιώνουμε την εμπειρία χρήστη. IΕφόσον συναινέσετε στη χρήση cookies ανάλυσης, θα συλλέξουμε δεδομένα σχετικά με την αλληλεπίδρασή σας με την ειδοποίηση συγκατάθεσης που δημιουργείται από την OneTrust. Η OneTrust μάς επιτρέπει να συγκεντρώνουμε στοιχεία ανάλυσης, στα οποία περιλαμβάνονται πληροφορίες για τον τύπο προγράμματος περιήγησης, τη χώρα και την πλατφόρμα των χρηστών μας (σταθερός υπολογιστής/κινητό τηλέφωνο/tablet). Τα δεδομένα που συγκεντρώνονται δεν καθιστούν εφικτή την ταυτοποίηση φυσικών προσώπων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την OneTrust επισκεφθείτε τη διεύθυνση Δήλωση και πολιτική ιδιωτικότητας | OneTrust.

4.3 Περισσότερες λεπτομέρειες

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα cookies ανάλυσης. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα επιμέρους cookies ανάλυσης που χρησιμοποιούμε στον παρακάτω πίνακα:

 

5 Cookies μάρκετινγκ

Χρησιμοποιούμε τα λεγόμενα cookies μάρκετινγκ τρίτων με σκοπό την επαναστόχευση/το επαναληπτικό μάρκετινγκ (remarketing) και την τοποθέτηση online διαφημίσεων.

Η επαναστόχευση ή το επαναληπτικό μάρκετινγκ αναφέρεται σε τεχνολογίες που επιτρέπουν στους χρήστες που επισκέφτηκαν έναν συγκεκριμένο ιστότοπο προηγουμένως να βλέπουν κατάλληλες διαφημίσεις, ακόμη και αφού αποχωρήσουν από τον ιστότοπο. Για τον σκοπό αυτό, είναι απαραίτητο να αναγνωρίζονται οι χρήστες του διαδικτύου πέρα από τον δικό τους ιστότοπο, για τον οποίο χρησιμοποιούνται cookies από τους αντίστοιχους παρόχους υπηρεσιών. Επιπλέον, λαμβάνεται υπόψη η προηγούμενη συμπεριφορά χρήσης. Για παράδειγμα, εάν ένας χρήστης κοιτάζει συγκεκριμένα προϊόντα, τα ίδια ή παρόμοια προϊόντα μπορούν να εμφανιστούν αργότερα ως διαφημίσεις σε άλλους ιστότοπους. Πρόκειται για εξατομικευμένες διαφημίσεις που προσαρμόζονται στις ανάγκες των μεμονωμένων χρηστών. Για την εν λόγω προβολή εξατομικευμένων διαφημίσεων δεν είναι απαραίτητο να ταυτοποιηθεί ο χρήστης πέρα από την αναγνώριση. Επομένως, τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται για την επαναστόχευση ή το επαναληπτικό μάρκετινγκ δεν συγχωνεύονται με άλλα δεδομένα.

Τα cookies μάρκετινγκ μπορούν επίσης να παρακολουθούν την αλληλεπίδραση των χρηστών με τις διαφημίσεις που εμφανίζονται τελικά. Αυτό συμβαίνει προκειμένου να αποφεύγονται οι ανεπιθύμητες διπλές διαφημίσεις και να παρακολουθείται πόσες φορές οι διαφημίσεις καταλήγουν σε κάποια μορφή μετατροπής διαφημίσεων (π.χ. σε κλικ σε μια διαφήμιση ή σε πραγματική πώληση).

Η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μέσω cookies μάρκετινγκ είναι η συγκατάθεση [άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ]. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή με μελλοντική ισχύ, προσαρμόζοντας τις ρυθμίσεις σας στο πάνω μέρος της παρούσας πολιτικής.

Χρησιμοποιούμε τις εν λόγω τεχνολογίες για την τοποθέτηση διαδικτυακών διαφημίσεων. Για την τοποθέτηση των διαφημίσεων χρησιμοποιούμε τρίτους παρόχους. Λεπτομέρειες σχετικά με τα τρίτα μέρη (και τα εργαλεία τους) που παρέχουν ή/και έχουν πρόσβαση σε cookies μάρκετινγκ και στόχευσης διατίθενται παρακάτω.

5.1 Meta/Facebook

Στον ιστότοπό μας χρησιμοποιούμε cookies μάρκετινγκ που παρέχονται ή/και χρησιμοποιούνται από τη Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland («Facebook» ή «Meta»).

Τα cookies του Meta χρησιμοποιούνται αν έχετε λογαριασμό στο Facebook, αν χρησιμοποιείτε τον σύνδεσμο Προϊόντα του Facebook, μεταξύ άλλων τον ιστότοπο και τις εφαρμογές του Facebook, ή αν επισκέπτεστε άλλους ιστότοπους και εφαρμογές που χρησιμοποιούν τα Προϊόντα του Facebook (μεταξύ άλλων το κουμπί «Μου αρέσει!» ή άλλες Τεχνολογίες του Facebook). Τα cookies του Facebook μάς επιτρέπουν να παρακολουθούμε τις δραστηριότητές σας στον ιστότοπό μας με σκοπό την ανάλυση της αποτελεσματικότητας της χοάνης μετατροπής και την τακτική βελτίωση του ιστότοπού μας. Επιπρόσθετα, τα cookies του Facebook μάς επιτρέπουν να χρησιμοποιούμε τη λειτουργία επαναληπτικού μάρκετινγκ του Facebook «Προσαρμοσμένο κοινό». Αυτό επιτρέπει στους χρήστες του ιστότοπου να βλέπουν διαφημίσεις με βάση τα ενδιαφέροντά τους («Διαφημίσεις του Facebook») στο πλαίσιο της επίσκεψής τους στο κοινωνικό δίκτυο του Facebook ή άλλους ιστότοπους που χρησιμοποιούν επίσης τη διαδικασία. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Παρακολούθηση μετατροπών του Facebook, το Προσαρμοσμένο κοινό του Facebook και σχετικές δραστηριότητες επεξεργασίας δεδομένων στη δήλωση απορρήτου.

Επιπλέον, τα cookies του Meta παρέχουν στο Meta τη δυνατότητα να προσφέρει τα Προϊόντα του Facebook σε εσάς και να κατανοεί τις πληροφορίες που λαμβάνει για εσάς, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με την από μέρους σας χρήση άλλων ιστότοπων και εφαρμογών, είτε είστε εγγεγραμμένοι ή συνδεδεμένοι είτε όχι.

Τα cookies του Meta λαμβάνουν τους ακόλουθους τύπους δεδομένων: κεφαλίδες http, δεδομένα βάσει pixel, δεδομένα από κλικ σε κουμπιά, προαιρετικές τιμές και ονόματα πεδίων φόρμας. Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα cookies του Facebook μπορείτε να βρείτε εδώ.

5.2 Google

Στον ιστότοπό μας χρησιμοποιούμε διάφορα cookies για σκοπούς μάρκετινγκ, τα οποία παρέχονται ή/και χρησιμοποιούνται από την Google Ireland Limited («Google»), εταιρεία που έχει συσταθεί σύμφωνα με την ιρλανδική νομοθεσία και διέπεται από αυτήν (αριθμός μητρώου: 368047), με έδρα τη διεύθυνση Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland («Google»). Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις Υπηρεσίες Google θα βρείτε παρακάτω και στη διεύθυνση https://www.google.com/privacy/ads/. Ο πίνακας περαιτέρω λεπτομερειών περιέχει ονόματα cookies με αναγνωριστικά μεταβλητών, όπου <wpid> είναι το αναγνωριστικό ιδιοκτησίας ιστού (web property ID) ή το αναγνωριστικό μέτρησης για το Google Analytics 4, αποτελούμενο από 10 χαρακτήρες (αριθμούς και γράμματα), [_<customname>] και <property-id> είναι αναγνωριστικά ιδιοκτησίας στο Google Analytics 3 (Universal Analytics), αποτελούμενα από ψηφία με το ακόλουθο μοτίβο: UA-XXXXXXXXX-X.

5.2.1 Google Ads

Το Google Ads είναι μια πλατφόρμα online διαφημίσεων που έχει αναπτυχθεί από την Google, όπου οι διαφημιζόμενοι πληρώνουν για την προβολή σύντομων διαφημίσεων, προσφορών υπηρεσιών, αγγελιών προϊόντων και περιεχομένου βίντεο, καθώς και για την αύξηση των εγκαταστάσεων εφαρμογών για κινητές συσκευές εντός του δικτύου διαφημίσεων της Google στους χρήστες του διαδικτύου. Μπορεί να τοποθετεί διαφημίσεις τόσο στα αποτελέσματα μηχανών αναζήτησης, όπως η Αναζήτηση Google, όσο και σε ιστότοπους που δεν σχετίζονται με αναζήτηση, σε εφαρμογές για κινητές συσκευές και βίντεο.

Περισσότερες πληροφορίες για το Google Ads μπορείτε να βρείτε εδώ.

5.2.2 Λειτουργία επαναληπτικού μάρκετινγκ (remarketing) της Google

Η λειτουργία επαναληπτικού μάρκετινγκ (remarketing) της Google μάς επιτρέπει να προβάλλουμε διαφημίσεις στους χρήστες μας σε άλλους ιστότοπους εντός του δικτύου του Google Ads (οι οποίες ονομάζονται «διαφημίσεις Google» ή διαφημίσεις σε άλλους ιστότοπους) με βάση τα ενδιαφέροντά τους. Για τον σκοπό αυτό, αναλύουμε την αλληλεπίδραση των χρηστών στον ιστότοπό μας προκειμένου να μπορούμε να εμφανίζουμε στοχευμένες διαφημίσεις σε χρήστες σε άλλους ιστότοπους, ακόμη και αφού έχουν επισκεφθεί τον ιστότοπό μας. Σε αυτό το πλαίσιο, η Google αποθηκεύει έναν αριθμό στα προγράμματα περιήγησης των χρηστών που επισκέπτονται συγκεκριμένες υπηρεσίες ή ιστότοπους της Google στο δίκτυο προβολής της Google. Αυτός ο αριθμός, γνωστός ως «cookie», χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση των επισκέψεων αυτών των χρηστών. Αυτός ο αριθμός χρησιμοποιείται για να ταυτοποιήσει με μοναδικό τρόπο ένα πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο σε έναν συγκεκριμένο υπολογιστή, όχι για την ταυτοποίηση ενός ατόμου, και δεν αποθηκεύονται προσωπικά δεδομένα.

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση των cookies από την Google εγκαθιστώντας το plug-in που παρέχεται στον ακόλουθο σύνδεσμο: www.google.com/settings/ads/plugin.

5.2.3 Παρακολούθηση μετατροπών Google

Χρησιμοποιούμε επίσης την παρακολούθηση μετατροπών της Google σε αυτό το πλαίσιο. Όταν κάνετε κλικ σε μια διαφήμιση που έχει τοποθετηθεί από την Google, τοποθετείται στη συσκευή σας ένα cookie παρακολούθησης μετατροπών 30 ημερών. Αυτό το cookie δεν χρησιμοποιείται για προσωπική ταυτοποίηση. Οι πληροφορίες που συλλέγονται με τη χρήση του cookie μετατροπών χρησιμοποιούνται για την παραγωγή στατιστικών στοιχείων μετατροπών για τους πελάτες του Google Ads.

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τις διαφημίσεις Google βάσει ενδιαφερόντων στο πρόγραμμα περιήγησής σας κάνοντας κλικ στο κουμπί «Απενεργοποίηση» στη διεύθυνση https://adssettings.google.de/authenticated ή επιλέγοντας να εξαιρεθείτε στη διεύθυνση http://www.aboutads.info/choices/.

5.2.4 Άλλες υπηρεσίες του Google Marketing Platform (Campaign Manager 360, Display & Video 360, Search Ads 360)

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί κι άλλες υπηρεσίες του Google Marketing Platform (πρώην «Google Doubleclick»). Το Campaign Manager 360 μάς επιτρέπει να προβάλλουμε διαφημιστικές εκστρατείες και να μετράμε την απόδοσή τους. Το Display & Video 360 μάς βοηθά να διαχειριζόμαστε την προβολή και τις εκστρατείες βίντεο. Το Search Ads 360 χρησιμοποιείται για τη διαχείριση εκστρατειών αναζήτησης σε διαφορετικές μηχανές αναζήτησης. Αυτές οι υπηρεσίες χρησιμοποιούν cookies για την προβολή διαφημίσεων που είναι σχετικές με τους χρήστες, για τη βελτίωση των αναφορών απόδοσης εκστρατειών ή για την αποτροπή της εμφάνισης διαφημίσεων σε έναν χρήστη περισσότερες από μία φορές.

Η Google χρησιμοποιεί ένα αναγνωριστικό cookie για να προσδιορίσει ποιες διαφημίσεις προβάλλονται σε ποιο πρόγραμμα περιήγησης και έτσι μπορεί να αποτρέψει την εμφάνισή τους περισσότερες από μία φορές. Η Google μπορεί επίσης να χρησιμοποιεί τα αναγνωριστικά cookie για την παρακολούθηση των μετατροπών, δηλαδή κατά πόσο ένας χρήστης βλέπει μια διαφήμιση και αργότερα επισκέπτεται τον ιστότοπο του διαφημιζόμενου για να κάνει μια αγορά.

Το πρόγραμμα περιήγησής σας δημιουργεί μια απευθείας σύνδεση με τον διακομιστή της Google. Σύμφωνα με την Google, η ενσωμάτωση αυτών των υπηρεσιών παρέχει στην Google την πληροφορία ότι έχετε δει το αντίστοιχο τμήμα του ιστότοπού μας ή έχετε κάνει κλικ σε μια διαφήμιση από εμάς. Αν είστε εγγεγραμμένοι σε μια υπηρεσία της Google, η Google μπορεί να αντιστοιχίσει την επίσκεψη στον λογαριασμό χρήστη σας. Ακόμη και αν δεν είστε εγγεγραμμένοι στην Google ή δεν έχετε συνδεθεί, είναι πιθανό ο πάροχος να βρει τη διεύθυνση IP σας και να την αποθηκεύσει.

Επιπλέον, τα cookies μάς επιτρέπουν να κατανοούμε αν πραγματοποιείτε συγκεκριμένες ενέργειες στον ιστότοπό μας αφού έχετε δει ή κάνει κλικ σε μία από τις διαφημίσεις μας στο Google ή σε άλλη πλατφόρμα (παρακολούθηση μετατροπών) («floodlight»). Η Google χρησιμοποιεί αυτό το cookie για να κατανοήσει το περιεχόμενο με το οποίο έχετε αλληλεπιδράσει στους ιστότοπούς μας, ώστε να μπορούμε αργότερα να σας στείλουμε στοχευμένες διαφημίσεις.

Μπορείτε να αποτρέψετε την παρακολούθηση αλλάζοντας τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας (π.χ. απενεργοποιώντας τα cookies τρίτων), απενεργοποιώντας τα cookies παρακολούθησης μετατροπών με αποκλεισμό των cookies από τον τομέα http://www.google.com/settings/ads/ στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας, και όσον αφορά τις διαφημίσεις βάσει ενδιαφερόντων από παρόχους που συμμετέχουν στην εκστρατεία αυτορρύθμισης About Ads, κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο http://www.aboutads.info/choices ή στον σύνδεσμο www.googleadservices.com. Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι σε αυτήν την περίπτωση ενδέχεται να μην μπορείτε να αξιοποιήσετε πλήρως όλες τις λειτουργίες του ιστότοπου.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Google Marketing Platform στη διεύθυνση https://marketingplatform.google.com/. Μπορείτε επίσης να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στον οργανισμό Network Advertising Initiative (NAI) στη διεύθυνση http://www.networkadvertising.org/.

5.3 Έρευνες Qualtrics

Χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες της Qualtrics LLC – 333 W. River Park Drive, Provo UT 84604, USA, για τη διενέργεια ερευνών πελατών, προϊόντων και επωνυμιών στον ιστότοπό μας. Όταν συμμετέχετε σε μια έρευνα, χρησιμοποιούμε cookies της Qualtrics με τιμές αναγνωριστικών, κυρίως για την παρακολούθηση ή τη διατήρηση των περιόδων λειτουργίας της έρευνας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Qualtrics LLC επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.qualtrics.com.

5.4 Περισσότερες λεπτομέρειες

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα cookies μάρκετινγκ αλλάζοντας τις ρυθμίσεις σας στο πάνω μέρος της παρούσας πολιτικής. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα επιμέρους cookies μάρκετινγκ που χρησιμοποιούμε στον παρακάτω πίνακα:

 

6. Τροποποιήσεις στην παρούσα πολιτική για τα cookies

Ενδέχεται να τροποποιούμε την παρούσα πολιτική για τα cookies κατά καιρούς, ώστε να αντικατοπτρίζουμε τυχόν αλλαγές στα cookies που χρησιμοποιούμε ή για άλλους λειτουργικούς, νομικούς ή κανονιστικούς λόγους. Επομένως, πρέπει να επανεξετάζετε τακτικά την παρούσα πολιτική για τα cookies, ώστε να παραμένετε ενημερωμένοι σχετικά με την από μέρους μας χρήση των cookies και των σχετικών τεχνολογιών. Μπορείτε να δείτε πότε ενημερώθηκε τελευταία φορά η πολιτική για τα cookies ελέγχοντας την ημερομηνία «τελευταία ενημέρωση» που εμφανίζεται στο επάνω μέρος της παρούσας πολιτικής.

 

7. Επιπλέον πληροφορίες

Εάν έχετε ερωτήσεις ή σχόλια για την παρούσα πολιτική για τα cookies, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση info@miele.gr.