Εργαστήρια πανεπιστημίων

Πλεονεκτήματα μηχαν. καθαρ.-απολύμ. γυάλινων σκευών

Οποιοσδήποτε χειρισμός γυάλινων σκευών εργαστηρίου ενέχει κινδύνους για το προσωπικό του εργαστηρίου. Μόνο η επανεπεξεργασία γυάλινων σκευών και εργαλείων εργαστηρίου με μηχανήματα μπορεί να τυποποιηθεί, να επικυρωθεί και να τεκμηριωθεί αυτόματα. Από τη στιγμή που η όλη διαδικασία είναι εντελώς αυτοματοποιημένη, το ενδεχόμενο κινδύνου για το προσωπικό του εργαστηρίου περιορίζεται στο ελάχιστο. Έτσι επιτυγχάνεται η μέγιστη προστασία του προσωπικού κατά τη μηχανική επανεπεξεργασία. 
Χαρακτηριστικά ανάλογα με το μοντέλο - σχήμα(τα) ως παράδειγμα για πληροφόρηση