Νοσοκομεία & Κλινικές

Ισχύς, ασφάλεια και αποδοτικότητα

Ισχύει μόνο για τη Γερμανία. Χαρακτηριστικά ανάλογα με το μοντέλο - σχήμα(τα) ως παράδειγμα για πληροφόρηση