Ενσωματωμένος αποσκληρυντής νερού

Εξασφαλίζει το βέλτιστο επίπεδο σκληρότητας νερού
Ο ενσωματωμένος αποσκληρυντής νερού εξασφαλίζει πάντα νερό με βέλτιστη σκληρότητα. Η χρήση μαλακού νερού επιτρέπει την οικονομία στη χρήση απορρυπαντικού και παρατείνει τη διάρκεια ζωής της συσκευής. Το επίπεδο σκληρότητας του νερού ρυθμίζεται με το χέρι, ανάλογα με την ποιότητα του διαθέσιμου νερού δικτύου.
Χαρακτηριστικά ανάλογα με το μοντέλο - σχήμα(τα) ως παράδειγμα για πληροφόρηση