Ρυθμιζόμενες παράμετροι προγράμματος

Μεταβλητές ρυθμιζόμενες επιλογές
Για τα καλύτερα αποτελέσματα πλύσης και επίπεδα υγιεινής, οι διάφορες παράμετροι του προγράμματος,
π.χ. η θερμοκρασία, ο χρόνος διατήρησης ή ο όγκος νερού, μπορούν να ρυθμιστούν με ακρίβεια ανάλογα με τις απαιτήσεις.
Χαρακτηριστικά ανάλογα με το μοντέλο - σχήμα(τα) ως παράδειγμα για πληροφόρηση