Τιμή Α0, ρυθμιζόμενη

Απολύμανση κατά συμμόρφωση με τις απαιτήσεις
Η τιμή A0 μετρά την ένταση της θερμικής απολύμανσης και κατ' επέκταση το επίπεδο εξουδετέρωσης των μικροοργανισμών. Μπορείτε να επιλέξετε εύκολα τις τιμές A0 στα πλυντήρια-απολυμαντές σκωραμίδων Miele Professional για την κάλυψη κάθε απαίτησης απολύμανσης. Ανάλογα με το μοντέλο, μπορείτε να επιλέξετε τιμές A0 έως 3000.
Χαρακτηριστικά ανάλογα με το μοντέλο - σχήμα(τα) ως παράδειγμα για πληροφόρηση