Πληροφορίες για κρίσιμες ουσίες

Υποχρέωση πληροφόρησης σύμφωνα με το άρθρο 33 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1907/2006 για τις ουσίες “REACH Candidate List”,

Ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης 08/07/2021 

Μπορείτε να ανατρέξετε στο PDF για να δείτε εάν κάποια στοιχεία των σειρών προϊόντων μας περιέχουν κάποια από τις ουσίες του «Καταλόγου υποψήφιων ουσιών REACH»   > 0,1% κ.β. (συγκέντρωση κατά βάρος). 

Με την τήρηση όλων των τις ευρωπαϊκών κανονισμών για τον περιορισμό ουσιών, η Miele είναι βέβαιη ότι, κατά τον σωστό χειρισμό των προϊόντων μας, δεν υπάρχει κίνδυνος για το περιβάλλον ή την υγεία κατά τη χρήση ή τη διάθεσή τους.