Περιστρεφόμενα χειριστήρια επιλογής

Σχεδιαστικές λεπτομέρειες
Οι άριστης ποιότητας μεταλλικοί περιστρεφόμενοι διακόπτες* υπογραμμίζουν τον επαγγελματικό χαρακτήρα των συσκευών. 
Αριθμοί ως παραδείγματα που δείχνουν τα οφέλη του προϊόντος